Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

95059 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek (Warszawa)

MODERNIZACJA PRZYCHODNI SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEK

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6 z uwzględnieniem opracowań: Koncepcja, studia, badania, Projektu budowlanego, Projektu Wykonawczego - poradnia POZ dla dzieci chorych, poradnia otolaryngologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia reumatologiczna, poradnia POZ dla dorosłych, poradnia reumatologiczna, poradnia NPL, przyległe ciągi komunikacyjne i sanitariaty.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego projektu organizacji placu budowy i zaplecza oraz wstępnego harmonogramu inwestycji przy założeniu zachowania bezpiecznej i ciągłej pracy Przychodni zgodnie z wymaganiami NFZ,
wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowej przy ul. Łojewskiej 6 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek. Wykonawca w oparciu o wykonany remont w I i II Etapie inwestycji z uwzględnieniem zastosowanej tam kolorystyki i wykorzystanych materiałów zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, dostaw i usług przewidzianych obowiązującymi przepisami i wynikających z treści SIWZ i jej załączników, a niezbędnych dla realizacji robót modernizacyjnych w obiektach budowlanych.
Wymagane przez Zamawiającego terminy końcowe i pośrednie. Termin zakończenia robót 120 dni od daty podpisania umowy, I termin pośredni rozpoczęcie robót maksymalnie w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, II, III, IV i V termin pośredni dla każdego etapu odpowiednio 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, wykonanie i odbiór częściowy kolejnych etapów prac oraz rozliczenie etapów prac zgodnie z procentowym zaawansowaniem. Poszczególne etapy modernizacji, które Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie obejmują Poradnię POZ dzieci chorych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi, Poradnię Otolaryngologiczną, Poradnie Kardiologiczną, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię NPL, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię POZ dorosłych, Poradnię reumatologiczną wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnym.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 95059

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

Ulica: ul. Tykocińska 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-545

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 518 26 41

Numer faxu: 22 518 26 44

Adres strony internetowej: www.zoztargowek.waw.pl

Regon: 14595009000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA PRZYCHODNI SZPZLO WARSZAWA-TARGÓWEK

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Łojewskiej 6 z uwzględnieniem opracowań: Koncepcja, studia, badania, Projektu budowlanego, Projektu Wykonawczego - poradnia POZ dla dzieci chorych, poradnia otolaryngologiczna, poradnia kardiologiczna, poradnia reumatologiczna, poradnia POZ dla dorosłych, poradnia reumatologiczna, poradnia NPL, przyległe ciągi komunikacyjne i sanitariaty.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego projektu organizacji placu budowy i zaplecza oraz wstępnego harmonogramu inwestycji przy założeniu zachowania bezpiecznej i ciągłej pracy Przychodni zgodnie z wymaganiami NFZ,
wykonanie prac modernizacyjnych Przychodni Rejonowej przy ul. Łojewskiej 6 Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek. Wykonawca w oparciu o wykonany remont w I i II Etapie inwestycji z uwzględnieniem zastosowanej tam kolorystyki i wykorzystanych materiałów zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, dostaw i usług przewidzianych obowiązującymi przepisami i wynikających z treści SIWZ i jej załączników, a niezbędnych dla realizacji robót modernizacyjnych w obiektach budowlanych.
Wymagane przez Zamawiającego terminy końcowe i pośrednie. Termin zakończenia robót 120 dni od daty podpisania umowy, I termin pośredni rozpoczęcie robót maksymalnie w ciągu 6 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, II, III, IV i V termin pośredni dla każdego etapu odpowiednio 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy, wykonanie i odbiór częściowy kolejnych etapów prac oraz rozliczenie etapów prac zgodnie z procentowym zaawansowaniem. Poszczególne etapy modernizacji, które Wykonawca musi uwzględnić w harmonogramie obejmują Poradnię POZ dzieci chorych wraz z przyległymi ciągami komunikacyjnymi, Poradnię Otolaryngologiczną, Poradnie Kardiologiczną, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię NPL, przyległe sanitariaty i ciągi komunikacyjne, Poradnię POZ dorosłych, Poradnię reumatologiczną wraz z przyległym ciągiem komunikacyjnym.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 5.

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 120

Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone jedynie w formie przelewu bankowego na konto Zamawiającego: SZPZLO Warszawa-Targówek, Pekao S.A. nr: 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094, powołując się na nazwę przetargu, nr sprawy, oraz podając nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data i godzina uznania rachunku Zamawiającego. Wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego przed otwarciem ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, co oznacza, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na zrealizowaniu budowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektu budowlanego o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, o wartości każdej z tych robót, co najmniej 500 000 zł. netto, w tym, co najmniej jedna robota dotyczyła obiektu lub obiektów służby zdrowia szpital lub przychodnia. Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom opisanym w pkt. VII.2 SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy, wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy: posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi od minimum 5 lat, aktualnie wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, przynależącą do właściwego organu z kraju zamieszkania osoby, której ten dokument dotyczy, jeżeli w tym kraju istnieje obowiązek takiej przynależności, posiadającą, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności elektrycznej.
Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży wykaz osób ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy: posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych). Polisa powinna potwierdzać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Zamawiający wyraża zgodę na udział własny (franszyzę) nie wyższy niż 10.000,00 PLN dla szkód rzeczowych i nie wyraża zgody na udział własny (franszyzę) dla szkód osobowych. Jeżeli suma ubezpieczenia wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień ogłoszenia zamówienia, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), osiągnął łączne przychody netto nie mniejsze niż średnio 2.500.000,00 zł. słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych w okresie z ostatnich 2 lat obrotowych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres w ujęciu rocznym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania powyższe musi spełniać przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum. Dokument finansowy lub rachunek zysków i strat powinien być poświadczony przez odpowiedni Urząd Skarbowy. W przypadku Oferentów, którzy nie wykonują bilansu dopuszcza się przedłożenie dokumentu poświadczonego przez Urząd Skarbowy.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 2

