Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

80947 / 2016-06-10 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Szczecin)

Dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie oraz
części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie.

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zgodnie z opisem w tabelach w załącznikach nr 6.1 i 6.2 do siwz:
Część I: dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie,
Część II: dostawy części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80947

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Małopolska 47

Numer domu: 47

Miejscowość: Szczecin

Kod pocztowy: 70-515

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: (091) 8211479, 8211478

Numer faxu: (091) 8211477 8215406

Adres strony internetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl

Regon: 81090304000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie oraz
części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie.

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zgodnie z opisem w tabelach w załącznikach nr 6.1 i 6.2 do siwz:
Część I: dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie,
Część II: dostawy części do motocykli i quadów będących na stanie KWP w Szczecinie.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, a w przypadku, świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje co najmniej jedną dostawę główną. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy wykazać wartość brutto zrealizowanej części umowy na dzień składania ofert.
Za dostawę główną Zamawiający uzna: dla części  I  - co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie akumulatorów do pojazdów o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł; dla części II co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie części zamiennych do motocykli o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł

Potencjał techniczny:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Długość gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji
w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

Data składania wniosków, ofert: 20/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Oświadczenie nr 4: Tak

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: akumulatory

Opis:
dostawy akumulatorów do sprzętu transportowego KWP w Szczecinie

Kody CPV:
314300009 (Akumulatory elektryczne)

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Długość gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 2

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: części do motocykli i quadów

Opis: części do motocykli i quadów

Kody CPV:
344110001 (Części i akcesoria do motocykli)

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: Długośc gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 2

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
zgodnie z zapisami zawartymi we wzorach umów stanowiących załączniki nr 7.1 i 7.2 do siwz

Kody CPV:
314300009 (Akumulatory elektryczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
344110001 (Części i akcesoria do motocykli)

Podobne przetargi

388346 / 2011-11-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Zakup i dostawa baterii akumulatorowych i anten do radiotelefonów Motorola i Yaesu

93897 / 2013-05-29 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Zakup i dostawa baterii akumulatorowych, anten, ładowarek oraz zestawów kamuflowanych do radiotelefonów Motorola

194343 / 2010-07-21 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 1906 - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Dostawa akumulatorów do sprzętu łączności do Jednostki Wojskowej 1906 - Skład Piła

108807 / 2013-06-12 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Zakup i dostawa baterii akumulatorowych, anten, ładowarek oraz zestawów kamuflowanych do radiotelefonów Motorola

160547 / 2010-06-21 - Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Jednostka Wojskowa 1906 - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Dostawa akumulatorów do sprzętu łączności do Jednostki Wojskowej 1906 - Skład Piła

344964 / 2010-10-26 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 1906 - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Dostawa akumulatorów niklowo-wodorkowych Ni MH oraz urządzeń ładujących do akumulatorów

283180 / 2010-09-08 - Inny: Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa 1906 - Wałcz (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Dostawa akumulatorów niklowo - wodorkowych Ni - MH oraz urządzeń ładujących do akumulatorów

416386 / 2011-12-08 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Zakup i dostawa baterii akumulatorowych i anten do radiotelefonów Motorola i Yaesu

125553 / 2009-08-03 - Podmiot prawa publicznego

Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 314300009 (Akumulatory elektryczne)
Dostawy baterii do akumulatorów na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.