Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

76047 / 2016-06-08 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Gorzów Wielkopolski)

Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2.
2. Kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi.
3. Zamawiający pod pojęciem POJAZD SŁUŻBOWY rozumie: samochód osobowy, osobowo - terenowy; samochód typu furgon.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje: mycie podstawowe pojazdu osobowego, osobowo - terenowego lub typu furgon (pojazdu oznakowanego i pojazdu nieoznakowanego), nie częściej niż 2 razy w jednym miesiącu (dwa mycia tego samego pojazdu służbowego w danej części w jednym miesiącu - mycie podstawowe), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie:
- mycie zewnętrzne pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących/ czyszczących;
- płukanie i osuszenie nadwozia po umyciu
oraz
- odkurzanie wnętrza pojazdu,
- czyszczenie wnętrza pojazdu w tym: szyb, deski rozdzielczej, oraz tworzyw sztucznych użytych do wykończenia wnętrza samochodu przy każdym myciu,
wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny.
5. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Niedopuszczalne jest aby kierowca lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywał samodzielnie czynności, o których mowa w ppkt 4 powyżej na myjni Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w:
- myjni ręcznej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu);
- myjni ręcznej przy użyciu myjki ciśnieniowej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu);
- myjni automatycznych, portalowych, tunelowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, na myjni samochodowej samoobsługowej, myjni mobilnej oraz myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo.
8. Myjnia, na której będą świadczone usługi będące przedmiotem zamówienia, musi gwarantować bezusterkowe mycie pojazdów, w tym wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowaniu policyjnym.
9. Jeden cykl mycia podstawowego (w zakresie, o którym mowa w ppkt 4 powyżej):
a) w przypadku myjni automatycznych, portalowych, tunelowych - nie powinien przekroczyć 30 minut;
b) w przypadku myjni ręcznych - nie powinien przekroczyć 40 minut.
10. Myjnia Wykonawcy musi spełniać wymogi ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
11. Wykonawca zapewni możliwość świadczenia usługi mycia pojazdów służbowych Zamawiającego co najmniej 5 dni
w tygodniu (od poniedziałku do piątku), minimum 8 godz. dziennie. Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia usług w okresie dni wolnych od pracy oraz świąt.
12. Z uwagi na tryb pracy pojazdów służbowych Policji i konieczność ich optymalnego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług ich mycia poza kolejnością (po zakończeniu mycia pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku mycia), bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnię.
13. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, typu furgon, pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Pojazdy służbowe podstawiane przez Zamawiającego na myjnię Wykonawcy będą oznakowane - jako pojazdy uprzywilejowane, a w przypadku mycia pojazdów służbowych nieoznakowanych kierowca Zamawiającego przedstawi każdorazowo do wglądu pracownikowi myjni -Książkę kontroli pracy sprzętu służbowego- lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z usług myjni.
14. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowe ilości usług oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, w tym m. in. za uszkodzenia i zarysowania karoserii pojazdów i innych części pojazdu umiejscowionych na zewnątrz pojazdu (w tym pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny dachowe
i oznakowania policyjne) oraz w jego wnętrzu, za szkody wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi chemicznymi środkami myjącymi/ czyszczącymi, do wysokości powstałej szkody.
17. Wybrany Wykonawca musi, przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym w przypadku szkód powstałych na skutek uszkodzenia pojazdów w trakcie wykonywania usług. Dokument polisy (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie. Jeżeli informacji o opłaceniu ubezpieczenia nie ma w samym dokumencie ubezpieczenia należy przedstawić dokument potwierdzający jego opłacenie. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie bez wezwania, przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę (a w przypadku jej braku, inny dokument) potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie.
18. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p.: maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Dopuszczalna jest realizacja umowy o wartości niższej niż określona w zawartej umowie (mniejsza ilość usług w przypadku zniszczenia lub wycofania z eksploatacji pojazdów Zamawiającego), z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości brutto umowy.
19. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem odpowiedniej dla danego obszaru działania Komendy/ odpowiedniego Komisariatu Policji, wraz z drukiem rozliczeniowym wykonanych usług w danym miesiącu. Dostarczenie wymienionego dokumentu jest podstawą do zapłaty należności za świadczenie usług będących przedmiotem umowy.
20. Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie umowy - zał. nr 6 do SIWZ.
21. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.
22. Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ - odrębny dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia), a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego.
23. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2) Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części:
- część 1 - KMP Zielona Góra - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 2 - KPP Krosno Odrzańskie - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 3 - KPP Słubice - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 4 - KP Rzepin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 5 - KPP Sulęcin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 6 - KPP Żagań - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 7 - KP Lubsko - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
25. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (obowiązywania umowy).
a) umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2017r.;
b) wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 76047

Data publikacji: 2016-06-08

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Kwiatowa 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Kod pocztowy: 66-400

