Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

293798 / 2014-09-04 - Administracja rządowa terenowa / Izba Skarbowa w Szczecinie (Szczecin)

Zakup energii elektrycznej dla urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

Opis zamówienia

Zakup energii elektrycznej dla urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego, która dostarczana będzie do 26 punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 293798

Data publikacji: 2014-09-04

Nazwa: Izba Skarbowa w Szczecinie

Ulica: ul. Franklina Delano Roosevelta 1/2

Numer domu: 1

nr_miesz: 2

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-525

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 4803600, 4803751

Numer faxu: 091 4803656

Adres strony internetowej: www.izba-skarbowa.szczecin.pl

Regon: 00102080300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej dla urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Zakup energii elektrycznej dla urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego, która dostarczana będzie do 26 punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie przez każdego Wykonawcę swej oferty wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
ocena spełniania warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymagane w SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
ocena spełniania warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymagane w SIWZ

Potencjał techniczny:
ocena spełniania warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymagane w SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wymaga wskazania osób zdolnych do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna:
ocena spełniania warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o dokumenty wymagane w SIWZ

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: formularz ofertowy wypełniony zgodnie z SIWZ

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku: a) gdy ceny brutto za 1 kWh ulegną zmianie wyłącznie w wyniku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym oraz ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT, b) w przypadku zmiany Ustawy lub przepisów wykonawczych do niej, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej mogą ulec zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.
2. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku zmiany grupy taryfowej, o ile taka jest możliwa wg taryfy właściwego OSD. W przypadku takiej zmiany zastosowanie będą miały odpowiednie stawki za energię elektryczną w ramach wybranej przez Zamawiającego upoważnionego grupy taryfowej określonej w tabeli Lista punktów poboru energii elektrycznej wraz z planowanym zużyciem energii elektrycznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy z Wykonawcą w przypadku wejścia w życie konsolidacji jednostek skarbowych województwa zachodniopomorskiego. W przypadku skonsolidowania jednostek skarbowych w obrębie województwa zachodniopomorskiego, Płatnikiem będzie Izba Skarbowa w Szczecinie.
4. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku wyłączenia punktu poboru energii elektrycznej przez Płatnika lub wyłączenia Płatnika z niniejszej umowy.
5. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, bądź też wprowadzenia zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Zamawiającego upoważnionego.
6. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w: a) części dotyczącej terminów oraz sposobów realizacji poszczególnych opisanych czynności w przypadku konieczności dostosowania tych zapisów do standardów rynkowych lub regulacyjnych wymaganych dla prawidłowego i akceptowalnego poziomu świadczonej usługi, b) zakresie aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez zmianę w szczególności: nazwy przedsiębiorstwa (dotyczy Wykonawcy), adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy. c) przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia, d) przypadku zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron niniejszej umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, gdy dalsza realizacja usługi na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań.
7. Zamawiający upoważniony przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczącej zmian sposobu spełnienia zakresu świadczonych usług w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a) zmiany organizacyjne, wewnętrzne u Płatników (w poszczególnych obiektach), b) zmiany warunków technicznych/technologicznych, rozwiązań projektowych budynku, instalacji, urządzeń u Płatników (w poszczególnych obiektach), c) zmiany obowiązujących przepisów mających wpływ na świadczone usługi i skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia na dotychczasowych warunkach.

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Izba Skarbowa w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin, pok. 014

Data składania wniosków, ofert: 16/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Izba Skarbowa w Szczecinie, ul. Roosevelta 1,2, 70-525 Szczecin, pok. 028 (kancelaria)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 60

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 093000002

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 093100005

Podobne przetargi

13245 / 2012-01-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Choszczno (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
KOMPLEKSOWA USŁUGA OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUGĘ DYSTRYBUCYJNĄ DO BUDYNKÓW SP ZOZ W CHOSZCZNIE

219071 / 2011-08-12 - Administracja samorządowa

Szkoła Podstawowa nr 7 - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Sprzedaż energii elektrycznej do budynków Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Złotowskiej 86, 71 - 793 Szczecin.

37978 / 2012-02-08 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie

404194 / 2014-12-10 - Administracja samorządowa

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza - Połczyn-Zdrój (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostarczanie energii cieplnej dla potrzeb obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Połczynie-Zdroju od 01 września 2014r. do 31 sierpnia 2018r.

216933 / 2014-10-14 - Administracja samorządowa

Gmina Łobez - Łobez (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Łobez i jej jednostek organizacyjnych

48574 / 2012-02-17 - Administracja rządowa terenowa

Izba Celna w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii cieplnej do nowej siedziby Urzędu Celnego w Koszalinie

198864 / 2014-06-12 - Administracja samorządowa

Gmina Pełczyce - Pełczyce (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pełczyce i jej jednostek organizacyjnych

67366 / 2013-02-18 - Administracja rządowa terenowa

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

405352 / 2010-12-10 - Inny: Gminna placówka oświatowa

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO EUROREGIONALNE CENTRUM EDUKACJI WODNEJ I ŻEGLARSKIEJ PRZY UL.PRZESTRZENNEJ 19 i 21 W SZCZECINIE

295372 / 2015-11-03 - Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Koszalin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 oraz do budynków w m. Unieście, ul. 6 -go marca nr 6 - budynek nr 1, 2, 3 i budynek nr 9 - (sprawa nr 16/15)

226768 / 2011-08-02 - Inny: Jednostka Organizacyjna MON

Rejonowy Zarząd Infrastruktury - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Usługi dystrybucji energii elektrycznej do klubu w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 35A.

93598 / 2014-03-19 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do obiektów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

380408 / 2013-09-19 - Administracja samorządowa

Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina - Wolin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych

240374 / 2015-09-15 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedialnością

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla obiektu Pomerania Technopark, w Szczecinie przy ul. Cyfrowej 6 - na rok 2016

27759 / 2016-03-17 - Uczelnia publiczna

Akademia Sztuki w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Przetarg nieograniczony na dostawę energii do obiektów AKADEMII SZTUKI w Szczecinie

229330 / 2012-07-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
dostawa ciepła przy pomocy sieci ciepłowniczej do budynków Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i Prokuratur Rejonowych Szczecin-Zachód i Szczecin-Śródmieście

411118 / 2014-12-16 - Inny: Gminna osoba prawna

Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o. - Ustronie Morskie (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych

229298 / 2012-07-02 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 093000002 ()
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i jej jednostek organizacyjnych