Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

71221 / 2016-06-06 - Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Warszawa)

Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w celu doprowadzenia odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły łącznej długości 2,9 km do właściwego stanu technicznego zgodnie z Decyzją nakazową Nr 2063/2015 z dnia 08.12.2015 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.28.2013.ET oraz zmianami wynikającymi z Decyzji z dnia 02.02.2016 r. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: DON.7100.19.2016.JDO. Ww. odcinek lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły stanowi budowlę hydrotechniczną I klasy i położony jest na terenie miejscowości: Obórki, Kępa Oborska oraz Kępa Okrzewska, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie na działkach w obrębach 0017 Obórki, 0011 Kępa Oborska, 0012 Kępa Okrzewska. Przedmiotowe obwałowanie stanowi element systemu ochrony przeciwpowodziowej m.st. Warszawy oraz gminy Konstancin-Jeziorna, które chroni obszar o powierzchni 6 750 ha.
Całkowita długość wału przeciwpowodziowego według ewidencji urządzeń melioracyjnych wynosi 30,315 km, z czego planowana inwestycja realizowana będzie na odcinku długości 2,9 km.

Zakres zamówienia obejmuje:
roboty przygotowawcze, w ramach których zostaną przeprowadzone prace pomiarowe, wyznaczenie terenu do składowania ziemi oraz gruzu, usunięcie drzew i krzewów, wykonane zostaną drogi technologiczne; roboty rozbiórkowe, mające na celu przygotowanie do: wykonania przebudowy wału, skarp oraz korony, wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowy przejazdów wałowych oraz schodów skarpowych;
roboty ziemne polegające na przebudowie i rozbudowie korpusu wału z koniecznością pozyskania dodatkowego gruntu z koncesjonowanych kopalni kruszywa w ilości ok 2,3 tys. m3;
uszczelnienie podłoża pionową przesłoną przeciwfiltracyjną bentonitowo-cementową o wymaganej minimalnej grubości 38 cm i na głębokość ok. 10 m w osi wału przeciwpowodziowego metodą wgłębnego mieszania masy bentonitowo-cementowej z gruntem (technologia DSM) na długości 2 912 m;
zabezpieczenie skarpy odwodnej budowli ziemnej przeciw zwierzętom ryjącym siatką stalową ocynkowaną w km 1+064 - 1+503 i 2+064 - 2+524 o łącznej długości 899 m i powierzchni 4 061 m2;
umocnienie skarp i korony wału poprzez zahumusowanie i obsiew mieszanką traw;
montaż biowłókniny w krawędziach skarp i korony obustronnie pasmami szerokości 30 cm z 10 cm warstwą humusu (brewki);
przebudowę 3 sztuk przejazdów wałowych zlokalizowanych w km wału 0+055, 1+017, 1+838;
przebudowę (11 sztuk/ 24 ciągi) schodów skarpowych w km 0+300, 0+447, 0+826, 1+076, 1+568, 1+994, 2+156, 2+377, 2+442, 2+608, 2+651;
montaż słupków hektometrowych (30 sztuk);
montaż 5 zestawów słupków blokujących wjazd na koronę wału przeciwpowodziowego (rogatek wałowych) w km 0+065, 1+007, 1+029, 1+824, 1+847.
Szczegółowy opis i zakres robót oraz sposób ich wykonania określają:
dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, decyzje i uzgodnienia, w których określono warunki realizacji przedsięwzięcia, niniejsza SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 71221

Data publikacji: 2016-06-06

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Ksawerów 8

Numer domu: 8

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-656

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 8438131

Numer faxu: 22 8438071

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.waw.pl

Regon: 00058558400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego:
Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Inny rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w jej km 494+085 do km 497+200 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna tj. od ujścia rzeki Jeziorki do granic administracyjnych m.st. Warszawa

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w celu doprowadzenia odcinka lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły łącznej długości 2,9 km do właściwego stanu technicznego zgodnie z Decyzją nakazową Nr 2063/2015 z dnia 08.12.2015 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: WIK.7741.28.2013.ET oraz zmianami wynikającymi z Decyzji z dnia 02.02.2016 r. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: DON.7100.19.2016.JDO. Ww. odcinek lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły stanowi budowlę hydrotechniczną I klasy i położony jest na terenie miejscowości: Obórki, Kępa Oborska oraz Kępa Okrzewska, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie na działkach w obrębach 0017 Obórki, 0011 Kępa Oborska, 0012 Kępa Okrzewska. Przedmiotowe obwałowanie stanowi element systemu ochrony przeciwpowodziowej m.st. Warszawy oraz gminy Konstancin-Jeziorna, które chroni obszar o powierzchni 6 750 ha.
Całkowita długość wału przeciwpowodziowego według ewidencji urządzeń melioracyjnych wynosi 30,315 km, z czego planowana inwestycja realizowana będzie na odcinku długości 2,9 km.