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 95 738 14 91

Numer faxu: 95 738 14 95

Adres strony internetowej: www.lubuska.policja.gov.pl

Regon: 21022150800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2.
2. Kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi.
3. Zamawiający pod pojęciem POJAZD SŁUŻBOWY rozumie: samochód osobowy, osobowo - terenowy; samochód typu furgon.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje: mycie podstawowe pojazdu osobowego, osobowo - terenowego lub typu furgon (pojazdu oznakowanego i pojazdu nieoznakowanego), nie częściej niż 2 razy w jednym miesiącu (dwa mycia tego samego pojazdu służbowego w danej części w jednym miesiącu - mycie podstawowe), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie:
- mycie zewnętrzne pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących/ czyszczących;
- płukanie i osuszenie nadwozia po umyciu
oraz
- odkurzanie wnętrza pojazdu,
- czyszczenie wnętrza pojazdu w tym: szyb, deski rozdzielczej, oraz tworzyw sztucznych użytych do wykończenia wnętrza samochodu przy każdym myciu,
wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny.
5. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Niedopuszczalne jest aby kierowca lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywał samodzielnie czynności, o których mowa w ppkt 4 powyżej na myjni Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w:
- myjni ręcznej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu);
- myjni ręcznej przy użyciu myjki ciśnieniowej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu);
- myjni automatycznych, portalowych, tunelowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, na myjni samochodowej samoobsługowej, myjni mobilnej oraz myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo.
8. Myjnia, na której będą świadczone usługi będące przedmiotem zamówienia, musi gwarantować bezusterkowe mycie pojazdów, w tym wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowaniu policyjnym.
9. Jeden cykl mycia podstawowego (w zakresie, o którym mowa w ppkt 4 powyżej):
a) w przypadku myjni automatycznych, portalowych, tunelowych - nie powinien przekroczyć 30 minut;
b) w przypadku myjni ręcznych - nie powinien przekroczyć 40 minut.
10. Myjnia Wykonawcy musi spełniać wymogi ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.).
11. Wykonawca zapewni możliwość świadczenia usługi mycia pojazdów służbowych Zamawiającego co najmniej 5 dni
w tygodniu (od poniedziałku do piątku), minimum 8 godz. dziennie. Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia usług w okresie dni wolnych od pracy oraz świąt.
12. Z uwagi na tryb pracy pojazdów służbowych Policji i konieczność ich optymalnego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług ich mycia poza kolejnością (po zakończeniu mycia pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku mycia), bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnię.
13. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, typu furgon, pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Pojazdy służbowe podstawiane przez Zamawiającego na myjnię Wykonawcy będą oznakowane - jako pojazdy uprzywilejowane, a w przypadku mycia pojazdów służbowych nieoznakowanych kierowca Zamawiającego przedstawi każdorazowo do wglądu pracownikowi myjni -Książkę kontroli pracy sprzętu służbowego- lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z usług myjni.
14. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb.
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowe ilości usług oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, w tym m. in. za uszkodzenia i zarysowania karoserii pojazdów i innych części pojazdu umiejscowionych na zewnątrz pojazdu (w tym pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny dachowe
i oznakowania policyjne) oraz w jego wnętrzu, za szkody wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi chemicznymi środkami myjącymi/ czyszczącymi, do wysokości powstałej szkody.
17. Wybrany Wykonawca musi, przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym w przypadku szkód powstałych na skutek uszkodzenia pojazdów w trakcie wykonywania usług. Dokument polisy (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie. Jeżeli informacji o opłaceniu ubezpieczenia nie ma w samym dokumencie ubezpieczenia należy przedstawić dokument potwierdzający jego opłacenie. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie bez wezwania, przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę (a w przypadku jej braku, inny dokument) potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie.
18. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p.: maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Dopuszczalna jest realizacja umowy o wartości niższej niż określona w zawartej umowie (mniejsza ilość usług w przypadku zniszczenia lub wycofania z eksploatacji pojazdów Zamawiającego), z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości brutto umowy.
19. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem odpowiedniej dla danego obszaru działania Komendy/ odpowiedniego Komisariatu Policji, wraz z drukiem rozliczeniowym wykonanych usług w danym miesiącu. Dostarczenie wymienionego dokumentu jest podstawą do zapłaty należności za świadczenie usług będących przedmiotem umowy.
20. Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie umowy - zał. nr 6 do SIWZ.
21. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.
22. Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ - odrębny dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia), a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego.
23. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2) Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części:
- część 1 - KMP Zielona Góra - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 2 - KPP Krosno Odrzańskie - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 3 - KPP Słubice - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 4 - KP Rzepin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 5 - KPP Sulęcin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 6 - KPP Żagań - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
- część 7 - KP Lubsko - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon
25. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (obowiązywania umowy).
a) umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2017r.;
b) wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 7

