Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

46745 / 2016-04-26 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Szpital Wojewódzki w Poznaniu (Poznań)

Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań

Opis zamówienia

Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku do SIWZ - formularz cenowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 46745

Data publikacji: 2016-04-26

Nazwa: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Ulica: ul. Juraszów 7/19

Numer domu: 7/19

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-479

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 61 8212 359, 61 8212 267

Numer faxu: 61 8212 359, 61 8233 451

Adres strony internetowej: www.lutycka.pl

Regon: 00029220900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora oraz odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku do SIWZ - formularz cenowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym normom: Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia -załącznik nr 7 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: C

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lutycka.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 05/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
w siedzibie Zamawiającego pokój nr 87a kancelaria

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Pakiet nr 1: Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora.

Opis:
Pakiet nr 1: Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej wraz z dzierżawą analizatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku do SIWZ - formularz cenowy.

Kody CPV:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: termin dostawy

Znaczenie kryterium 2: 10

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2: dostawa odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań

Opis:
Pakiet nr 2: dostawa odczynników i akcesoriów do: elektroforezy, immunofiksacji i izoelektroogniskowania białek osocza i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań

Kody CPV:
336966001 (Odczynniki do elektroforezy)

Czas: O

Okres w miesiącach: 20

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: termin dostawy

Znaczenie kryterium 2: 10

Kody CPV:
336966001 (Odczynniki do elektroforezy)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
336962007 (Odczynniki do badania krwi)

inne_dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 2.Odpis dokumentu o posiadaniu aktualnego certyfikatu NGSP (National Glycohemoglobin Standardisation Program) - dotyczy Pakietu nr 1.

Informacje dodatkowe:
uzupełnienie informacji: II.2) Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
20 miesięcy od daty udzielenia zamówienia - dla pakietu: 2
24 miesiące od daty udzielenia zamówienia - dla pakietu: 1. III.4.3.1) Dokumenty podmiotów zagranicznych: w zakresach wskazanych w rozdziałach 7.1 i 7.2 pkt. 1 i 3 SIWZ - dokumenty na zasadach w nich wskazanych.

Podobne przetargi

160540 / 2009-05-21 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wolsztyn (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
2 letnia sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z elektrolitami

97184 / 2009-04-08 - Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Wojewódzki w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
sukcesywna dostawa odczynników do oznaczania glukozy we krwi włośniczkowej wraz z dzierżawą urządzeń do wykonywania analiz oraz odczynników do oznaczania wolnych łańcuchów lekkich

346364 / 2009-10-05 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi (tj. testy wirusologiczne HBs Ag z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty HCV, testy wirusologiczne anty HIV ½) i materiałów zużywalnych do wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów.

113337 / 2009-07-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie - Kościan (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup z dostawą odczynników wraz z kalibratorami, kontrolami i materiałami zużywalnymi do badań biochemicznych wraz z dzierżawą systemu

257382 / 2009-07-29 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wolsztyn (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
2 letnia sukcesywna dostawa odczynników immunologicznych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego

4760 / 2011-01-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych do badań serologicznych oraz testów do badania moczu z dzierżawą czytnika.

72317 / 2009-05-07 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie - Kościan (wielkopolskie)
CPV: 336962007 (Odczynniki do badania krwi)
Zakup z dostawą odczynników wraz z kalibratorami, kontrolami i materiałami zużywalnymi do badań koagulologicznnych i biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów