Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94321 / 2012-04-25 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (Ciechanów)

Świetlik Ziele

Świetlik Ziele
Cena: 5.30 PLN

dostawa produktów spożywczych

Opis zamówienia

dostawa produktów spożywczych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94321

Data publikacji: 2012-04-25

Nazwa: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Ulica: ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Ciechanów

Kod pocztowy: 06-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 023 6730543, 6723127

Numer faxu: 023 6730274, 6722764

Adres strony internetowej: www.szpitalciechanow.com.pl

Regon: 00031162200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów spożywczych

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia: dostawa produktów spożywczych

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 4

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń

Wiedza i doświadczenie:
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń

Potencjał techniczny:
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń

Sytuacja ekonomiczna:
na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
1. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (w formularzu ofertowym).
2. aktualny dokument - organu upoważnionego do urzędowej kontroli żywności lub firmę
upoważnioną do przeprowadzenia certyfikacji - stwierdzający, że w produkcji
i w obrocie wymienionego w SIWZ asortymentu został opracowany, wdrożony i jest stosowany system HACCP (dotyczy zakładów produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, które podlegają takiemu obowiązkowi). W przypadku realizacji dostaw przez podwykonawców - oświadczenie w tym zakresie o treści: oświadczam, iż realizujący dostawy podwykonawca zarówno w produkcji jak i w obrocie oferowanego asortymentu opracował, wdrożył i stosuje system HACCP - dotyczy zakładów produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu, które podlegają takiemu obowiązkowi

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
jeśli spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:
a) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,
b) zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony umowy nie mogły przewidzieć

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.szpitalciechanow.com.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: pok. 032

Data składania wniosków, ofert: 11/05/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: Kancelaria

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

210114 / 2013-05-31 - Uczelnia publiczna

Zespół Placówek Oświatowych - Grudusk (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zaopatrzenie stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku w artykuły spożywcze, pieczywo, nabiał, warzywa i owoce, mięso i wędliny, drób.

177197 / 2013-09-04 - Inny: Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zakup artykułów spożywczych i napoi dla Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

9546 / 2013-01-07 - Administracja samorządowa

Gmina Klembów - Klembów (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawy artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.

257158 / 2013-07-03 - Inny: Instytucja pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - Radom (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16

325330 / 2015-12-01 - Administracja samorządowa

Gmina Dobre - Dobre (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przedszkolnej w Dobrem- nr ref. GKI 271.14.2015

54782 / 2009-03-09 - Podmiot prawa publicznego

Bank Gospodarstwa Krajowego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zakup i dostarczanie artykułów spożywczych dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz udostępnienie systemu internetowego do składania zamówień

2426 / 2014-01-03 - Inny: jednostka budżetowa

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej - Gostynin (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych i do pielęgnacji ciała (art. kosmetyczne) do sklepiku Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

189560 / 2014-06-04 - Inny: Gimnazjum publiczne

Gimnazjum Nr 30 im. Gen. K. Pułaskiego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Gimnazjum nr 30 w Warszawie w 2014 r.

73084 / 2011-04-11 - Podmiot prawa publicznego

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb WAM Osodka Szkoleniowo Wypoczynkowego WAM WDW w Unieściu i WDW w Darłówku.

24896 / 2011-02-18 - Podmiot prawa publicznego

Areszt Śledczy Warszawa Służewiec - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Przetarg nieograniczony na dostawy chleba i bułki tartej do Aresztu Śledczego w Warszawie - Służewcu 220/3P/11.

141799 / 2015-09-28 - Inny: Oświata, Edukacja

Ośrodek Rozwoju Edukacji - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Ośrodka Rozwoju Edukacji