Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89271 / 2016-06-16 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Olsztyn)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-04-15 pod pozycją 42037. Zobacz ogłoszenie 42037 / 2016-04-15 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89271

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Partyzantów 6/8

Numer domu: 6/8

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-521

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 5225200, 5225760

Numer faxu: 089 5225205

Adres strony internetowej: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Regon: 51006478400000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 42037

Data wydania biuletynu: 2016-04-15

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 42037

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy akcesoriów samochodowych, płynów do spryskiwaczy oraz części zamiennych do motocykli i quadów dla KWP w Olsztynie (5 zadań)

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w miarę potrzeb Zamawiającego: w zadaniu nr 1 - akcesoriów samochodowych, w zadaniu nr 2 - płynów do spryskiwaczy, w zadaniu nr 3 - części do motocykli Triumph, w zadaniu nr 4 - części do motocykli Honda, w zadaniu nr 5 - części do quadów Polaris w ilościach i asortymencie określonych w Formularzach cenowych odpowiednio dla zadań nr 1 - 5. 2. Oferowany asortyment określony w załączniku nr 2 do SIWZ tj. Formularze cenowe dla zadań nr 1-5 muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym przez Zamawiającego. 3. Dostarczone płyny do spryskiwaczy powinny być zapachowe (przyjemny, nie drażniący zapach), letnie i zimowe (do minus 22 stopni C), obojętne dla powłok lakierniczych, uszczelek gumowych i wycieraczek. 3.1 Termin przydatności płynów do spryskiwaczy nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 3.2 Zamawiający wymaga, aby oferowane płyny dostarczane były w oryginalnych opakowaniach producenta, szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem, o pojemnościach opakowań określonych w Formularzu cenowym dla zadania nr 2 . Na opakowaniu lub etykiecie powinny znajdować się w szczególności następujące informacje: nazwa produktu, nazwa producenta, pojemność oraz data przydatności do użycia. 3.3. Zamawiający wymaga aby dostarczone płyny do spryskiwaczy zawierały metanol w stężeniu do 3 % wagowych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny Dz.U. z 2014 r., poz. 769). 3.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z pierwszą dostawą płynu letniego i zimowego dostarczył w formie pisemnej aktualne Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego. Wykonawca zobowiązuje się okazać na żądanie Zamawiającego aprobaty, atesty lub certyfikaty dostarczanych płynów, o ile takie są wymagane przez obowiązujące prawo. 4. Wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub alternatywne i były zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Części zamienne - związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochroną środowiska mogą być montowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków: oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - E lub Unii Europejskiej -e; oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji; oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji, wykaz części związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdu i ochroną środowiska podlegających sprawdzeniu w tym zakresie przez jednostki akredytowane w polskim systemie akredytacji określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz.262 z dnia 26 lutego 2003 r. z późn. zm. Przedmioty wyposażenia i części objęte obowiązkiem homologacji typu określone są w przepisach o homologacji pojazdów. Części zamienne oryginalne wprowadzone na rynek przez Producenta pojazdu winny być zapakowane w opakowania koncernu samochodowego z trwałym oznaczeniem jego logo, a wprowadzone na rynek przez producenta części winny być zapakowane w opakowania tego producenta. 4.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone części 12 miesięcznej gwarancji, lecz nie krótszej niż gwarancja udzielona przez producenta, licząc od dnia dostarczenia towaru Zamawiającemu. 4.2 Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. 4.3 Wykonawca zobowiązany jest okazać na żądanie Zamawiającego aprobatę, atest lub certyfikat, o ile taki jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru stanowiącego przedmiot umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem. 4.4 Wykonawca zobowiązany jest podać w swojej ofercie producenta oferowanych części samochodowych. 4.5 Dostarczone towary (oleje, smary, płyny eksploatacyjne) muszą spełniać wymagania techniczne, a w szczególności: muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym w załącznikach Nr 2a-2e do SIWZ - Formularze cenowe dla zadań nr 1-5. muszą być wyrobem oryginalnym danego producenta, muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z Polskimi Normami, muszą być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach o pojemnościach podanych w specyfikacji. 5.1 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na opakowaniach zawierających substancje i preparaty niebezpieczne etykietę , zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego dostarczanych produktów najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. 5.3 W przypadku zmian w Karcie Charakterystyki wprowadzonych, w trakcie realizacji umowy, na skutek pojawienia się nowych istotnych informacji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaktualizowanej Karty Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego. 6. Dostarczone akumulatory powinny być:fabrycznie nowe, wyprodukowane w okresie do 12 miesięcy od daty dostawy, dopuszczone do obrotu, muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa w użytkowaniu określone w normach prawa publicznego obowiązujących na terenie Polski i UE potwierdzone atestami. 6.1dostarczone akumulatory muszą być suche, z dołączonym oddzielnie elektrolitem, wraz z załączoną wypełnioną kartą gwarancyjną gwarancja od daty sprzedaży 6.2 Akumulatory będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję od daty ich dostawy do Zamawiającego. 6.3 Napięcie, pojemność, biegunowość, rodzaje końcówek biegunowych oraz sposób mocowania i wymiary zaoferowanych akumulatorów muszą być zgodne z parametrami akumulatorów określonych w Formularzu cenowym dla zadania nr 3, 4 i 5. 7. Dostarczone opony powinny być bezdętkowe, fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku, wyprodukowane w okresie maksymalnie do 12 miesięcy przed datą dostawy do Zamawiającego oraz dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie UE. 7.1 Oferowane opony muszą być zgodne z Polskimi Normami (normy państw członkowskich UE) przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz muszą spełniać wymagania techniczne z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania. 7.2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu powyższe świadectwa homologacji (dotyczące poszczególnych typów opon) na jego żądanie w trakcie realizacji umowy. W przypadku, gdy świadectwo homologacji wystawione jest w języku innym niż język polski Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dodatkowo tłumaczenie świadectwa homologacji na język polski. 7.3 Przez cały okres trwania umowy wymagana jest jednakowa rzeźba bieżnika dla poszczególnych rozmiarów opon z zastrzeżeniem Rozdziału 17 pkt.17.1 ppkt.1. 7.4 W oferowanych oponach wszelkie parametry i indeksy typu prędkość , nośność, muszą być zgodne z parametrami opon montowanych fabrycznie do quadów określonych w specyfikacji. 7.5 Nie dopuszcza się zamienników rozmiarowych opon podanych w SIWZ. 7.6 Wszystkie dostarczone opony muszą posiadać aktualne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia. 7.7 Zamawiający wymaga aby opony, będące przedmiotem zamówienia, objęte były 1 - roczną gwarancją jakości w okresie od daty dostawy. 8. Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie przetargowej, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę towarów równoważnych Zamawiający może w trakcie badania i oceny ofert żądać dostarczenia próbek wybranych towarów i dodatkowych, niezbędnych dokumentów - w celu oceny równoważności. 9. Dostawa asortymentu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 10. Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest podać producenta oraz oznaczenie handlowe oferowanego asortymentu. Podane w formularzu cenowym oznaczenia występują wyłącznie w celu precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 12.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części (zadań)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: PUH Basic Maria Ostrowska

