Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

231710 / 2015-09-07 - Administracja samorządowa / Wójt Gminy Haczów (Haczów)

Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (dz. nr ew. 290).

Opis zamówienia

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (dz. nr ew. 290)
1.W zakres robót do wykonania wejdą;
Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - 1050 m2
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm warstwa wiążąca - 1050 m2
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm warstwa ścieralna - 1050 m2
Wykonanie odwodnienia z elementów prefabrykowanych - 3 mb
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót , dołączonym do niniejszej SIWZ.
Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z:
- urządzeniem zaplecza budowy,
- zabezpieczeniem robót pod względem BHP,
-doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
- wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych,
- organizacją placu budowy,
- naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych
- powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 231710

Data publikacji: 2015-09-07

Nazwa: Wójt Gminy Haczów

Ulica: Haczów 573

Numer domu: 573

Miejscowość: Haczów

Kod pocztowy: 36-213

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4391002

Numer faxu: 013 4391696

Regon: 37044020600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (dz. nr ew. 290).

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (dz. nr ew. 290)
1.W zakres robót do wykonania wejdą;
Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr 5 cm - 1050 m2
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm warstwa wiążąca - 1050 m2
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm warstwa ścieralna - 1050 m2
Wykonanie odwodnienia z elementów prefabrykowanych - 3 mb
Szczegółowe dane dotyczące obmiarów, zakresu prac znajdują się w przedmiarze robót , dołączonym do niniejszej SIWZ.
Do w/w prac niezależnie od zakresu robót objętego przedmiarem , wynagrodzenie ustalone będzie w formie ryczałtowej, niezmiennie do dnia zakończenia realizacji zamówienia publicznego i ma zawierać ponadto wszelkie koszty związane z:
- urządzeniem zaplecza budowy,
- zabezpieczeniem robót pod względem BHP,
-doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego,
- wyłączeniem z ruchu ciągów pieszych i jezdnych,
- organizacją placu budowy,
- naprawą nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych
- powstałymi podczas wykonywania robót innymi okolicznościami nie przewidzianymi przez Wykonawcę,

Kody CPV: 451000000

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452360000 (Wyrównywanie terenu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452331402 (Roboty drogowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/10/2015

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże się:
a) wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej związanej z remontem, przebudową dróg, o długości nie mniejszej niż 400 mb
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie następujących dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w postępowaniu:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, , wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są; poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, składa inne dokumenty.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wyżej wymienionych.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

a) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez wykonawcę oraz na podstawie następujących dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w postępowaniu:
a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą zamawiającego. Zmiana ta ma być dokonana w drodze aneksu pisemnego pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany o których mowa mogą dotyczyć:
a) osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego do koordynowania prowadzonych robót,
b) danych adresowych wykonawcy,
c)wystąpienia siły wyższej, przy czym za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: działania wojenne, rozruchy, klęska żywiołowa,
Możliwa jest również zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem ze w.w zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: termin wykonania

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów nr 573, pokój nr 15

Data składania wniosków, ofert: 22/09/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Haczów, 36-213 Haczów nr 573, pokój nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

79026 / 2016-04-06 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni placu parkingowego przy kościele parafialnym w Trześniowie

31780 / 2014-01-28 - Administracja samorządowa

Gmina Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Budowa infrastruktury sportowej w miejscowościach: Stare Miasto, Piskorowice, Chałupki Dębniańskie

324200 / 2012-08-31 - Administracja samorządowa

Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski

73366 / 2011-04-11 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Remont budynków pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz placów parkingowych na terenie gminy Haczów - etap II

371490 / 2012-09-28 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku niezbędnym czynnikiem rozwoju kulturowego i turystycznego w regionie

283554 / 2013-07-19 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie robót budowlanych remontowych i instalacyjnych, w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

378562 / 2010-11-23 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów- Daliowa w km. 9+670 - 9+772. - etap I.

173690 / 2011-06-27 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Remont drogi w miejscowości Jasionów Na świniarnię

401398 / 2012-10-16 - Administracja samorządowa

Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski.

291700 / 2013-07-24 - Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna

Nadleśnictwo Strzyżów - Strzyżów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa drogi leśnej wraz ze składem drewna w L-ctwie Cieszyna 242/091 (oddz. 428-430)

22224 / 2012-01-24 - Administracja samorządowa

Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

124830 / 2011-05-23 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Remont drogi w miejscowości Jasionów; Na świniarnię

257942 / 2015-10-01 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Malinówka (na osiedle , dz. nr ew. 290,496,708).

355684 / 2013-09-03 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Leżajsk - Leżajsk (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Wykonanie robót budowlanych instalacyjnych, w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku

368618 / 2011-11-07 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Remont dróg dojazdowych do pól (poscaleniowych nr 163 i 119 w miejscowosci Jasionów

13554 / 2011-01-27 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI ORTOPEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91

324389 / 2010-11-16 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Dębica (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ I PORADNI ORTOPEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 91

275520 / 2012-07-30 - Administracja samorządowa

Powiat Stalowowolski - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli realizowana w ramach projektu Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat stalowowolski

173654 / 2011-06-27 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Remont drogi w miejscowości Jasionów Na świniarnię

216080 / 2008-09-05 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Roboty adaptacyjno - modernizacyjne lokalu na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Strzyżowie.

401350 / 2010-12-08 - Administracja samorządowa

Wójt Gminy Haczów - Haczów (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów - Rymanów-Daliowa w km 9+670 - 9=772 - etap I

69127 / 2012-03-26 - Administracja samorządowa

Gmina Stalowa Wola - Stalowa Wola (podkarpackie)
CPV: 451000000 ()
Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.