Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

89847 / 2016-06-16 - Inny: Jednostka Organizacyjna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. / Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli (Muszyna)

Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016-2017
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 do nw. placówek oświatowych:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Muszynie
- Szkoły Podstawowej w Złockiem
- Szkoły Podstawowej w Powroźniku
- Szkoły Podstawowej w Żegiestowie
- Gimnazjum w Muszynie
- Gimnazjum w Złockiem
- Gimnazjum w Powroźniku
a)Dowóz uczniów realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2016-2017 pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci, zgodnie z rozkładem jazdy który zostanie dostosowany do bieżących potrzeb Zamawiającego.
b)Przed rozpoczęciem roku szkolnego (ostatni tydzień sierpnia) Wykonawca udostępni pojazdy przeznaczone do przewożenia uczniów Zamawiającemu, celem wizualnego sprawdzenia stanu technicznego przez powołaną Komisję.
c) Świadczenie dowozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2016 - 2017 i dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z dowozu. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego.
d)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu zamówienia wynikających z przyczyn organizacyjnych.
e)W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
f)Wykonawca przekaże do szkół i gimnazjów wskazanych przez zamawiającego bilety miesięczne na przejazd w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przewozy będą wykonywane na podstawie imiennej listy uczniów dostarczonej przez Zamawiającego.
g)Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć miejsce siedzące w autobusie - busie.
h)Szczegółowe informacje w zakresie wykazu pojedynczych tras, orientacyjnej ilości uczniów szkół podstawowych i gimnazjów określone zostały w załączniku.
i)Zamówienie obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
j)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatkowy kurs na trasach: Złockie - Jastrzębik i Powroźnik - Wojkowa, dla uczniów kończących zajęcia w godzinach wcześniejszych.
k) Wykonawca w trakcie przewozu uczniów zobowiązany jest zapewnić opiekę. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach.
l)Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów. Uczniowie mają być dowiezieni do szkół nie wcześniej niż 25 min przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
m)Wykonawca zobowiązuje się, że autobusy przywożące oraz odbierające dzieci ze szkół będą wjeżdżały na teren szkoły a jeżeli nie jest to możliwe to pod wejście do bramy, tak aby dzieci nie musiały przechodzić przez jezdnię.
n)W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
o)W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
p)Przewoźnik ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
q)Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi.
r)Rozliczenie dowozu uczniów będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury wraz z dołączonym potwierdzeniem wykonania usługi podbitym przez dyrektora szkoły.
Tabela ze względów technicznych została umieszczona w treści SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 89847

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Ulica: Rynek 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Muszyna

Kod pocztowy: 33-370

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 18 471 81 91

Numer faxu: 18 471 81 91

Regon: 12088704200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Jednostka Organizacyjna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Inny rodzaj zamawiającego:
Jednostka Organizacyjna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest:
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016-2017
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 do nw. placówek oświatowych:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Muszynie
- Szkoły Podstawowej w Złockiem
- Szkoły Podstawowej w Powroźniku
- Szkoły Podstawowej w Żegiestowie
- Gimnazjum w Muszynie
- Gimnazjum w Złockiem
- Gimnazjum w Powroźniku
a)Dowóz uczniów realizowany będzie codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć oraz ferii i dni świątecznych w roku szkolnym 2016-2017 pojazdami przystosowanymi do przewozu zorganizowanej grupy dzieci, zgodnie z rozkładem jazdy który zostanie dostosowany do bieżących potrzeb Zamawiającego.
b)Przed rozpoczęciem roku szkolnego (ostatni tydzień sierpnia) Wykonawca udostępni pojazdy przeznaczone do przewożenia uczniów Zamawiającemu, celem wizualnego sprawdzenia stanu technicznego przez powołaną Komisję.
c) Świadczenie dowozu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy opracowanym wspólnie z Zamawiającym na początku roku szkolnego 2016 - 2017 i dostosowanym do planu lekcji uczniów korzystających z dowozu. Późniejsze zmiany w rozkładzie jazdy wymagają akceptacji Zamawiającego.
d)Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zakresu zamówienia wynikających z przyczyn organizacyjnych.
e)W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
f)Wykonawca przekaże do szkół i gimnazjów wskazanych przez zamawiającego bilety miesięczne na przejazd w terminie do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym przewozy będą wykonywane na podstawie imiennej listy uczniów dostarczonej przez Zamawiającego.
g)Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć miejsce siedzące w autobusie - busie.
h)Szczegółowe informacje w zakresie wykazu pojedynczych tras, orientacyjnej ilości uczniów szkół podstawowych i gimnazjów określone zostały w załączniku.
i)Zamówienie obejmuje dowiezienie i odwiezienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
j)Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dodatkowy kurs na trasach: Złockie - Jastrzębik i Powroźnik - Wojkowa, dla uczniów kończących zajęcia w godzinach wcześniejszych.
k) Wykonawca w trakcie przewozu uczniów zobowiązany jest zapewnić opiekę. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach.
l)Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz uczniów. Uczniowie mają być dowiezieni do szkół nie wcześniej niż 25 min przed rozpoczęciem zajęć i nie później niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
m)Wykonawca zobowiązuje się, że autobusy przywożące oraz odbierające dzieci ze szkół będą wjeżdżały na teren szkoły a jeżeli nie jest to możliwe to pod wejście do bramy, tak aby dzieci nie musiały przechodzić przez jezdnię.
n)W przypadku awarii wyznaczonego pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
o)W okresach zimowych pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
p)Przewoźnik ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.
q)Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania przewozu uczniów w połączeniu z przewozami otwartymi.
r)Rozliczenie dowozu uczniów będzie dokonywane comiesięcznie na podstawie wystawionej faktury wraz z dołączonym potwierdzeniem wykonania usługi podbitym przez dyrektora szkoły.
Tabela ze względów technicznych została umieszczona w treści SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Informacja na temat wadium:
1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
35 8809 0005 2001 0000 0648 0003 z dopiskiem: wadium dla przetargu
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin znania kwoty na rachunku Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.
6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający wymaga by Wykonawca przedłożył aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.). Zamawiający ocenia spełnienie warunków na podstawie przedłożonej licencji oraz oświadczenia z art. 22 (zał. nr 1 do SIWZ).

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 4) - 6) SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem- wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. a SIWZ) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla dokumentu wskazanego w ust. 2 lit. b SIWZ)
3.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. b SIWZ, a także określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) lit. c SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2)- 5) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 4 i 5 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6.Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7.Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.
8.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
10.Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty:
1)wypełnionego druku oferty,
2)wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 6),
3)pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika,
4)listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik Nr 4),
5)pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Obowiązujące zasady!
1)Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
2)Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku Nr 5 do SIWZ -Projekt umowy.
2.Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu zleceniodawcy czy wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego
- działania siły wyższej,
- obniżenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
- zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy,
- zawarcia umowy na prace dodatkowe z przyczyn określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wprowadzenie prac zamiennych
- innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
2) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia,
3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) w wypadku wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
c) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
d) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy
e) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,
f) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).
3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. : zmiana konta, siedziby firmy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5.Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6.W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.
7.Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Wysokość kary umownej

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.muszyna.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Data składania wniosków, ofert: 24/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 13:50

Miejsce składania:
Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna. Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje:
1)składania ofert częściowych i wariantowych,
2)zawarcia umowy ramowej,
3)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
4)dialogu technicznego,
5)wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6)rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w formularzu ofertowym(załącznik nr 3 do SIWZ) oraz kryterium wysokość kary umownej.
NrNazwa kryterium waga
1Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 90 pkt
2Wysokości kary umownej - zwłoki w wykonywaniu pracy w % całej kwoty zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o której mowa we wzorze umowy § 6 ust 3 pkt. c)
10 pkt
2.Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów:
Nr kryterium wzór
1Liczba punktów = (Cmin-Cof) * 90
Gdzie
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie
2Sposób oceny:
Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru:
K= 100 * Kr-Kn * 0,10
gdzie:
K - łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość kary
Kr- wysokość kary rozpatrywanej oferty
Kn- najwyższa zaoferowana wysokość kary
0,10- waga kryterium
3.Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+K
P - ostateczna liczba punktów
C- liczba punktów otrzymana za kryterium cena
K- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej
4.Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.
5.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
6.W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 7.

Podobne przetargi

147023 / 2011-05-24 - Inny: oświata

Gmina Olkusz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu - Olkusz (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu w roku szkolnym 2011/2012.

267330 / 2014-08-11 - Administracja samorządowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do Gimnazjum w Klikuszowej i Szkoły Podstawowej w Lasku w roku szkolnym 2014/2015

154307 / 2009-09-14 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Raciechowice (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów gminy Raciechowice oraz dowóz dzieci do Samorządowego Przedszkola w Raciechowicach z siedzibą w Czasławiu w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012

27919 / 2015-02-27 - Administracja samorządowa

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie - Chrzanów (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Transport i opieka dla 2 dzieci niepełnosprawnych w czasie przewozu z domu do przedszkola i z powrotem w roku szkolnym 2014/2015

526900 / 2012-12-24 - Administracja samorządowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - Kraków (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów jednorazowych do kasowania (ulgowych i normalnych) na przejazdy służbowe dla pracowników i wolontariuszy MOPS oraz beneficjentów projektów realizowanych w MOPS.

212714 / 2011-07-22 - Administracja samorządowa

Gmina Nowy Targ - Nowy Targ (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Nowy Targ w roku szkolnym 2011/2012

198510 / 2015-08-04 - Administracja samorządowa

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy Piwniczna - Piwniczna-Zdrój (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na podstawie zakupu biletów miesięcznych

246672 / 2012-07-11 - Administracja samorządowa

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy - Wiśniowa (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołów Placówek Oświatowych w Wiśniowej i w Węglówce w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014.

98761 / 2014-05-08 - Inny: Jednostka Organizacyjna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - Muszyna (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poprzez sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą biletów miesięcznych w roku szkolnym 2014-2015

258514 / 2010-08-20 - Administracja samorządowa

Gmina Zakliczyn - Zakliczyn (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie

265513 / 2014-12-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy - Książ Wielki (małopolskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW WRAZ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI W LATACH 2015-2017 NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH