Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89057 / 2016-06-16 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Gorzów Wielkopolski)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-05-06 pod pozycją 112710. Zobacz ogłoszenie 112710 / 2016-05-06 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89057

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Kwiatowa 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Kod pocztowy: 66-400

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 738 14 91

Numer faxu: 95 738 14 95

Adres strony internetowej: www.lubuska.policja.gov.pl

Regon: 21022150800000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 112710

Data wydania biuletynu: 2016-05-06

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 112710

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych o dmc przekraczającej 16 t zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych o dmc przekraczającej 16 t zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2. 2. Kod CPV: 50118110-9 Usługi holownicze; 50118000-5 Usługi w zakresie pomocy drogowej; 63712000-3 Usługi dodatkowe w zakresie transportu
drogowego. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1) Wszędzie, gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymienia się pojęcie: POJAZD - należy przez to rozumieć pojazd samochodowy lub inny o DMC przekraczającej 16t. CZĘŚCI - należy przez to rozumieć części pojazdu oraz inne przedmioty pozostawione w pojeździe stanowiące zarówno jego wyposażenie jak i nie będące jego wyposażeniem lecz zabezpieczone przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia. 2) Pojazdy ciężarowe albo ciągniki samochodowe razem z przyczepą będą traktowane jako jeden pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t. 3) Usługi będące przedmiotem zamówienia dotyczą holowania/przewozu pojazdów samochodowych/części przyjętych jako depozyt policyjny, będących dowodami rzeczowymi w celu przeprowadzenia w niezbędnym zakresie czynności procesowych, zgodnie z art. 308 §1 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997r., nr 89, poz. 555, z późn. zm.), na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.). 4) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiotowe usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2012r. poz.
1137 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy. 5) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a. przyjęcie zlecenia przez Wykonawcę (przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu); czas reakcji Wykonawcy od momentu przyjęcia zlecenia dyspozycji do momentu podjęcia wykonania
przedmiotowej usługi (wyjazd holownika) - max 30 minut. Wskazany czas reakcji jest czasem maksymalnym, jednakże Wykonawca może zaoferować czas krótszy na zasadach opisanych w SIWZ, dotyczących kryterium oceny ofert. b. dojazd holownika do wskazanego w dyspozycji miejsca wezwania
(zdarzenia) i przystąpienie do realizacji usługi od momentu przejęcia zlecenia dyspozycji - w czasie max 90 minut. Wskazany czas dojazdu jest czasem maksymalnym, jednakże Wykonawca może zaoferować czas krótszy na zasadach opisanych w SIWZ, dotyczących kryterium oceny ofert. c. podjęcie wszelkich czynności umożliwiających załadunek pojazdu/części na pojazd holujący niezwłocznie po zakończeniu przez funkcjonariuszy prac na miejscu zdarzenia (np. wyciągnięcie pojazdu/części na pobocze drogi) i
rozładunek/wyładunek na miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dyspozycji; d. załadunek pojazdu, jego części oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem, lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia; e. zebranie z miejsca zdarzenia wszystkich przedmiotów wskazanych przez policjantów, niezwłocznie po zakończeniu przez nich prac, opisanych w dyspozycji holowania pojazdu/części; f. uprzątnięcie elementów pojazdu zabieranego z
drogi, jej pobocza, jak i ładunku przewożonego przez pojazd. Elementy te w przypadku braku decyzji ze strony policjanta Wykonawca zbiera/usuwa i utylizuje we własnym zakresie. g. usunięcie zanieczyszczeń powstałych na drodze, jej poboczu w wyniku zdarzenia lub w wyniku działań Wykonawcy; w związku z czym konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę we własnym zakresie środka neutralizującego, sorbentu w ilości koniecznej do usunięcia zanieczyszczenia np. wyciek oleju itp.; h. zabezpieczenie pojazdów/części przed uszkodzeniem, zniszczeniem, działaniem warunków pogodowych (np. wiatru,
opadów atmosferycznych i mrozu), pożarem, kradzieżą, utratą w czasie wykonywania prac związanych z wykonywaniem przedmiotowej usługi oraz w czasie transportu na parking depozytowy lub wskazane w dyspozycji miejsce; i. holowanie/przewóz pojazdu, jego części oraz innych przedmiotów pozostawionych w pojeździe, stanowiących zarówno jego wyposażenie jak i nie będących jego wyposażeniem, lecz zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych w związku ze sprawą będącą następstwem zdarzenia, na wskazany przez Zamawiającego w dyspozycji parking strzeżony; j. rozładunek/wyładunek pojazdu/części na miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dyspozycji wraz z ich protokolarnym przyjęciem przez dyspozytora parkingu strzeżonego; k. czas wykonania usługi opisanej w ppkt 5 nie może przekroczyć łącznie 180 minut od momentu przystąpienia do jej wykonania na miejscu zdarzenia, chyba, że dowodzący działaniami funkcjonariusz na miejscu zdarzenia dopuszcza i zgadza się na
wydłużenie czasu odnotowując ten fakt na druku dyspozycji przekazanej Wykonawcy. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do: a. wykonywania czynności, o których mowa w ppkt 5 powyżej na podstawie
