Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

93925 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa / Gmina Osięciny (Osięciny)

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017.
Zamówienie obejmuje dowożenie uczniów do następujących szkół i przedszkola:
Publiczne Gimnazjum w Osięcinach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osięcinach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
Publiczne Przedszkole w Osięcinach
Ilość zamawianych autobusów- 4 szt + 1 autobus jako zastęczy środek transportu
Minimalna ilosć miejsc siedzących w autobusach- nie mniej niż 39
Łączna długość tras - średnio dziennie 600 km
Długość dziennych tras dowozu:
- Autobus nr 1 - 150
- Autobus nr 2 - 150
- Autobus nr 3 - 150
- Autobus nr 4 - 150
Czas dowozu uczniów - dni nauki szkolnej od 7.00 - 16.00
Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach.
Autobusy w czasie dowożenia powinny być tylko do dyspozycji uczniów.
W czasie przejazdu w autobusie nie może być większej liczby osób niż dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym.
Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.
Zamówienie obejmuje również wyjazdy edukacyjne organizowane przez szkoły: szacunkowa liczba km (ok. 1000).
Usługa przewozu będzie świadczona w okresie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego tj. od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku we wszystkie dni nauki szkolnej w ww. okresie.
W planowanym okresie, tj. od 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku jest 185 dni nauki szkolnej i taką ilość dni obowiązani są uwzględnić wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej.
Rozliczenia za świadczona usługę przewozu będą dokonywane w oparciu o faktyczną łączną długość tras dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół w okresie rozliczeniowym (okres miesięczny) i stawki za 1 km przewozu określonej w ofercie. W żadnym przypadku łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może przekroczyć zaoferowanej w przetargu ceny ofertowej brutto.
Zamówienie poniżej 209.000,00 euro.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 93925

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Gmina Osięciny

Ulica: ul. I Armii Wojska Polskiego 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Osięciny

Kod pocztowy: 88-220

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 54 2650030, 2650034

Numer faxu: 54 2650185

Regon: 00053704200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2016/2017.
Zamówienie obejmuje dowożenie uczniów do następujących szkół i przedszkola:
Publiczne Gimnazjum w Osięcinach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osięcinach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
Publiczne Przedszkole w Osięcinach
Ilość zamawianych autobusów- 4 szt + 1 autobus jako zastęczy środek transportu
Minimalna ilosć miejsc siedzących w autobusach- nie mniej niż 39
Łączna długość tras - średnio dziennie 600 km
Długość dziennych tras dowozu:
- Autobus nr 1 - 150
- Autobus nr 2 - 150
- Autobus nr 3 - 150
- Autobus nr 4 - 150
Czas dowozu uczniów - dni nauki szkolnej od 7.00 - 16.00
Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach.
Autobusy w czasie dowożenia powinny być tylko do dyspozycji uczniów.
W czasie przejazdu w autobusie nie może być większej liczby osób niż dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym.
Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.
Zamówienie obejmuje również wyjazdy edukacyjne organizowane przez szkoły: szacunkowa liczba km (ok. 1000).
Usługa przewozu będzie świadczona w okresie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego tj. od dnia 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku we wszystkie dni nauki szkolnej w ww. okresie.
W planowanym okresie, tj. od 1 września 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku jest 185 dni nauki szkolnej i taką ilość dni obowiązani są uwzględnić wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej.
Rozliczenia za świadczona usługę przewozu będą dokonywane w oparciu o faktyczną łączną długość tras dowozu i odwozu uczniów do i ze szkół w okresie rozliczeniowym (okres miesięczny) i stawki za 1 km przewozu określonej w ofercie. W żadnym przypadku łączne wynagrodzenie brutto wykonawcy na podstawie zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może przekroczyć zaoferowanej w przetargu ceny ofertowej brutto.
Zamówienie poniżej 209.000,00 euro.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Informacja na temat wadium:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł.
(słownie: Dziesięć tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm)

3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Osięciny KDBS O/Osięciny 87 9550 0003 2002 0000 0101 0023
z dopiskiem na blankiecie przelewu wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej -
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny.


4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniu pieniężnym SKOK lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty.

