Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

73393 / 2016-06-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Mława)

DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb, pieczywa do magazynu żywnościowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jest pomieszczenie magazynu żywnościowego w budynku SPZOZ w Mławie (kuchnia ogólna), ul. Anny Dobrskiej 1 zwanej dalej również miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb i pieczywa (Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia).
4. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 5 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ pakietem) z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy produkty, wyroby spożywcze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów zdrowotnych i jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, na wskazane z nazwy produkty spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (powyższy zapis nie dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 57, pakietu nr 2 poz. 3, 4 oraz pakietu nr 5 poz. 1,2 gdzie Zamawiający wyraźnie zaznaczył jakiego asortymentu wymaga).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie asortymentu w ramach danego pakietu, zamawianą ilość oraz częstotliwość i terminy sukcesywnych dostaw określa Załącznik Nr 2 do SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem spełniającym wymogi w sprawie wymagań sanitarnych środków transportu żywności.
7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
8. Artykuły spożywcze, mrożonki, ryby oraz pieczywo będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania sanitarne i jakościowe dotyczące dopuszczenia do obrotu, przydatności do spożycia oraz świeżości.
9. Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być odpowiednio oznakowany i opakowany zgodnie z potrzebami zbiorowego żywienia.
10. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu oraz normy sanitarne i jakościowe określone w PN lub równoważnych. Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z normami jakościowymi (GMP i GHP lub HACCP).
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wysokiej jakości, świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 73393

Data publikacji: 2016-06-07

Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ulica: ul. A. Dobrskiej 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Mława

Kod pocztowy: 06-500

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 023 6543240

Numer faxu: 023 6543240

Regon: 00030247400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb, pieczywa do magazynu żywnościowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia obejmują sukcesywne dostarczanie asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia jest pomieszczenie magazynu żywnościowego w budynku SPZOZ w Mławie (kuchnia ogólna), ul. Anny Dobrskiej 1 zwanej dalej również miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych, mrożonek, ryb i pieczywa (Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego miejsca na własny koszt z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia).
4. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na 5 samodzielnych części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ pakietem) z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy produkty, wyroby spożywcze należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów zdrowotnych i jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy, na wskazane z nazwy produkty spożywcze, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów spożywczych, nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (powyższy zapis nie dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 23, 24, 27, 31, 32, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 52, 57, pakietu nr 2 poz. 3, 4 oraz pakietu nr 5 poz. 1,2 gdzie Zamawiający wyraźnie zaznaczył jakiego asortymentu wymaga).
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez wyszczególnienie asortymentu w ramach danego pakietu, zamawianą ilość oraz częstotliwość i terminy sukcesywnych dostaw określa Załącznik Nr 2 do SIWZ.
6. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony transportem spełniającym wymogi w sprawie wymagań sanitarnych środków transportu żywności.
7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru.
8. Artykuły spożywcze, mrożonki, ryby oraz pieczywo będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania sanitarne i jakościowe dotyczące dopuszczenia do obrotu, przydatności do spożycia oraz świeżości.
9. Towar dostarczany przez Wykonawcę winien być odpowiednio oznakowany i opakowany zgodnie z potrzebami zbiorowego żywienia.
10. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania dotyczące dopuszczenia do obrotu oraz normy sanitarne i jakościowe określone w PN lub równoważnych. Przedmiot zamówienia realizowany jest zgodnie z normami jakościowymi (GMP i GHP lub HACCP).
11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wysokiej jakości, świeży, z odpowiednim terminem przydatności do spożycia spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
158900003 (Różne produkty spożywcze i produkty suszone)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
158931005 (Mieszanki spożywcze)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
158110006 (Pieczywo)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
152210003 (Ryby mrożone)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 5

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Pzp

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy zgodnie z art. 144 ustawy p.z.p. w następujących sytuacjach:
- nastąpiła zmiana podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. Cena netto pozostaje bez zmian;
- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.);
- zmiany terminu realizacji umowy w przypadku nie wyczerpania asortymentu;
- zmiany ilości w poszczególnych pozycjach w obrębie zadania (pakietu) bez przekroczenia wartości ogółem zadania.
2. Zmiany mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie po podpisaniu stosownego aneksu przez obie strony. Każda ze stron może odmówić podpisania aneksu

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Termin płatności (w dniach)

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1 pok. 120 (dział zamówień publicznych)

Data składania wniosków, ofert: 15/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1 pok. 105 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

443512 / 2009-12-29 - Administracja samorządowa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Przygotowanie i dostarczenie 1090 paczek ze słodyczami dla podopiecznych OPS Dzielnicy Śródmieście.

364890 / 2010-11-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sulęcin (lubuskie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
dostawa artykułów spożywczych: nabiał i produkty , mięso wieprzowe i wędliny w rozbiciu na 2 odrębne zadania

262631 / 2012-12-11 - Administracja samorządowa

Przedszkole Nr 206 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do stołówki przedszkolnej

38494 / 2013-01-29 - Inny: jednostka budżetowa

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej - Gostynin (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zakup i dostwa artykułów spożywczych i do pielęgnacji ciała (art. kosmetyczne) do sklepiku Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

426952 / 2011-12-14 - Administracja samorządowa

Gmina Obryte - Obryte (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów w ramach dożywiania dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

56609 / 2010-03-15 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Kozienice (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Przetargu nieograniczonego zgodnie z z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /Dz. U. nr 223 poz. 1655 z 2007r./ z późniejszymi zmianami. na dostawę: artykułów żywnościowych wg. zadań:

33613 / 2013-03-05 - Administracja samorządowa

Zespół Żłobków m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawy artykułów spożywczych w zakresie dostawy artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - II procedura

514338 / 2013-12-11 - Inny: pomoc społeczna

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Ciechanów (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie ul. Batalionów Chłopskich 12

232414 / 2014-07-11 - Inny: jednostka budżetowa podległa Ministrowi Finansów

Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Ośrodka Zamiejscowego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w Muszynie