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicz¬nym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu dokumentach wykaże że dysponuje lub będzie dysponował:
a) w zakresie części nr: 4, 7 - minimum jedną myjnią samochodową na terenie administracyjnym miasta/ wsi, na terenie którego znajduje się Komisariat Policji (KP), w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę, z wyłączeniem myjni samoobsługowych, myjni mobilnych i myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo;
b) w zakresie części nr: 2, 3, 5, 6 - minimum jedną myjnią samochodową na terenie administracyjnym miasta powiatowego, na terenie którego znajduje się Komenda Powiatowa Policji (KPP), w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę, z wyłączeniem myjni samoobsługowych, myjni mobilnych i myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo;
c) w zakresie części nr: 1 - minimum jedną myjnią samochodową na terenie administracyjnym miasta Zielona Góra z wyłączeniem myjni samoobsługowych, myjni mobilnych i myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo.

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1a. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. (wzór - zał. nr 2a do SIWZ); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna) w/w oświadczenie powinno zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy ci spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie lub upoważniony Lider Konsorcjum/ Przedstawiciel w imieniu całego Konsorcjum/ Spółki cywilnej); Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór - załącznik nr 7 do SIWZ).
Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XII ppkt 2.1) SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) warunek może być spełniony wspólnie przez wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Wykaz należy załączyć dla każdej części oddzielnie.
1b. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. (wzór - zał. nr 2b do SIWZ); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna) w/w oświadczenie składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Uwaga: Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy P.z.p. (podmiot zbiorowy), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
1c. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp., Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
- jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. (wzór - zał. nr 3 do SIWZ);
- jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór - zał. nr 4 do SIWZ).
Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy P.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015, poz. 184, 1618, 1634), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna), w/w dokument składa każdy z członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu (w danym zakresie) do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
2. Inny Podmiot (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.)
a) Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, musi do oferty załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Uwaga:
a) Wykonawca musi przedłożyć oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego własnoręcznie podpisanego przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji (wyroki KIO z 5 maja 2011r., sygn. akt KIO/UZP 822/11 oraz z 1 czerwca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 922/10).
b) Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
c) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
b) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt XIII ppkt 1b (na podst. § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231).
3. PONADTO WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ:
a) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ - dla każdej części oddzielnie). Wszystkie pola puste i wykropkowane (stanowiące o treści oferty Wykonawcy) muszą być wypełnione przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ Spółka cywilna) należy złożyć jeden Formularz ofertowy wspólny dla wszystkich członków Konsorcjum/ wspólników Spółki cywilnej.
b) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - upoważnienie lub pełnomocnictwo, określające zakres czynności, do których jest umocowany; Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) - oświadczenie o woli współpracy Wykonawców wspólnie przystępujących do postępowania podpisane przez wszystkich Wykonawców.
Oświadczenie musi zawierać następujące informacje:
- nazwy i adresy Wykonawców, którzy wspólnie przystępują do postępowania przetargowego;
- wyznaczenie Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z nazwą zadania - tytułem postępowania. Osoba upoważniona przez Lidera do reprezentowania musi posiadać stosowne upoważnienie (zgodne z pkt XIII ppkt 3 lit. b) SIWZ).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółka cywilna) - upoważnienie lub pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania s.c. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego dokumentu do wszystkich części tylko w sytuacji, kiedy Formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowią jedną, trwale spiętą dokumentację.
Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt XIII ppkt 3 lit. b - d SIWZ Wykonawca musi przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (wyrok SO w Warszawie - SYGN. AKT V CA 85/07).
e) prawidłowo wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną Oświadczenie o podwykonawcach - załączyć w przypadku udziału podwykonawców (wzór - zał. nr 5 do SIWZ).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, oświadczenie należy załączyć dla każdej części oddzielnie.
4. Ponadto Zamawiający zaleca załączyć wraz z w/w dokumentami:
a) podpisany lub zaparafowany przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy - Projekt Umowy - zał. nr 6 do SIWZ (zaleca się wypełnienie Projektu umowy w części dotyczącej Wykonawcy i jego oferty) - nie jest wymagane załączanie Projektu umowy do oferty. W sytuacji braku w ofercie Projektu umowy Zamawiający uzna, że Wykonawca zapoznał się z jego treścią i akceptuje zawarte w nim warunki (na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym); Projekt umowy stanowi projekt wspólny dla wszystkich części przedmiotu zamówienia. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta oddzielnie dla każdej części.
5. Wykonawcy zagraniczni:
a) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy P.z.p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy P.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt XIII ppkt 1b lit. b) i e) SIWZ (KRS lub CEIDG i KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 9), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt XIII ppkt 1b lit. c), d) SIWZ (KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 i KRK dla art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy P.z.p.), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy P.z.p.
d) Dokumenty, o których mowa w lit. b) i c) niniejszego ppkt powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. b) i c) niniejszego ppkt zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis §4 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231) stosuje się odpowiednio.
f) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum/ Spółka cywilna) zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa Konsorcjum), w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie Spółki cywilnej - umowę Spółki (art. 23 ust. 4 ustawy P.z.p.).
7. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń itp.) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. w stosunku do treści oferty. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu Stron i formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy - Warunki zmiany umowy:
a) istotne zmiany w treści umowy wynikające z błędów pisarskich i rachunkowych (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo lub słownie);
b) zmiana sposobu/ zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika;
c) wydłużenie terminu realizacji umowy na pisemny wniosek jednej ze Stron, maksymalnie do 6 m-cy
w granicach wartości umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości brutto umowy w terminie jej realizacji;
d) dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem i wskazaniem procentowego wzrostu tych cen. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen.
e) zmiany związane z zaistnieniem siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, klęski żywiołowej innych przyczyn niezależnych od Stron umowy, powodujące konieczność zmiany terminu realizacji umowy, o czas trwania tych przyczyn;
f) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi konieczność zmiany terminu, zakresu, bądź innych zapisów, bez zmiany których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Data składania wniosków, ofert: 17/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia nie dotyczy finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
3. OFERTY WARIANTOWE - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. UMOWY RAMOWE - Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
5. AUKCJA ELEKTRONICZNA (art. 91 a - c ustawy P.z.p.) - Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW - Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
7. PODWYKONAWCY:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz charakter Zamawiającego, na mocy art. 36a ust. 2 ustawy P.z.p., Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części usług będących przedmiotem zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć usługi mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji, w zakresie, o którym mowa w pkt III ppkt 4 SIWZ.
2) Zgodnie z art. 36a ust. 3 ustawy P.z.p. zastrzeżenie, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.
3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części (zakresu) zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
4) Żądane przez Zamawiającego informacje należy złożyć w ofercie na podstawie Oświadczenia o podwykonawcach (wzór - zał. nr 5 do SIWZ). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
8. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.
3) Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) - waga 90% (maks. 90 pkt)
b) Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego (B) - waga 10% (maks. 10 pkt)
4) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium zostanie obliczona wg wzoru:
a) Cena (C) - waga 90% (maks. 90 pkt)
Cenę oferty stanowi Wartość oferty Formularza Ofertowego.

