Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89766 / 2016-04-14 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica (Morawica)

Przebudowa dróg
Przebudowa ul.Rolniczej od km 0+000 do km 1+310 w miejscowości Bilcza na działce 513/2 +łącznik
Przebudowa ulicy Łąkowej od km 0+000 do km 0+450 na działkach nr 42,790 w miejscowości Bieleckie Młyny

Opis zamówienia

Przebudowa ul.Rolniczej odcinek 1310 m
Przebudowa ulicy Łąkowej odcinek 450 m

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89766

Data publikacji: 2016-04-14

Nazwa: Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica

Ulica: ul. Spacerowa 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Morawica

Kod pocztowy: 26-026

Województwo / kraj: świętokrzyskie

Numer telefonu: 041 3114691

Adres strony internetowej: www.morawica.pl

Regon: 00055068600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg
Przebudowa ul.Rolniczej od km 0+000 do km 1+310 w miejscowości Bilcza na działce 513/2 +łącznik
Przebudowa ulicy Łąkowej od km 0+000 do km 0+450 na działkach nr 42,790 w miejscowości Bieleckie Młyny

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ul.Rolniczej odcinek 1310 m
Przebudowa ulicy Łąkowej odcinek 450 m

Kody CPV:
452331402 (Roboty drogowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 15/10/2016

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 20 000,00

Zaliczka: Tak

Uprawnienia:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca potwierdzi spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonał co najmniej dwie roboty budowlane związane z robotami drogowymi, o wartości co najmniej
1000 000,00 złotych brutto każda,która została przekazana do użytkowania.

Potencjał techniczny:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału zgodnie z art.22 ust.1 ustawy PZP

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu,jeżeli wykaże, że: dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca potwierdzi spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu jeśli wykaże,że posiada własne środki finansowe lub zdolności kredytowe nie mniejsze niż 200 000,00zł. Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000,00

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
W przypadku gdy wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca podlega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobom zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów na zasadzie art.26 ust.2b ustawy Pzp jest zobowiązany złożyć:- pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, - dokumentów dotyczących w szczególności:1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 2- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu Zamówienia 3. Charakteru stosunku, jakie będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków zmian - zgodnie z zapisami SIWZ. Zmiany umowy może nastąpić w zakresie: a) zmiany sposobu świadczenia w okolicznościach o których mowa w & 1 ust.6-9 wzoru umowy, b) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w okolicznościach o których mowa w & 7 ust.4-11 wzoru umowy, c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku okolicznościach o których mowa w & 2 ust. 6-8 wzoru umowy

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: Okres udzielonej gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: ww.morawica.eobip.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urządv Gminy w Morawicy ul.Spacerowa 7, 26-026 Morawica, pokój nr 8

Data składania wniosków, ofert: 29/04/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Morawicy ul.Spacerowa 7, 26-026 Morawica pokój nr 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

112743 / 2010-05-07 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi powiatowej nr 0793 T Sulisławice - Trzebiesławice w miejscowości Wnorów.

145460 / 2009-05-13 - Administracja samorządowa

Gmina Klimontów - Klimontów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa drogi gminnej Nr 001140T/4221013 Borek Klimontowski-Kępie-Byszów od km 0+000 do km 0+910

98321 / 2015-07-02 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi krajowej Nr 79 na odcinku Grotniki Duże - Nowy Korczyn, od km 273+140 do km 275+140 Zamówienie nr O/Ki.D-3.2412.114.2015.gk

255570 / 2014-07-31 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowy dróg powiatowych nr 0162T odc. Podlaszcze przez wieś na dł. 350 mb; 0169T odc. Helenówka-Mierzwin na dł. 405 mb oraz 0175T odc. Mierzawa-Września na dł. 250 mb

350694 / 2014-10-21 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont nawierzchni bitumicznej na DK nr 74 na odc. Złota Woda - Łagów od km 116+300 do km 116+430 oraz od 116+800 do km 117+610 o łącznej długości 940 mb

336020 / 2009-09-28 - Administracja samorządowa

Gmina Miedziana Góra - Miedziana Góra (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ĆMIŃSK

