Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

82621 / 2016-06-13 - Administracja samorządowa / Gmina Łabowa (Łabowa)

Tres Retro zawór 1/2"

Tres Retro zawór 1/2
Cena: 348.00 PLN

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa :dowozu uczniów z terenu gminy Łabowa do szkoły i ze szkoły tj. do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Czaczowie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 260 szt. (253 dla uczniów 7 dla opiekunów) upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej na XVIII trasach wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu nad dziećmi pięcioletnimi na siedmiu trasach;
dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łabowa do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 82621

Data publikacji: 2016-06-13

Nazwa: Gmina Łabowa

Ulica: Łabowa 38

Numer domu: 38

Miejscowość: Łabowa

Kod pocztowy: 33-336

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 018 4711284

Numer faxu: 018 4711266

Adres strony internetowej: www.labowa.pl

Regon: 00054560400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa i dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa :dowozu uczniów z terenu gminy Łabowa do szkoły i ze szkoły tj. do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Czaczowie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 260 szt. (253 dla uczniów 7 dla opiekunów) upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej na XVIII trasach wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu nad dziećmi pięcioletnimi na siedmiu trasach;
dowozu 4 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łabowa do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień o wartości nie większej niż 20 procent wartości zamówienia podstawowego

Czas: D

Data zakończenia: 23/06/2017

Informacja na temat wadium:
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla części I zamówienia w wysokości 3000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Dokument pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w okolicznościach: a.zmiana podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego;
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
b.zmiany ostatecznego wynagrodzenia, które będzie uzależnione od liczby wykupionych w okresie trwania umowy biletów / zrealizowanych kursów. Liczba uczniów dojeżdżających na poszczególnych trasach jest liczbą, która może ulec zmianie w trakcie trwania umowy (np. w przypadkach rezygnacji ucznia z kształcenia w danej placówce, długotrwałej choroby, zdarzeń losowych)/ usprawiedliwionej nieobecności uczniów niepełnosprawnych.
c.w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2:
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.labowa.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urząd Gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Łabowa
33-336 Łabowa 38
pokój nr 2 -sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Łabowa w roku szkolnym 2016/2017

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Łabowa do szkoły i ze szkoły tj. do Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łabowej (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), Szkoły Podstawowej w Czaczowie, Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Szkoły Filialnej w Roztoce Wielkiej w formie zakupu biletów miesięcznych w ilości 260 szt. (253 dla uczniów 7 dla opiekunów) upoważniających do przejazdu w funkcjonującej komunikacji otwartej na XVIII trasach wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu nad dziećmi pięcioletnimi na siedmiu trasach

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Czas: D

Data zakończenia: 23/06/2017

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2:
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

Znaczenie kryterium 2: 2

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016/2017

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz czterech uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łabowa do specjalistycznych ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 do m.Nowego Sącza i Chełmca

Kody CPV:
601000009 (Usługi w zakresie transportu drogowego)

Czas: D

Data zakończenia: 23/06/2017

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2:
czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii

Znaczenie kryterium 2: 2

Podobne przetargi

265278 / 2011-08-30 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu - Lubień (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Usługa dowozu uczniów do placówek oświatowych w Lubniu i w Tenczynie w roku szkolnym 2011/2012

235176 / 2014-07-14 - Administracja samorządowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2014/2015

397668 / 2013-10-01 - Administracja samorządowa

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu - Pcim (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Usługi dowozu uczniów wraz z opieką do placówek oświatowych w Pcimiu i w Stróży na podstawie biletów miesięcznych

299292 / 2009-08-31 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu - Lubień (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych w Lubniu i w Tenczynie w roku szkolnym 2009/2010

34943 / 2010-02-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy - Niepołomice (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Niepołomice wraz z wynajmem powierzchni reklamowej na potrzeby promocji gminy Niepołomice.

195577 / 2012-09-11 - Administracja samorządowa

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - Muszyna (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2012/2013

229294 / 2015-09-03 - Administracja samorządowa

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Transport i opieka nad dziećmi/uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu spod domu do szkoły, ośrodka, przedszkola i z powrotem w roku szkolnym 2015/2016

292352 / 2014-09-03 - Administracja samorządowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2014/2015

325562 / 2012-08-31 - Administracja samorządowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do gimnazjów i szkoły podstawowej na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2012/2013

369080 / 2014-11-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Drwini - Drwinia (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz zbiorowy osób na trasie Drwinia - Wola Drwińska - Bieńkowice - Wyżyce - Mikluszowice - Gawłówek - Bochnia

199225 / 2014-09-18 - Administracja samorządowa

Tarnowski Organizator Komunalny - Tarnów (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacji miejskiej nr 12

412182 / 2011-12-05 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie - Zakliczyn (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Zakliczyn w roku 2012

24455 / 2013-02-15 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zakliczynie - Zakliczyn (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Zakliczyn oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Zakliczyn do odpowiednich placówek w formie zakupu biletów miesięcznych do końca roku szkolnego 2012/2013