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Słoneczna 29

Miejscowość: Pabianice

Kod pocztowy: 95-200

ID województwa: 4

Województwo / kraj: łódzkie

Nazwa: akcesoria samochodowe

Nr częsci: 1

Data udzielenie zamówienia: 01/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 47565,00

Cena wybranej oferty: 31569,10

Cena minimalna: 31569,10

Cena maksymalna: 39814,30

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Olpol Antoni Wawrzyn Sp.j.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piłsudskiego 64

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-450

ID województwa: 13

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Nazwa: płyny do spryskiwaczy

Nr częsci: 2

Data udzielenie zamówienia: 01/06/2016

Liczba ofert: 4

Liczba odrzuconych ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 28861,79

Cena wybranej oferty: 28190,00

Cena minimalna: 28190,00

Cena maksymalna: 31080,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Motologic Jakub Małkiewicz

Adres pocztowy wykonawcy: Nowodworze 44b

Miejscowość: Tarnowiec

Kod pocztowy: 33-112

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Nazwa: części do motocykli Honda

Nr częsci: 4

Data udzielenie zamówienia: 01/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 48414,63

Cena wybranej oferty: 45038,00

Cena minimalna: 37186,80

Cena maksymalna: 45038,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Nazwa wykonawcy: Motologic Jakub Małkiewicz

Adres pocztowy wykonawcy: Nowodworze 44b

Miejscowość: Tarnowiec

Kod pocztowy: 33-112

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Nazwa: części do quadów Polaris

Nr częsci: 5

Data udzielenie zamówienia: 01/06/2016

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 32848,78

Cena wybranej oferty: 27470,00

Cena minimalna: 22792,00

Cena maksymalna: 27470,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
398315001 (Samochodowe środki czyszczące)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
344110001 (Części i akcesoria do motocykli)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
342242005 (Części innych pojazdów)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
343511003 (Opony do pojazdów silnikowych)

Podobne przetargi

102198 / 2010-04-12 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen oraz płynów do spryskiwaczy samochodowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

335912 / 2014-10-09 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Gorzów Wielkopolski (lubuskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Zakup wraz z dostawą części i akcesoriów samochodowych na potrzeby jednostek terenowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.- Zamówienie uzupełniające

222654 / 2013-06-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Dostawa samochodowych części zamiennych do pojazdów marki KIA Ceed i Fiat Ducato użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i jednostki jej podległe

111724 / 2013-03-20 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Dostawa samochodowych części zamiennych do pojazdów marki KIA Ceed i Fiat Ducato użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i jednostki jej podległe

185541 / 2015-12-16 - Inny: Obrona

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - Giżycko (warmińsko-mazurskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
DOSTAWA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH, FILTRÓW, OPON, OPOŃCZY, AKUMULATORÓW ORAZ CZYŚCIWA NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W GIŻYCKU.

184597 / 2011-07-05 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Dostawa samochodowych części zamiennych do pojazdów służbowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i jej podległych jednostek.

129458 / 2010-05-13 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów marki Opel Vivaro, Fiat Ducato i Fiat Bravo na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

72279 / 2013-05-10 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Dostawa żarówek samochodowych do pojazdów służbowych znajdujących się na stanie KWP w Poznaniu i jednostek podległych

306149 / 2011-11-23 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Zakup wraz z dostawą części samochodowych, oraz zapewnienie napraw układów ogrzewania postojowego i układów klimatyzacyjnych.

258054 / 2009-07-29 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 343000000 (Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich)
Sukcesywne dostawy części zamiennych do samochodów marki OPEL na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.