Zakres zamówienia obejmuje:
roboty przygotowawcze, w ramach których zostaną przeprowadzone prace pomiarowe, wyznaczenie terenu do składowania ziemi oraz gruzu, usunięcie drzew i krzewów, wykonane zostaną drogi technologiczne; roboty rozbiórkowe, mające na celu przygotowanie do: wykonania przebudowy wału, skarp oraz korony, wykonania przesłony przeciwfiltracyjnej, przebudowy przejazdów wałowych oraz schodów skarpowych;
roboty ziemne polegające na przebudowie i rozbudowie korpusu wału z koniecznością pozyskania dodatkowego gruntu z koncesjonowanych kopalni kruszywa w ilości ok 2,3 tys. m3;
uszczelnienie podłoża pionową przesłoną przeciwfiltracyjną bentonitowo-cementową o wymaganej minimalnej grubości 38 cm i na głębokość ok. 10 m w osi wału przeciwpowodziowego metodą wgłębnego mieszania masy bentonitowo-cementowej z gruntem (technologia DSM) na długości 2 912 m;
zabezpieczenie skarpy odwodnej budowli ziemnej przeciw zwierzętom ryjącym siatką stalową ocynkowaną w km 1+064 - 1+503 i 2+064 - 2+524 o łącznej długości 899 m i powierzchni 4 061 m2;
umocnienie skarp i korony wału poprzez zahumusowanie i obsiew mieszanką traw;
montaż biowłókniny w krawędziach skarp i korony obustronnie pasmami szerokości 30 cm z 10 cm warstwą humusu (brewki);
przebudowę 3 sztuk przejazdów wałowych zlokalizowanych w km wału 0+055, 1+017, 1+838;
przebudowę (11 sztuk/ 24 ciągi) schodów skarpowych w km 0+300, 0+447, 0+826, 1+076, 1+568, 1+994, 2+156, 2+377, 2+442, 2+608, 2+651;
montaż słupków hektometrowych (30 sztuk);
montaż 5 zestawów słupków blokujących wjazd na koronę wału przeciwpowodziowego (rogatek wałowych) w km 0+065, 1+007, 1+029, 1+824, 1+847.
Szczegółowy opis i zakres robót oraz sposób ich wykonania określają:
dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, decyzje i uzgodnienia, w których określono warunki realizacji przedsięwzięcia, niniejsza SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2016

Kody CPV:
452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452460003 (Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
452462005 (Budowa wałów rzecznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
452464007 (Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej)

Informacja na temat wadium:
1.Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 ustawy Pzp jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), z tym, że:
wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
BANK PKO BP: 54 1020 1026 0000 1102 0230 4145 najpóźniej przed upływem terminu składania ofert,
dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż pieniądzu, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - Oddział w Warszawie, ul. Ksawerów 8 - pok. nr 1
2. Wadium może być wniesione w:
a. pieniądzu,
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c. gwarancjach bankowych,
d. gwarancjach ubezpieczeniowych,
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione skutecznie, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego, potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1.1. SIWZ. Kopię dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu należy załączyć do oferty.
4. Dokumenty potwierdzające złożenie wadium w innej formie niż pieniężna, winny być wystawione na WZMiUW w Warszawie ul. Ksawerów 8 i złożone przed upływem terminu składania ofert w oryginale w siedzibie Oddziału WZMiUW w Warszawie - pokój 1, a w ofercie należy umieścić poświadczoną za zgodność kopię dokumentu.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca zrealizował co najmniej następujący zakres robót budowlanych:
1 budowa lub przebudowa wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych piętrzących wodę o kubaturze min. 35 000 m3 (w ramach jednego zadania);
2 uszczelnienie korpusu wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych przesłoną bentonitowo-cementową w technologii DSM wgłębnego mieszania gruntu z zawiesiną wiążącą o pow. min. 30 000 m2, na głębokość min. 10 m i grubości min. 38 cm (w ramach jednego zadania).
Spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia ocenione zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 6.3.2 SIWZ tj. wykazu wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania na formularzu - Zał. nr 3 do oferty wykonania zamówienia publicznego oraz załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/niespełna.