5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 9:45.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty dokumentu wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.5. siwz.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na przewozie dzieci do/ze szkoły, na łączną kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł brutto lub jednej usługi na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.3. lit. a) i b) siwz.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie, co najmniej 4 zarejestrowanymi autobusami + 1 autobus jako zastępczy środek transportu o ilości miejsc siedzących nie mniej niż 39, które odpowiadają warunkom technicznym i wymogom przepisów ruchu drogowego.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty dokumentu wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. c) siwz.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie 4 kierowcami posiadającymi wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.4. lit. a) i b) siwz.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 4.1 siwz i art.22 ust.1 ustawy Pzp.
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia wymienionego w pkt. 5 ppkt 5.1. siwz.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotyczące co najmniej dwóch usług polegających na przewozie dzieci do/ze szkoły na łączną kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł brutto lub jednej usługi, na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. brutto, określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami tymi, są:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Druk oferty, dowód wniesienia wadium. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z odrębnych przepisów.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a) zmiana podatku od towarów i usług VAT,
b) zmiana w programie nauki lub w czasie ustawowo wolnym od nauki,
c) trasa, liczba przewożonych, liczba dni także godziny odwozu i dowozu mogą podlegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb społeczności lokalnych,

2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez przedstawiciela wykonawcy, zatwierdzonego przez kierownika Zamawiającego.
Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Osięcinach, pok. nr 20, w godz: 8.00-15.00

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Osięcinach, ul. I AWP 14, sekretariat- pokój nr 30, II piętro, w godzinach od 8.00 do 15.00

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do wartości 50 % zamówienia podstawowego.
Zamówienie uzupełniające może być udzielone jeżeli w trakcie wykonania usługi zwiększą się potrzeby Zamawiającego w zakresie ilości przewożonych dzieci oraz ilości, przebiegu oraz długości tras.

Podobne przetargi

248754 / 2011-08-18 - Inny: Jednostka organizacyjna JST

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Izbica Kujawska (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej, Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej i Zespołu Szkół w Błennie, w roku szkolnym 2011/2012,2012/2013 oraz 2013/2014.

241246 / 2014-07-18 - Administracja samorządowa

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu - Warlubie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Warlubie transportem publicznym

97051 / 2015-07-01 - Administracja samorządowa

Gmina Jeziora Wielkie - Jeziora Wielkie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.

256908 / 2012-07-18 - Administracja samorządowa

Gmina Bytoń - Bytoń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Bytoń w roku szkolnym 2012/2013

260852 / 2014-08-05 - Administracja samorządowa

Gmina Kikół - Kikół (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Kikół do szkół podstawowych i gimnazjum w 2014/2015 roku

179573 / 2010-07-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski - Aleksandrów Kujawski (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół na zajęcia dydaktyczne oraz powrót ze Szkół do miejsca zamieszkania wraz z opieką

36909 / 2014-02-25 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Usługi w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2014 r. z podziałem na 2 części

287200 / 2012-08-06 - Administracja samorządowa

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - Nowe (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozu osób w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Nowe i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych od 1 września 2012 do końca zajęć szkolnych 2012/2013.

199946 / 2015-08-05 - Administracja samorządowa

Gmina Radziejów - Radziejów (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015-2016.

218506 / 2012-06-25 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Jeziora Wielkie - Jeziora Wielkie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013

171478 / 2015-07-09 - Administracja samorządowa

Gmina Radziejów - Radziejów (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

326152 / 2012-08-31 - Administracja samorządowa

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - Nowe (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozu osób w zakresie dowozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Nowe i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, w ramach przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach regularnych od 1 września 2012 do końca zajęć szkolnych 2012/2013

265746 / 2014-08-08 - Administracja samorządowa

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu - Warlubie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Warlubie transportem publicznym

80473 / 2015-06-02 - Administracja samorządowa

Gmina Jeziora Wielkie - Jeziora Wielkie (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016

187318 / 2015-07-23 - Inny: Jednostka Organizacyjna JST

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Izbica Kujawska (kujawsko-pomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej, Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej, Zespołu Szkół w Błennie i Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej, w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017