Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92375 / 2016-06-17 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Budowa ulicy Osiedlowej i Małej w Chałupkach

Opis zamówienia

Droga o nawierzchni z masy asfaltowej odcinek 617 m warstwa ścieralna gr.4 cm, warstwa wiążąca gr 4 cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm 10 cm, podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie 16 cm, warstwa stabilizacji cementem R m=2,5 MPa z dowozu 20 cm. krawężnik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x 100 cm na ławie betonowej, chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00m i 1,50 m ,kostka betonowa gr 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm 15 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92375

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Osiedlowej i Małej w Chałupkach

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Droga o nawierzchni z masy asfaltowej odcinek 617 m warstwa ścieralna gr.4 cm, warstwa wiążąca gr 4 cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm 10 cm, podbudowa z kruszywa 0/63 mm stab. mechanicznie 16 cm, warstwa stabilizacji cementem R m=2,5 MPa z dowozu 20 cm. krawężnik betonowy wibroprasowany o wymiarach 15x30x 100 cm na ławie betonowej, chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,00m i 1,50 m ,kostka betonowa gr 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1;4 3 cm, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm 15 cm, warstwa odcinająca z piasku 15 cm.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2016

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 10 000,00.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca potwierdzi spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z robotami drogowymi, o wartości 500 000,00 złotych brutto każda,która została przekazana do użytkowania.r

Potencjał techniczny:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art.22 ust.1 ustawyPZP

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,że dysponuje osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia w specjalności inźynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada własne środki finansowe lub zdolności kredytowe nie mniejsze niż 200 000,00 zł. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku gdy wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca podlega na wiedzy i doświadczeniu,potencjale technicznym,osobom zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów na zasadzie art.26 ust.2b ustawy Pzp jest zobowiązany złożyć:- pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,- dokumentów dotyczących w szczególności: 1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 2- sposobu wykorzystania innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia. 3 Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
zgodnie z zapisami SIWZ.Zmiany umowy może nastąpić w zakresie:a) zmiany sposobu świadczenia w okolicznościach o których mowa w & 1 ust.6-9 wzoru umowy, b) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w okolicznościach o których mowa w & 7 ust.4-11 wzoru umowy,c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku okolicznościach o których mowa w& 2 ust.6-8 wzoru umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: okres udzielonej gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: ww.morawica.eobip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Morawicy ul.Spacerowa 7,26-026 Morawica, pokój nr 8

Data składania wniosków, ofert: 04/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Morawicy ul.Spacerowa 7, 26-026 Morawica pokój nr 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Podobne przetargi

317182 / 2012-08-28 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja rowu komunalnego LU-1 w rejonie ulic G. Morcinka i Sandomierskiej w Kielcach oraz na terenie gminy Masłów na odcinku od km 0+60 do km 6+30

3544 / 2009-01-12 - Administracja samorządowa

Gmina Starachowice - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ul. Smugowej wraz z kanalizacją deszczową w Starachowicach

65222 / 2012-03-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Złota - Złota (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nr 402031 T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 dł. 125 mb

135705 / 2009-08-18 - Administracja samorządowa

Gmina Skarżysko Kościelne - Skarżysko Kościelne (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - droga relacji Kierz Niedźwiedzi - Gąsawy Rządowe

226707 / 2014-10-28 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach - Działoszyce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi dojazdowej Jastrzębniki - Dębowiec od km 0 + 000 do km 0+225

127189 / 2015-08-27 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II

23316 / 2014-01-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Głowackiego we Włoszczowie odcinek od ul. Koniecpolskiej do ul. Sobieskiego

238456 / 2008-10-24 - Administracja samorządowa

Gmina Starachowice - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont ulicy Piaskowej w Starachowicach poprzez wymianę nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z kostki betonowej

64334 / 2011-04-04 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Złota - Złota (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+335 dł. 525 mb.

109904 / 2014-04-01 - Administracja samorządowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej ul. Rycerska na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0 + 800 do km 1 + 400

364974 / 2014-11-04 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie - Włoszczowa (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika dla pieszych na drodze powiatowej nr 0401 T Zabrody - Oleszno- Włoszczowa w miejscowości Oleszno w km od 5+965 do km 6+085 strona lewa.

426040 / 2011-12-14 - Administracja samorządowa

Gmina Sitkówka - Nowiny - Sitkówka (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i miejsc postojowych w ramach rewitalizacji Osiedla Nowiny-Zagrody - VII ETAP, rejon obejmujący: ul. Szkolna, tereny rekreacyjne pomiędzy ul. Parkową a garażami, uzupełnienia chodników na terenie osiedla, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie

258511 / 2014-12-15 - Administracja samorządowa

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego - Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach - polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego (jezdnia wschodnia) na odcinku od km 1+923,22 do km 2+765,63

269352 / 2015-10-12 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi nr 0062T Szarbków - Uników - Gacki dł. 600 mb; km 1+895 - 2+495