Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

88089 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Gmina Suwałki (Suwałki)

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Opis zamówienia

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Sala gimnastyczna z zapleczem sportowym o szerokości 18,11 m, długości 45,74 m, łącznik o szerokości 2,86 m, długości 22,92 m, wysokość projektowanej zabudowy sali i łącznika - 1 kondygnacja nadziemna, zaplecze sportowe - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze techniczne. Sala gimnastyczna - dach łukowy, powłoka stalowa z blach profilowanych. Zaplecze sportowe - dach łukowy (inny promień), powłoka stalowa. Łącznik - dach dwuspadowy. Budynek niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 843,80 m2. Przy sali gimnastycznej chodniki i parkingi z kostki betonowej (powierzchnia utwardzona - 846,00 m2, 9 miejsc postojowych). Infrastruktura techniczna: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja c.o., zewnętrzna podziemna instalacja elektryczna. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z systemem sygnalizacji alarmowej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym. Przebudowa kotłowni olejowej, montaż pompy ręcznej wodnej na ist. studni kopanej. Przebudowa sali gimnastycznej w istniejącym budynku szkoły. Odmalowanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły. Wykonanie trybun terenowych. Inwestycja będzie realizowany na terenie Zespołu Szkół tzn. na działkach nr 285/9 i 285/10 oraz na działce nr 407/2, stanowiącej drogę. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek wykonać i zamontować dwie tablice dotyczące dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) według wzoru przekazanego przez Zamawiającego: Tablica informacyjna na czas budowy, powinna być umieszczona w miejscu realizacji inwestycji niezwłocznie po podpisaniu umowy i rozpoczęciu robót budowlanych: - wymiary minimalne: 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość); - wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi); - tablica statyczna, powinna znajdować się na ogrodzeniu przy głównym wejściu na teren budowy obiektu lub w innym widocznym miejscu; - napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu niezwłocznie po zakończeniu realizacji inwestycji: - wymiary minimalne: 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość); - wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi); - tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na elewacji budynku lub przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu; - napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Szczegóły zakresu robót opisane są w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga! Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: -Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób postronnych i oznaczy go zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. -Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów, maszyn i urządzeń (własnych w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę) -Wykonawca zobowiązany będzie do załatwienia wszystkich formalności związanych z przedmiotem zamówienia oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane. -Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania i pokrywania kosztów odbiorów oraz innych opłat wynikłych w trakcie realizacji umowy. -Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez okres realizacji niniejszej umowy. -Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót, które nie wynikają z zakresu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót osobom trzecim. -Wykonawca poniesie koszty rozwiązań technicznych uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym zakresu objętego zamówieniem, a nie ujętych w przedmiarach robót. -Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni dostęp do mediów (w szczególności do energii elektrycznej i wody) i pokryje koszty ich eksploatacji. -Opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. p.poż, oznakuje obiekt zgodnie z instrukcją, wyposaży obiekt w stałe urządzenia gaśnicze zgodnie z opracowaną instrukcją. -Wykonawca dokona oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej -Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót i dostarczy Zamawiającego kompletną geodezyjną dokumentację powykonawczą. -Wykonawca zapewni na swój koszt kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach. -Uzyska wszystkie dokumenty i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ w skład których wchodzą, m. in. przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlany.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 88089