telefonicznej informacji przekazywanej przez dyżurnego jednostki lub innego upoważnionego funkcjonariusza KWP/KMP/KPP/KP, uzupełnionej następnie pisemną dyspozycją holowania pojazdu/części (zał. nr 2 do umowy); b. zapewnienia w trakcie obowiązywania umowy, całodobowej łączności (przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych) w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usługi; c. niezwłocznego wykonywanie czynności, o których mowa w ppkt 5 powyżej; d. wykonywania dyspozycji w sposób określony w umowie, z uwzględnieniem formalności wymaganych w dyspozycji holowania pojazdu/części w protokole zdawczoodbiorczym, protokole opisu przedmiotu przed przekazaniem go na parking depozytowy; e. optymalnego wykorzystania dostępnego mu sprzętu; w ten sposób, że w przypadku, gdy na lawecie holowany jest więcej niż 1 pojazd, np. pojazd i części - Wykonawca naliczy jedną opłatę - zgodną z ofertą Wykonawcy dla realizowanej usługi; f. w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązuje się używać tylko takich środków transportu, których użycie będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Ilość części
i akcesoriów pojazdów mechanicznych oraz innych przedmiotów zabezpieczonych przez Policję w miejscu zdarzenia, mieszcząca się i przewożona na jednym środku transportu będzie określana w
umowie, jako -transport-. g. zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska; h. do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, według zasad podwyższonej staranności, przy użyciu sprzętu, którego stan techniczny gwarantuje wysoki poziom jakości wykonywanych usług; i. w trakcie świadczenia usługi, do przejęcia pełnej odpowiedzialności cywilno-prawnej za holowane/przewożone pojazdy/części zabezpieczone przez Policję w następstwie zdarzenia; j. prowadzenia i przekazywanie do Zamawiającego, za pośrednictwem odpowiedniej jednostki KMP/KPP/KP, w terminie do 5-go każdego miesiąca wykazu holowanych/przewożonych w okresie minionego miesiąca pojazdów/części zabezpieczonych przez Policję w następstwie zdarzenia; k. zachowania tajemnicy i nieudzielania osobom trzecim bez zgody Zamawiającego jakichkolwiek informacji stanowiących
materiał procesowy dotyczący przewożonych i przechowywanych na polecenie Zamawiającego pojazdów/części. 7) Wykonawcy występujący wspólnie będą realizować zamówienie zgodnie z umową konsorcjum, z której w sposób jednoznaczny będzie wynikać podział kompetencji pomiędzy członkami
konsorcjum. Informacja o zakresie zadań (podziale kompetencji) wraz z wykazem osób i numerami telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za realizację zlecanych usług, będzie stanowiła załącznik do zawartej umowy. 8) Wykonywanie przewozu drogowego na zlecenie Zamawiającego nie jest świadczeniem przez Wykonawcę usługi w ramach pomocy drogowej, akcji humanitarnej czy działań ratunkowych, lecz wykonywaniem klasycznego transportu drogowego z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy o transporcie drogowym i pokrewnych. W związku z tym pojazd Wykonawcy powinien być wyposażony w: - tachograf (czas pracy kierowców); - SEPO - system elektronicznego poboru opłat - pojazdy o DMC przekraczającej 3,5 t. 9) Wybrany Wykonawca musi, przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument polisy Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie. Jeżeli informacji o opłaceniu ubezpieczenia nie ma w samym dokumencie ubezpieczenia należy przedstawić dokument potwierdzający jego opłacenie. W sytuacji, gdy polisa ubezpieczeniowa straci ważność w trakcie trwania umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu bez wezwania, wznowione i opłacone ubezpieczenie lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 10) Realizacja umowy będzie przebiegała etapowo, w miarę potrzeb ze strony Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń). 11) Sposób i termin płatności: przelewem, 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT/ rachunku do siedziby Zamawiającego za pośrednictwem odpowiedniej jednostki KMP/KPP/KP. 12) Szczegółowy opis sposobu realizacji płatności zawiera Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 13) Przy ustaleniu wartości zamówienia Zamawiający uwzględnił największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p. Maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie brutto wynikającej z oferty Wykonawcy. Ze względu na sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego (ilość usług w zależności od zdarzeń), dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w niniejszej umowie, z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% -wartości brutto umowy-. 14) Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 15) Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym (zał. do SIWZ), a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego. 16) Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2) Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części - zakres terytorialny świadczenia usługi dla każdej części obejmuje teren administracyjny podległy danej jednostce Policji: Część 1: nadzór kompetencyjny: KMP Gorzów Wlkp. (Miasto i Gminy: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Witnica, Kostrzyn n/Odrą, Strzelce Kraj., Zwierzyń, Stare Kurowo, Drezdenko, Dobiegniew) Część 2: nadzór kompetencyjny: KPP Słubice (Gminy: Słubice, Górzyca, Cybinka, Rzepin, Ośno Lubuskie) Część 3: nadzór kompetencyjny: KPP Sulęcin (Gminy: Sulęcin, Torzym, Lubniewice, Krzeszyce, Słońsk) Część 4: nadzór kompetencyjny: KPP Świebodzin (Gminy: Świebodzin, Skąpe, Lubrza, Łagów, Szczaniec, Zbąszynek) 5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (obowiązywania umowy) - dotyczy wszystkich części zamówienia. a) Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.01.2017r. b) Wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej
wygaśnięciem.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Netmedia Partners Group Sp. z o. o., S.k.a.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. 30 stycznia 15/4