167065 / 2013-08-22 - Administracja samorządowa

Gmina Nowa Słupia - Nowa Słupia (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Słupia Zadanie Nr 1 drogi w msc. Baszowice (od drogi wojewódzkiej), Jeleniów (od drogi powiatowej) i Baszowice przez wieś. Zadanie Nr 2 drogi w msc. Rudki osiedle Górne - Łąki, Rudki osiedle Górne ul. Krótka i Sosnówka w stronę m. Bostów Gm. Pawłów

37483 / 2016-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Starachowice - Starachowice (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nadrzecznej nr 29 - 37 w Starachowicach

134401 / 2011-05-11 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi powiatowej nr 0195T (Małoszyce) gr. woj. święt. -Dąbrowica- Obiechów- Węgrzynów-Raszków odcinek OBIECHÓW PRZEZ WIEŚ od km 3+035 do km 3+545 długości 510 mb szerokości 5,0 mb

231207 / 2014-11-04 - Administracja samorządowa

Gmina Jędrzejów - Jędrzejów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książe Skroniów od km 0+655 do km 0+900

227428 / 2015-09-02 - Administracja samorządowa

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład Małej Pętli Świętokrzyskiej na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna

128262 / 2016-05-20 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Morawicy/Gmina Morawica - Morawica (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dróg1.Przebudowa ul.Rolniczej od km 0+000 do km 1+310 w miejscowości Bilcza na działce 513/2+łącznik. 2 Przebudowa ul.Łąkowej od km 0+000 do km 0+450 na działkach nr 42,790 w miejscowości Bieleckie Młyny

20175 / 2015-02-16 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej.

67713 / 2009-04-28 - Administracja samorządowa

Burmistrz Miasta i Gminy - Busko-Zdrój (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Wykonanie nawierzchni tłuczniowych z kruszywa na terenie miasta i gminy Busko - Zdrój

252104 / 2014-07-28 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa skarp na drodze ekspresowej S-7 odc. Skarżysko- Występa w km 7+550 km 13+300 oraz km 13+900 strona lewa w systemie Zaprojektuj i Zbuduj

219384 / 2014-07-01 - Administracja samorządowa

Gmina Sędziszów - Sędziszów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nr 376027T ul. Gniewięcińska od km 0+000 do km 1+530

96356 / 2016-04-19 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Rewitalizacja osiedla Rejów Przebudowa ulic w dzielnicy Rejów w Skarżysku -Kamiennej - przedłużenie ul. Sportowej.

101420 / 2011-05-05 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu - Sandomierz (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa dróg powiatowych: droga nr 0805 T Koprzywnica - Łążek w miejscowości Krzcin i nr 0806 T Krzcin - Łukowiec w miejscowościach Krzcin , Łukowiec , odcinek od km 0+819,00 do km 2 + 653,00.

348242 / 2010-10-28 - Administracja samorządowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont chodnika w ciągu ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Staszica do ul. Czerwonego Krzyża strona północna.

132677 / 2014-06-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej od km 0+000 do km 0+481

364960 / 2012-09-25 - Inny: Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik - Chmielnik (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa dojazdu do leśniczówki i remont dróg leśnych wewnętrznych w Nadleśnictwie Chmielnik

328874 / 2011-10-11 - Administracja samorządowa

Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych - Skarżysko-Kamienna (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont chodnika w ciągu ul. Paryskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Metalowców - strona południowa

45227 / 2015-03-31 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie - Pińczów (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Remont drogi nr 0168T Dalechowy - Imielno - Sobowice - Pińczów dł. 223 mb; km 12+195 - 12+418

53392 / 2009-03-06 - Administracja samorządowa

Gmina Sitkówka - Nowiny - Sitkówka (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Przebudowa drogi gminnej Nr 003486T, ul. Białe Zagłębie w Osiedlu Nowiny, gmina Sitkówka - Nowiny, województwo świętokrzyskie.

141954 / 2010-05-24 - Administracja rządowa centralna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach - Kielce (świętokrzyskie)
CPV: 452331402 (Roboty drogowe)
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 7 w m. Mnichów gm. Jędrzejów ( ZAMÓWIENIE NR 78/2010 )