Potencjał techniczny:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum podstawowym sprzętem niezbędnym do wykonania robót, a mianowicie:
spycharką gąsienicową,
koparką gąsienicową,
koparką kołową,
walcem wibracyjnym samojezdnym,
ciągnikiem kołowym z przyczepą ciągnikową,
płytą wibracyjną,
samochodem samowyładowczym,
równiarką samojezdną,
specjalistycznym sprzętem do wykonania przesłony bentonitowo-cementowej w technologii DSM zapewniającym wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną, przystosowanym do wgłębnego mieszania gruntu. Palownica powinna być minimum dwukolumnowa z głowicami o średnicy min. 60 cm każda, umożliwiająca uzyskanie wymaganej grubości przesłony min. 38 cm lub urządzenie równoważne umożliwiające wykonanie przesłony w czasie niezbędnym do zrealizowania w pełnym zakresie całego zadania w terminie określonym w umowie.
Używany sprzęt i urządzenia powinny mieć wszelkie niezbędne atesty i być dopuszczone do eksploatacji.
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w pkt 6.3.5 SIWZ tj. wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzonego na formularzu - Zał. 5 do oferty wykonania zamówienia publicznego wg formuły spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.), obejmujących kierowanie robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i która jako kierownik budowy zrealizowała co najmniej jedną budowlę hydrotechniczną związaną z budową lub przebudową wału przeciwpowodziowego lub zapory ziemnej piętrzącej wodę o kubaturze co najmniej 35 000 m3 (w ramach jednego obiektu) i wbudował przesłonę w technologii DSM o powierzchni min. 30 000 m2 (w ramach jednego obiektu).
Wymagane są uprawnienia budowlane uprawniające zgodnie z ustawą Prawo budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności i zakresie wymaganym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Samodzielna funkcja techniczna może być pełniona także przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz U z 2008 r. Nr 63, poz. 394);
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego dokumentu określonego w pkt pkt 6.3.3 oraz 6.3.4 SIWZ tj. wypełnionego formularza - Zał. nr 4 do oferty wykonania zamówienia publicznego Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg formuły: spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
Dla spełnienia warunku Wykonawca musi:
1 Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln PLN (słownie: trzy miliony złotych);
2 Być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych).
Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt 6.3.6 SIWZ wg formuły spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1.Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności - istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3. 2.Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć: 1)zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 2)zmiany terminu realizacji umowy jednak nie dłużej niż do 30.11.2016 r.: a.jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, b.wystąpienia okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej(niekorzystne warunki atmosferyczne - np. ulewy, gwałtowne burze, huragany, powodzie), uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 1 tydzień. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. c.potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych. 3)zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany wynagrodzenia (ceny) pod warunkiem zmiany w planie finansowym Zamawiającego (warunek dotyczy przypadku zwiększenia wynagrodzenia): a.jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót, b.jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych, c.zmiany stawki podatku VAT, d.zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4)konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 3.W innych przypadkach określonych w niniejszej umowie. 4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistniałych okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wzmiuw.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
ul. Ksawerów 8,
02-656 Warszawa pokój nr 1

Data składania wniosków, ofert: 21/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
WZMiUW Oddział Warszawa ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, pokój nr 10

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

112120 / 2014-04-02 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Wieliszew - Wieliszew (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Prace modernizacyjne w ramach zadania pn. Rewitalizacja Jeziora Wieliszewskiego Etap I

124655 / 2014-06-10 - Inny: Wojewódzka Samorzadowa Jednostka Organizacyjna

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim - Sokołów Podlaski (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński.

299376 / 2013-07-29 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Maciejowicach - Maciejowice (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Odbudowa drogi wraz z przepustem w miejscowości Kochów, 204mb, 0+130 km do 0+230 km, 0+230 km do 0+334 km.

60414 / 2013-02-13 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km 0+000-7+700, tj. 7,700 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm.Potok Wielki ,pow.JanówLubelski.

246202 / 2015-09-21 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Remont jazu kozłowego Bęczyn na rz. Urzędówce w km 3+330 w m.Terpentyna,gm.Dzierzkowice,pow.kraśnicki.

311092 / 2013-08-02 - Administracja samorządowa

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Wykonanie remontu kładki o długości 42 m na Fosie Bema na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

300988 / 2014-09-10 - Administracja samorządowa

Gmina Pułtusk - Pułtusk (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Narew w ciągu ul. Gajkowicza w Pułtusku

115346 / 2015-05-15 - Administracja samorządowa

Gmina Michałowice - Michałowice (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Przebudowa kolidujących kabli teletechnicznych i energetycznych przy przebudowie rowu U-1 - etap - nr sprawy: ZP.271.2.19.2015 - zamówienie dodatkowe

56769 / 2013-04-15 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 452400001 (Budowa obiektów inżynierii wodnej)
Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Ostrów-Mniszew w km 0+000 - 0+500 w miejscowości Ostrów, gm. Magnuszew