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Gmina Suwałki

Ulica: ul. Świerkowa 45

Numer domu: 45

Miejscowość: Suwałki

Kod pocztowy: 16-400

Województwo / kraj: podlaskie

Numer telefonu: 087 5662136

Numer faxu: 087 5662136

Adres strony internetowej: www.gmina.suwalki.pl

Regon: 79067097000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku. Sala gimnastyczna z zapleczem sportowym o szerokości 18,11 m, długości 45,74 m, łącznik o szerokości 2,86 m, długości 22,92 m, wysokość projektowanej zabudowy sali i łącznika - 1 kondygnacja nadziemna, zaplecze sportowe - 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze techniczne. Sala gimnastyczna - dach łukowy, powłoka stalowa z blach profilowanych. Zaplecze sportowe - dach łukowy (inny promień), powłoka stalowa. Łącznik - dach dwuspadowy. Budynek niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 843,80 m2. Przy sali gimnastycznej chodniki i parkingi z kostki betonowej (powierzchnia utwardzona - 846,00 m2, 9 miejsc postojowych). Infrastruktura techniczna: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej, wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja c.o., zewnętrzna podziemna instalacja elektryczna. Wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV wraz z systemem sygnalizacji alarmowej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym. Przebudowa kotłowni olejowej, montaż pompy ręcznej wodnej na ist. studni kopanej. Przebudowa sali gimnastycznej w istniejącym budynku szkoły. Odmalowanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły. Wykonanie trybun terenowych. Inwestycja będzie realizowany na terenie Zespołu Szkół tzn. na działkach nr 285/9 i 285/10 oraz na działce nr 407/2, stanowiącej drogę. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek wykonać i zamontować dwie tablice dotyczące dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) według wzoru przekazanego przez Zamawiającego: Tablica informacyjna na czas budowy, powinna być umieszczona w miejscu realizacji inwestycji niezwłocznie po podpisaniu umowy i rozpoczęciu robót budowlanych: - wymiary minimalne: 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość); - wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi); - tablica statyczna, powinna znajdować się na ogrodzeniu przy głównym wejściu na teren budowy obiektu lub w innym widocznym miejscu; - napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu niezwłocznie po zakończeniu realizacji inwestycji: - wymiary minimalne: 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość); - wykonana z materiałów trwałych i odpornych na warunki atmosferyczne (np. stali nierdzewnej, blachy lub pleksi); - tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na elewacji budynku lub przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu; - napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle. Szczegóły zakresu robót opisane są w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga! Jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), to należy odczytywać je jako przykładowe i służą one określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wykonawca dla niniejszego zamówienia zobowiązany jest również wykonać poniższe czynności, a tym samym uwzględnić je w proponowanej przez siebie cenie ofertowej: -Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób postronnych i oznaczy go zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami. -Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z własnych materiałów, maszyn i urządzeń (własnych w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę) -Wykonawca zobowiązany będzie do załatwienia wszystkich formalności związanych z przedmiotem zamówienia oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane. -Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania i pokrywania kosztów odbiorów oraz innych opłat wynikłych w trakcie realizacji umowy. -Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy przez okres realizacji niniejszej umowy. -Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót, które nie wynikają z zakresu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót osobom trzecim. -Wykonawca poniesie koszty rozwiązań technicznych uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym zakresu objętego zamówieniem, a nie ujętych w przedmiarach robót. -Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni dostęp do mediów (w szczególności do energii elektrycznej i wody) i pokryje koszty ich eksploatacji. -Opracuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. p.poż, oznakuje obiekt zgodnie z instrukcją, wyposaży obiekt w stałe urządzenia gaśnicze zgodnie z opracowaną instrukcją. -Wykonawca dokona oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej -Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót i dostarczy Zamawiającego kompletną geodezyjną dokumentację powykonawczą. -Wykonawca zapewni na swój koszt kierownika budowy oraz kierowników robót w poszczególnych branżach. -Uzyska wszystkie dokumenty i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ w skład których wchodzą, m. in. przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt budowlany.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających: Do 50% podstawowego zamówienia

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2018

Informacja na temat wadium:
Wykonawca winien, przed terminem składania ofert tj. do 30 czerwca 2016 roku do godziny 10:00, wnieść wadium w wysokości 50000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej z form określonej w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. O/Suwałki 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764.
W tytule dowodu wpłaty należy wpisać:
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku - WADIUM
Za termin wniesienia wadium uważa się wpływ pieniędzy na rachunek zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie.
Wadium w pozostałych formach określone w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. - oryginały - składa się z ofertą.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, jedno zamówienie polegające na budowie sali gimnastycznej lub sali sportowej lub hali sportowej itp. o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto polegającą na budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
451112000 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452331206 (Roboty w zakresie budowy dróg)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452332609 (Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
452360000 (Wyrównywanie terenu)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
452238004 (Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453170002 (Inne instalacje elektryczne)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453312101 (Instalowanie wentylacji)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
453324007 (Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
453122009 (Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV piętnastej częsci zamówienia:
451113001 (Roboty rozbiórkowe)

