Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

93178 / 2016-04-15 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Płock)

Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.

Opis zamówienia

Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 93178

Data publikacji: 2016-04-15

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Bielska 9/11

Numer domu: 9/11

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: (0-24) 364 01 20

Numer faxu: (0-24) 367 19 10

Adres strony internetowej: www.mzd-plock.eu

Regon: 61020928000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przebudowa ulicy Chopina w Płocku - etap I od ul. Bielskiej do Obrońców Płocka 1920 r.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 16/09/2016

Informacja na temat wadium: wadium 20.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku) o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej), o wartości minimum 1.000.000,00 złotych brutto.
(Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się w/w robotą budowlaną zrealizowaną na podstawie jednej umowy, zlecenia, zamówienia).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (osoba będzie pełnić równocześnie funkcję kierownika budowy), posiadającą min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w tym nadzorowanie co najmniej jednej roboty polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku) o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą o wartości minimum 1.000.000,00 złotych brutto.
b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych.
c) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ,

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) dowód wniesienia wadium
2) upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów
3) pełnomocnictwo udzielone liderowi w przypadku składania oferty wspólnej
4) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -zał. 7 - jeśli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy: określone w § 18 wzoru umowy

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 95

Nazwa kryterium 2: gwarancja

Znaczenie kryterium 2: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09 - 400 Płock

Data składania wniosków, ofert: 09/05/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Miejski Zarząd Dróg w Płocku Biuro Podawcze
ul. Bielska 9/11
09 - 400 Płock
Otwarcie odbędzie się o godz. 10:10 w sali 107

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
1.Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09 - 400 Płock. Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji zawartej umowy. 2. Zamawiający m. in. wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

16855 / 2012-01-18 - Podmiot prawa publicznego

Instytut Ochrony Środowiska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
remont i aranżacja pomieszczeń parteru w budynku Instututu Ochrony Środowiska PIB przy ul.Kolektorskiej 4 w Warszawie

283172 / 2013-07-19 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Toruń (kujawsko-pomorskie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w ulicy Podgórskiej w Toruniu

348040 / 2012-09-14 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sochaczew - Sochaczew (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w ramach programu Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej miasta Sochaczew

7125 / 2009-01-07 - Uczelnia publiczna

Szkoła Główna Handlowa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Sprawdzenie, zbicie tynków na sufitach i ich odtworzenie (wraz z pracami porządkowymi) w pomieszczeniach budynku G SGH przy Al. Niepodległości 162 w Warszawie.

179363 / 2014-08-21 - Administracja samorządowa

Gmina Wiązowna - Wiązowna (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Cz.I. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Napoleońska w Czarnówce. Cz.II. Projekt techniczny oświetlenia ul. Księżycowej w Duchnowie - całość Nr referencyjny WI.271. 27 .2014

257593 / 2014-12-12 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z przebudową oraz nadbudową budynku dworca PKP w Piasecznie.

182168 / 2015-07-20 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Płocka - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Doposażenie placu zabaw przy ul. Bartniczej/Skłodowskiej, doposażenie istniejących siłowni przy ul. Bartniczej -Skłodowskiej i ul. Jaśminowa- Pszczela, oraz utworzenie nowych siłowni przy ul. Obrońców Westerplatte i ul. Piaska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne w systemie zaprojektuj i wybuduj.

45776 / 2012-02-15 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont chodnika w ciągu alei Armii Krajowej w Płocku etap II

52191 / 2015-04-14 - Podmiot prawa publicznego

Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie prac budowalnych w zakresie modernizacji holu wejściowego w budynku O-1, w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i warunków bezpieczeństwa p. pożarowego (znak sprawy: BZ/DZP-22/15)

196990 / 2014-06-11 - Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Miasto Płock

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 42

165611 / 2011-06-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga-Północ. Usprawnienia termomodernizacyjne Przychodni przy ul. Otwockiej 1 w zakresie: - wymiany instalacji centralnego ogrzewania - modernizacji węzla cieplnego

275256 / 2015-10-16 - Inny: Spółka Prawa Handlowego

Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Pawilon I - Przebudowa na potrzeby Oddziałów Internistycznych w tym budowa dodatkowej klatki schodowej dla Pawilonu I celem spełniania wymagań p. poż. - roboty uzupełniające

519670 / 2012-12-19 - Inny: wojsko

12 Terenowy Oddział Lotniskowy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania Modernizacja systemu oświetlenia nawigacyjnego CALVERT wraz z modernizacją oświetlenia płaszczyzny CPPS na lotnisku Łask.

103933 / 2015-07-13 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice (IV Etap), na terenie gminy Wierzbica, na odcinku długości 990,00 m od km 4+860,00 do km 5+850,00

198077 / 2013-09-27 - Administracja rządowa centralna

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont i adaptację pomieszczeń II piętra budynku A na potrzeby Pracowni Badania GMO w Centralnym Laboratorium w Toruniu - SZ-23/10/2013

301942 / 2015-11-09 - Administracja samorządowa

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie adaptacji pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn.: Adaptacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354.

43113 / 2014-02-28 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB K: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 pod klucz przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie

46583 / 2012-02-28 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Płocka - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Na roboty budowlano-montażowe związane z usunięciem kolizji elektronergetycznych dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku

280628 / 2011-09-09 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/ZT1: Remont budynku nr 7 wraz z infrastrukturą techniczną - stolarka Warszawa-Wesoła

316328 / 2011-10-03 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych w łazienkach znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie

218542 / 2013-06-06 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Płocka - Płock (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie placu zabaw i placu wodnego na terenie przy Centrum Widowiskowo-Sportowym ORLEN ARENA oraz przebudowę pozostałej infrastruktury technicznej w pełnym zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji technicznej w ramach zadania budżetowego p.n. Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo-Widowiskowej.