C =najniższa zaoferowana cena/ cena oferty badanej x 90

b) Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego (B) - waga 10% (maks. 10 pkt)

B = ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego w ofercie badanej/ najwyższa zaoferowana ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego x 10

Uwaga:
- W kryterium pn. Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego (B) będzie oceniana zaoferowana ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego pojazdu osobowego; osobowo - terenowego.
- Jeżeli w zakresie kryterium Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego Wykonawca wpisze 0 lub pozostawi puste pole, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferował bezpłatnych usług mycia podstawowego i oferta Wykonawcy otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
- Zaoferowana ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego dotyczy jednego miesiąca rozliczeniowego i będzie obowiązywać w każdym kolejnym. Czas trwania jednego miesiąca rozliczeniowego odpowiada jednemu miesiącowi kalendarzowemu.
c) Liczba punktów: LP = C + B (maks. 100 pkt)
Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans punktowy kryteriów oceny ofert oraz zostały złożone oferty o takich samych wartościach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6) Zamawiający dokonując oceny, zastosuje zaokrąglenia liczb do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania, wartość będąca wynikiem dokonanych wyliczeń będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadą: jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie -w górę-, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie -w dół-.
9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY - Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 4 USTAWY P.Z.P. - Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy P.z.p.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)

Podobne przetargi

160591 / 2012-07-24 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego

134535 / 2015-09-11 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie III

20311 / 2015-02-16 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
ZZP-2380-9/2015 Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

70311 / 2014-04-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
ZZP-2380-30/2014 Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego

410284 / 2014-12-15 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

366244 / 2012-09-26 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Usługi mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego

333354 / 2015-12-07 - Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Wędrzyn (lubuskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Obsługa garnizonowej myjni pojazdów wojskowych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn (PST II)

42000 / 2015-02-25 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez wybrane jednostki Policji woj. wielkopolskiego

114470 / 2016-05-09 - Inny: POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego.

1475 / 2014-01-03 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego, tj. samochodów osobowych, samochodów typu furgon i autobusów

180217 / 2012-08-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. wielkopolskiego

325450 / 2014-10-01 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego, dotyczy KP Skwierzyna.

403934 / 2014-12-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 501123006 (Mycie samochodów i podobne usługi)
Mycie pojazdów służbowych użytkowanych przez KWP w Poznaniu przy użyciu mobilnej myjni parowej