Kod CPV szesnastej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV siedemnastej częsci zamówienia:
454200007 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie)

Kod CPV osiemnastej częsci zamówienia:
453000000 (Roboty instalacyjne w budynkach)

Kod CPV dziewiętnastej częsci zamówienia:
452611005 (Wykonywanie konstrukcji dachowych)

Kod CPV dwudziestej częsci zamówienia:
452622106 (Fundamentowanie)

cpv21c:
452625006 (Roboty murarskie i murowe)

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.:
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych,
- co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_3:
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, jedno zamówienie polegające na budowie sali gimnastycznej lub sali sportowej lub hali sportowej itp. o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty wykazujący wykonanie ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Dokument ten w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby powinien zawierać co najmniej:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
e) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się podmiot zobowiązał.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy.
Zmiana terminu wykonania zamówienia w niżej wymienionych przypadkach:
- wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach:
a) klęski żywiołowe,
b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień /robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;
c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, np. niewybuchy i niewypały, wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót;
- konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego,
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
3. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku:
- wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia;
- zmiany stawki urzędowej podatku VAT;
- rezygnacji z części robót,
- wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
4. Zmiany umowy nie mogą naruszać Prawa zamówień publicznych i mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gmina.suwalki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Suwałki, ul.,Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Data składania wniosków, ofert: 30/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (pokój Nr 7)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)

Czy unieważnienie postępowania: Tak

Podobne przetargi

81910 / 2015-04-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Bargłów Kościelny - Bargłów Kościelny (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212B Barszcze-Dreństwo-Woznawieś od km 0+000 do km 5+725

270328 / 2014-08-13 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Łapach - Łapy (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie przy ul. Szkolnej 19 wraz z zagospodarowaniem terenu i doziemną instalacją wodociągową

44076 / 2012-02-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Sokoły - Sokoły (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatnię wraz z sanitariami oraz wykonanie i montaż trybun wraz z siedziskami przy boisku piłkarskim położonym na działce nr ½ przy ul. Nowy Świat w Sokołach

236350 / 2011-08-09 - Inny: Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Łomża - Łomża (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja budynku mieszkalnego Leśniczówki w Baczach Mokrych

285804 / 2012-08-03 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina - Dąbrowa Białostocka (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniami: 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej i Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej

304638 / 2012-08-17 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa ok. 290 m² istniejącej powierzchni biurowej w budynku biurowo - administracyjnym położonym w Białymstoku przy ul. Węglowej 5.

114916 / 2015-05-15 - Inny: szkoła

Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie - Sokoły (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont Południowej Części Internatu w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie

28700 / 2015-02-09 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Białowieża - Białowieża (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostawa sprzętu i świadczenie usług w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białowieża.

85989 / 2013-05-22 - Inny: wojsko

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane w budynku 43/8080-biurowy- naprawa elewacji budynku z wymiana pokrycia dachu na terenie Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku

140363 / 2014-07-01 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Knyszyn - Knyszyn (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W GRÄ„DACH (GMINA KNYSZYN)

105747 / 2009-07-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Białystok (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr 1, 2 i 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23

245860 / 2013-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Jeleniewo - Jeleniewo (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa drogi wewnętrznej (dojazdowej do gruntów rolnych) Żywa Woda - Prudziszki we wsi Żywa Woda, gmina Jeleniewo

135229 / 2013-07-05 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Zambrów - Zambrów (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Poryte Jabłoń, Gmina Zambrów

115974 / 2009-04-22 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu Zambrowskiego - Zambrów (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002B Szumowo - Radwany Zaorze - Zaręby Jartuzy - Stryjki

148298 / 2014-05-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki - Wysokie Mazowieckie (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) dla projektu Budowa oczyszczalni i modernizacja systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Wysokie Mazowieckie

126187 / 2013-06-27 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Szypliszki - Szypliszki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły

2748 / 2010-01-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Suwałki (podlaskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja obiektu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie podniesienia standardu usług terapeutycznych w leczeniu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.