Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

259636 / 2015-10-02 - Podmiot prawa publicznego / SINEVIA Sp. z o.o. (Warszawa)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 259636

Data publikacji: 2015-10-02

Nazwa: SINEVIA Sp. z o.o.

Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego 3A

Numer domu: 3A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-004

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 101 21 00 do 03

Numer faxu: 22 101 21 04

Regon: 14298987700000

Typ ogłoszenia: ZP-408

Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z realizacją obiektów szkoleniowych REJON ZURBANIZOWANY w budowanym ośrodku szkoleniowym do ćwiczeń z użyciem BŚT dla potrzeb CSWL w Drawsku Pomorskim

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzupełniających robót budowlanych związanych z realizacją obiektów szkoleniowych REJON ZURBANIZOWANY w budowanym ośrodku szkoleniowym do ćwiczeń z użyciem BŚT dla potrzeb CSWL w Drawsku Pomorskim. Zamówienie związane jest ze zwiększeniem zakresu (obmiaru) robót ujętych w umowie podstawowej. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączonych do niniejszego wniosku kosztorysach inwestorskich.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

szacunkowa_wart_zam: Tak

Kod trybu postepowania: WR

zamowienie_pprawna_hid: j;

zamowienie_pprawna: art. 67 ust. 1 pkt 6

zamowienie_uzasadnienie:
Wykonanie robót uzupełniających (zwiększenie obmiaru) w ramach umowy ZRB/KZB/7720/032/2014 z dnia 17.07.2014r. jest konieczne do prawidłowego wykonania zmówienia.
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie nie przekraczającym 3 lat od udzielenia zamówienia zasadniczego i nie przekracza 50% jego wartości oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Nazwa wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych SPADOCHRONIARZ Waldemar Piotrowski

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kamienna 40

Miejscowość: Piła

Kod pocztowy: 64-920

ID województwa: 14

Województwo / kraj: wielkopolskie

Podobne przetargi

309414 / 2011-09-28 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia - ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zgodnie z protokółem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 30 sierpnia 2011 r

285822 / 2015-10-26 - Inny: Osoba prawna świadczaca usługi o charakterze powszechnym

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/84/10/2015

294303 / 2008-10-31 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach - Łosice (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Kolonia Korczówka - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km w zakresie obejmującym wykonanie robót ziemnych oraz warstwy z kruszywa pod podbudowę

147372 / 2012-05-09 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku oświatowego z podziałem na zadania: Zadanie 1: budynek Przedszkola Nr 79 i Gimnazjum Nr 91 przy ul. Kajakowej 1 w Warszawie Zadanie 2: budynek Szkoły Podstawowej Nr 81 i Przedszkola Nr 283 przy ul. Puszczyka 6 w Warszawie

73102 / 2013-02-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/KZB/NDM: Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych IV kondygnacyjnych z garażami w podpiwniczeniu i parkingu naziemnego (roboty budowlane wykończeniowe) przy ul. Frontowej 2A Warszawa - Rembertów

152087 / 2014-07-11 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/KZB/NDM Przebudowa budynku administracyjnego Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie

2789 / 2010-01-06 - Podmiot prawa publicznego

Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja, termoizolacja, przebudowa wewnętrzna i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu garnizonowego przy Pl. Czarnieckiego 3 w Sulejówku.

173435 / 2014-08-11 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty uzupełniające na zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3551W Błaziny Dolne - Piotrowe Pole.

47430 / 2012-02-16 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/ZT1: Przebudowa i rozbudowa budynku nr 124 na potrzeby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie - stolarka okienna

74789 / 2010-04-01 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty budowlane wielobranżowe - Przebudowa i modernizacja wraz z dostosowaniem do przepisów techniczno - sanitarnych Oddziałów Szpitalnych w Pawilonie nr 8 (Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - I piętro, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - II piętro)