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2: Domumenty wymienione w pkt. II c 10 SIWZ

Znaczenie kryterium 2: 35

Nazwa kryterium 3: Gwarancja

Znaczenie kryterium 3: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zoztargowek.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa.

Data składania wniosków, ofert: 04/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa I piętro, sekretariat.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 60

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
712100003 (Doradcze usługi architektoniczne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
712450007 (Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
712210003 (Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
712100003 (Doradcze usługi architektoniczne)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
712400002 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
712450007 (Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
712420006 (Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
712480008 (Nadzór nad projektem i dokumentacją)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
451100001 (Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
451112206 (Roboty w zakresie usuwania gruzu)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
452100002 (Roboty budowlane w zakresie budynków)

Kod CPV osiemnastej częsci zamówienia:
452151400 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych)

Kod CPV dziewiętnastej częsci zamówienia:
452151486 (Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych)

Kod CPV dwudziestej częsci zamówienia:
452200005 (Roboty inżynieryjne i budowlane)

cpv21c:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Podobne przetargi

306329 / 2011-11-23 - Administracja rządowa centralna

Departament Administracyjny MON - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dla budynków biurowych i magazynowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 2, Puławskiej 4A oraz al. Niepodległości 218 w Warszawie. (nr sprawy 106/ZP/11)

254247 / 2011-09-26 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z elewacją i instalacyjnej dla nieruchomości przy ul. Targowej 64 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/29/11

204661 / 2013-10-04 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie kontrolnych pomiarów i aktualizacji inwentaryzacji architektoniczno budowlanej 2 budynków mieszkalnych. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/29/13

263898 / 2015-10-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Zielonka - Zielonka (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i STWiOR na budowę bieżni i skoczni do skoku w dal oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce

81929 / 2014-04-15 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie kontrolnych pomiarów i aktualizacji inwentaryzacji architektoniczno budowlanej (4 budynków mieszkalnych - 4 części) - Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/10/14

331761 / 2010-11-22 - Administracja rządowa centralna

Departament Administracyjny MON - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków biurowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie. (nr sprawy 85/ZP/10)

65200 / 2012-03-02 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z elewacją i instalacyjnej dla nieruchomości przy ul. Targowej 64 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/2/12

17489 / 2012-01-19 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z elewacją i instalacyjnej dla nieruchomości przy ul. Targowej 64 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/2/12

114862 / 2011-05-16 - Uczelnia publiczna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie operatów szacunkowychi ich aktualizacji - polegajacej na określeniu wartości rynkowej prawa własności działki

374511 / 2010-12-29 - Administracja rządowa centralna

Departament Administracyjny MON - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej dla budynków biurowych usytuowanych przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie. (nr sprawy 85/ZP/10)

269632 / 2011-09-01 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 3 budynków położonych w Warszawie w Dzielnicy Mokotów oraz wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacja) wybranych lokali m. st. Warszawy

218073 / 2011-08-12 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wraz z elewacją i instalacyjnej dla nieruchomości przy ul. Targowej 64 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/29/11

52022 / 2012-02-21 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacja) dla wybranych lokali m. st. Warszawy w 4 budynkach położonych na terenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

65255 / 2011-02-25 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla budynku przy ul. Orężnej 40 położonego w Warszawie w Dzielnicy Mokotów oraz na wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w 4 budynkach stanowiących współwłasność m. st. Warszawy

136997 / 2011-05-13 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) dla lokali o kubaturze 1.438m3 m. st. Warszawy znajdujących się w budynku przy ul. Rakowieckiej 31.

219683 / 2012-10-16 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 3 budynków położonych w Warszawie w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz na wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w 2 budynkach stanowiących współwłasność m. st. Warszawy.

239773 / 2012-11-13 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla 3 budynków położonych w Warszawie w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz na wykonanie dokumentacji technicznej w branży budowlanej (inwentaryzacji) dla lokali m. st. Warszawy znajdujących się w 2 budynkach stanowiących współwłasność m. st. Warszawy.

328614 / 2012-09-04 - Administracja rządowa centralna

Główny Urząd Statystyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego, al. Niepodległości 208, Warszawa

19081 / 2014-01-29 - Administracja rządowa centralna

Departament Administracyjny MON - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 712510002 (Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków biurowych usytuowanych w kompleksach wojskowych przy al. Niepodległości 218 oraz ul. Rakowieckiej 4A, nr sprawy 127/ZP/13