Miejscowość: Gorzów Wlkp.

Kod pocztowy: 66-400

ID województwa: 3

Województwo / kraj: lubuskie

Nazwa:
nadzór kompetencyjny: KMP Gorzów Wlkp. (Miasto i Gminy: Gorzów Wlkp., Bogdaniec, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa, Santok, Witnica, Kostrzyn n/Odrą, Strzelce Kraj., Zwierzyń, Stare Kurowo, Drezdenko, Dobiegniew)

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 15/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 6097,56

Cena wybranej oferty: 7626,00

Cena minimalna: 7626,00

Cena maksymalna: 17220,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
501181109 (Usługi holownicze)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
501180005 (Usługi w zakresie pomocy drogowej)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
637120003 (Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego)

Podobne przetargi

131532 / 2009-05-04 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Świadczenie usług holowania pojazdów o dmc poniżej 3,5 t zabezpieczonych do postępowań prowadzonych przez KPP w Inowrocławiu oraz zabezpieczonych na terenie działania tej komendy na rzecz innych jednostek Policji.

331398 / 2014-10-07 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego

160060 / 2009-05-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych, na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), zlecanych przez jednostki policji woj. zachodniopomorskiego.

68034 / 2010-03-11 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów i ich części składowych oraz urządzeń i rzeczy na terenie działania 7 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego

203543 / 2012-09-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie parkowania pojazdów na parkingu Wykonawcy, holowania pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony na parking, oraz holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony..

121620 / 2009-04-27 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji - z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) - zlecanych przez jednostki Policji woj. zachodniopomorskiego.

73842 / 2015-04-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 2012 , poz. 1137 ze zmianami) zlecanych przez KPP w Łobzie, KPP w Kołobrzegu, KP w Nowogardzie i KP w Chojnie.

246934 / 2012-07-11 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Holowanie pojazdów zabezpieczonych na terenie działania jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego

265338 / 2008-12-22 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Holowanie pojazdów zabezpieczonych przez jednostki Policji woj. kujawsko-pomorskiego

169696 / 2012-05-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów i ich części składowych oraz urządzeń i rzeczy na terenie działania 6 jednostek Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego.

208123 / 2012-09-28 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie parkowania pojazdów na parkingu Wykonawcy, holowania pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony na parking, oraz holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony..

77417 / 2011-03-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Zadanie nr 10- holowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t - KPP Nidzica.

30952 / 2012-02-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Wykonywanie usług usuwania i holowania pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 98 , poz. 602 z późniejszymi zmianami)

39676 / 2016-02-23 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Zamówienie uzupełniające do umowy na zamówienie podstawowe na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego w części nr 6: nadzór kompetencyjny KPP ŻARY

68952 / 2012-03-06 - Podmiot prawa publicznego

Komenda Wojewódzka Policji - Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Holowanie pojazdów zabezpieczonych na terenie działania jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego.

332806 / 2014-10-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501181109 (Usługi holownicze)
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów samochodowych, motocyklowych i części zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych, na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego