Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94641 / 2016-06-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej (Warszawa)

content marketing

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2016-06-10 pod pozycją 80819. Zobacz ogłoszenie 80819 / 2016-06-10 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94641

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej

Ulica: ul. Karowa 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-315

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 5966160

Numer faxu: 022 5966474, 8279354

Regon: 00137222900000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 80819

Data wydania biuletynu: 2016-06-10

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2016

Pozycja ogłoszenia: 80819

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wymiany instalacji sieci separowanej - zamówienie uzupełniające

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa i modernizacja budynków Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, obejmujących roboty budowlane związane z wymianą instalacji sieci separowanej oraz wykonanie robót budowlanych w trzech salach operacyjnych Bloku Operacyjnego na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej

Kody CPV:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Kod trybu postepowania: WR

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: WARBUD S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Domaniewska 32

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-672

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 15/06/2016

Liczba ofert: 1

Szacunkowa wartość zamówienia: 261997,44

Cena wybranej oferty: 322256,85

Cena minimalna: 322256,85

Cena maksymalna: 322256,85

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

zal_pprawna_hid: j;

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art.: art. 67 ust. 1 pkt 6

Uzasadnienia wyboru trybu:
STAN FAKTYCZNY Zamawiający wskazał, iż w trakcie prac projektowych, a następnie podczas opracowywania zakresu robót przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji przewidywał wykonanie prac związanych z wymianą instalacji sieci separowanej min. w salach operacyjnych Bloku, ale nie włączył tych prac do zakresu umowy podstawowej zawartej z Wykonawcą z uwagi na ograniczenia posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji. Konieczność wykonania wyżej opisanych prac wynikała z: 1) Pojawienia się znacznego zużycia technicznego elementów rozdzielnicy sieci separowanej t.j. włączników, styczników i przekaźników kwalifikujących do ich wymiany; 2) Stwierdzonych niezgodności z aktualnymi wymaganiami odnośnie usytuowania i budowy elementów sygnalizacyjnych pracy układu (kaseta sygnalizacyjna powinna znajdować się w sali operacyjnej a nie przy szafie z transformatorami), 3) Występujących braków elementów sygnalizacji stanu pracy SZR (samoczynne załączenie rezerwy); 4) Występujących braków elementów sygnalizujących awarię układu SZR; 5) Występujących braków układu lokalizacji doziemień; 6) Występujących braków właściwego chłodzenia szafy rozdzielczej sieci separowanej, co powoduje ciągły alarm o przekroczonej temperaturze transformatorów. Biorąc pod uwagę fakt, iż po wykonaniu zalecanej okresowo konserwacji instalacja co prawda nadaje się do dalszego użytkowania, ale nie spełnia ona aktualnych wymogów normy, konieczne jest wykonanie tych prac przez Szpital. Ponadto ze względu na ww braki, ryzyko wystąpienia awarii układu rośnie wraz z czasem użytkowania. Ewentualna awaria może oznaczać brak zasilania sal operacyjnych, a wiec może również powodować zagrożenie dla pacjentów Szpitala. Szpital wskazał również, iż ewentualna modernizacja przestarzałego i zużytego układu niesie za sobą koszty i niewiele zmniejsza ryzyka. W tym stanie Szpital uznał, iż zasadna jest decyzja o przystąpieniu do wymiany całego układu oraz wykonaniu związanych z nią prac budowlanych w obrębie bloku operacyjnego. Zamawiający przewidywał zamiar wykonania tych prac włączając do SIWZ zapisy o możliwości udzieleniu zamówień uzupełniających. W chwili obecnej po dokonaniu zmian w planie finansowym pojawiły się środki finansowe pozwalające na sfinansowanie zamówienia uzupełniającego. Ponadto uznano, że skoro w obiekcie Szpitala prowadzone są jeszcze prace budowlane możliwe będzie bezkolizyjne wykonanie robót budowlanych przez obecnego Wykonawcę. STAN PRAWNY W niniejszej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą lub PZP. Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być więc roboty budowlane lub usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi umowy podstawowej, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, zatem uzupełniające roboty budowlane lub usługi powinny stanowić dopełnienie robót lub usług realizowanych na podstawie umowy podstawowej; ich odpowiedniość należy oceniać w kontekście celowości zamówień oraz zgodności ich walorów użytkowych, jakościowych i technicznych; Zgodnie z opisanym stanem faktycznym, zamówienie podstawowe jest zamówieniem na roboty budowlane. Mając powyższe na uwadze należy wskazać, iż do udzielenia przedmiotowego zamówienia uzupełniającego, uwzględniając stan faktyczny analizowany powyżej, konieczne jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 67 ust 1 pkt 6 PZP, tj.: 1) zamówienie podstawowe było udzielane w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, 2) zamówienia uzupełniające były przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, 3) zamówienie podstawowe zostało udzielone nie później niż 3 lata przed udzieleniem zamówienia uzupełniającego, 4) zamówienie uzupełniające jest udzielane wykonawcy zamówienia podstawowego, 5) wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 6) zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień W analizowanym stanie faktycznym, nie ma wątpliwości co do zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt powyżej, bowiem: 1) umowa dotycząca realizacji zamówienia podstawowego została zawarta w dniu 18.11.2013 r., zatem udzielenie zamówień uzupełniających jest możliwe w okresie 3 lat od daty udzielenia zamówienia, zatem do dnia 18.11.2016 r. 2) udzielenie zamówienia uzupełniającego nastąpi poprzez zaproszenie do negocjacji obecnego Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, 3) zamówienie uzupełniające nie przekroczy wartości 50% zamówienia podstawowego, 4) W ramach zamówienia uzupełniającego przewidziano do realizacji prace, które występowały i były objęte zamówieniem podstawowym, a stanowią powtórzenie tego samego rodzaju prac. 5) Przesłanka tożsamości zamówienia uzupełniającego z podstawowym, odwołuje się do pojęcia zamówienia podstawowego i akcentuje, że rodzaj udzielonego zamówienia podstawowego pozostaje w ścisłym związku z możliwością późniejszego udzielenia zamówienia uzupełniającego. Świadczenia jakie mogą zostać zlecone w ramach zamówienia uzupełniającego, aby spełniały omawianą przesłankę muszą polegać na powtórzeniu tych samych świadczeń, które wykonawca wykonywał w ramach zamówienia podstawowego. Istotne jest zatem powiązanie funkcjonalne rodzaju zamówienia uzupełniającego z zamówieniem podstawowym. Dla przykładu należy przywołać treść wyroku KIO 1295/11, gdzie KIO wskazała, iż zgodność zamówień uzupełniających z zamówieniem podstawowym, o jakiej mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p., należy rozpatrywać w kontekście podobieństwa zamówień w rozumieniu art. 31 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że podobieństwo powinno być oparte na kryteriach funkcjonalno-użytkowych przedmiotu umowy podstawowej, a przedmiotem umowy o świadczenie robót lub usług uzupełniających jest możliwość powtarzania przez wykonawcę zamówienia podstawowego podobnych usług lub robót pozostających w ścisłym związku funkcjonalno-użytkowym. Do robót takich można zaliczyć roboty, których brak nie wstrzymuje na przykład wydania warunkowego pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu (art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Powyższe potwierdza uchwała KIO/KD 68/14: Skoro zamówienie uzupełniające zostało wykonane w oparciu o odrębny projekt, który nie zawierał się w pierwotnie opracowanej dokumentacji, jak dla zadania podstawowego, to nie sposób uznać, że zamówienie uzupełniające pozostaje w zgodności z podstawowym projektem. Innym przykładem jest stanowisko UZP wyrażone w Informacji o wyniki kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki KNZ/14/14/DKD zgodnie z którym wykonanie zamówień uzupełniających nie musi odbywać się w tym samym miejscu, w którym realizowane jest zamówienie podstawowe; ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia przepisów uzależniona jest od specyfiki konkretnego zamówienia. Bezpośrednio do art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP KIO wyraziła swoje stanowisko w uchwale KIO/KD 71/13, wskazując, iż Dla zastosowania tej instytucji (art. 67 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - rozszerzenia dostawy) koniecznym jest, aby ewentualna zmiana wykonawcy miała doprowadzić do konieczności nabywania urządzeń o innych parametrach niż będące przedmiotem zamówienia podstawowego, skutkujących przy tym niekompatybilnością techniczną lub powodujących nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze. W wynikach przeprowadzonych przez Prezesa UZP kontroli doraźnych i uprzednich zamówień uzupełniających podkreśla się, że istotą zamówień uzupełniających jest to, że zamawiający przewiduje ich wykonanie, ale ze względu na różnego rodzaju okoliczności np. organizacyjne czy finansowe, nie udziela ich w zamówieniu podstawowym, lecz dopuszcza ich ewentualne udzielenie jako zamówień uzupełniających, o czym z góry informuje wykonawców w ogłoszeniu o zamówieniu. Przy czym zasadne, w świetle ustawy PZP, byłoby wskazanie co najmniej rodzaju tych robót w siwz. Zatem zamówienia, których potrzeba udzielenia ujawniła się dopiero na etapie realizacji zamówienia podstawowego, nie stanowią zamówień uzupełniających i nie mogą być udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w świetle tego przepisu. Mając na uwadze konieczność istnienia tożsamości zamówienia uzupełniającego z podstawowym i powiązania funkcjonalnego przedmiotu zamówienia uzupełniającego z podstawowym, należy uznać, iż takie powiązanie w przedstawionym stanie faktycznym występuje. 6) Zamawiający w ramach zamówienia podstawowego, które zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i dotyczyło realizacji inwestycji pt. Rozbudowa i modernizacja budynków Szpitala im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2 przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, uwzględniając ich wartość w wartości szacunkowej zamówienia podstawowego poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu oraz wycenie wartości szacunkowej zamówienia wskazanej we wniosku o wszczęcie postępowania. Z tych względów należy stwierdzić, iż zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Podobne przetargi

185814 / 2015-07-22 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15 - Górczewska 5/7/9 w Warszawie

236779 / 2012-11-08 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o. o. instalacji elektrycznej obiektów szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. W ramach zadań: 1. Budowa przedszkola przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej, 2. Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej.

214848 / 2013-06-04 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wykonanie robót remontowych przystosowujących budynek do aktualnych przepisów p.poż. w Domu Studenckim Babilon w Warszawie przy ul. Kopińskiej 12/16 - zastosowanie w obiekcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zamknięcie drzwiami pożarowymi o odporności ogniowej pomieszczeń technicznych, magazynowych i gospodarczych przylegających do dróg ewakuacyjnych; ZP/RB/MP/5/2013

116611 / 2015-08-05 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Przebudowa budynku internatu ZSZ w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I (pierwsze piętro)

10045 / 2009-01-09 - Administracja samorządowa

Gmina Michałowice - Michałowice (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wymiana i uzupełnienie punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice zam. uzupełnijące ( nr sprawy zp.3402-109/08)

54875 / 2014-03-14 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Modernizacja gabinetów lekarskich na części I piętra w budynku Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34 w Warszawie. Zamówienie uzupełniające

99095 / 2015-07-03 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Piaseczno (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Przebudowa budynku internatu ZSZ w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I (pierwsze piętro)

306423 / 2008-11-07 - Uczelnia publiczna

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Dostawa, montaż wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych rozdzielni głównej oraz opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego dla studia wirtualnego przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie

107082 / 2013-03-18 - Inny: jednostka pomocy społecznej administracji samorządowej

Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Warszawie przy ul. Sterniczej 125 - IV etap

242902 / 2013-06-25 - Administracja samorządowa

Gmina Żyrardów - Żyrardów (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Budowa oświetlenia ulicznego w kwartale ulic: I. Zielińskiej, Peszkowskiego, Braci Piekarskich i Leszno - II etap

338930 / 2012-09-10 - Inny: Państwowa osoba prawna

Agencja Rezerw Materiałowych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Rozbudowa okablowania strukturalnego LAN na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale

134373 / 2010-05-25 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
Wymiana instalacji elektrycznej (II etap) w budynku Gimnazjum nr 50 przy ul. Bema 76 w Warszawie (numer sprawy 58/ZP/10)

31600 / 2012-02-02 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)
ZT Krotoszyn: Wykonanie instalacji teletechnicznych w ramach remontu budynku nr 23 w JW 2399 Świętoszów