Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

95021 / 2016-06-20 - Inny: samorządowa jesnostka kultury / Białołęcki Ośrodek Kultury (Warszawa)

content marketing

Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, znajdującej się przy ul. Głębockiej w Warszawie.

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozmieszczenie oraz instalację w sali widowiskowej 338 sztuk foteli montowanych na stałe oraz 24 sztuki foteli demontowalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis techniczny foteli oraz rysunek zawierający rozkład foteli) został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ Projekt wykonawczy.
3. Miejscem realizacji zamówienia jest Sala widowiskowa Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie.
4. Oferowane i dostarczone fotele i ich elementy muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, certyfikaty bezpieczeństwa - zgodnie z Projektem wykonawczym (załącznik nr 7 do SIWZ).
5. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczeń i rozmieszczenie, posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu oraz wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego elementu.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia próbek, tj.
8. a) fotel w skali 1:1,
9. b) poduszkę siedziska w skali 1:1 prezentującej konstrukcję wewnętrzną, piankę oraz tapicerkę w przekroju pionowym,
10. d) próbek tapicerek o wymiarze 30x30 cm.
11. Wykonawca musi dostarczyć w/w elementy do pisemnej oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego dla składania ofert, przed upływem ich składania.
12. Warunki dostawy, montażu, rozmieszczenia, gwarancji, serwisu gwarancyjnego określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nieobjęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 95021

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Białołęcki Ośrodek Kultury

Ulica: ul. Van Gogha 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-188

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 8844625 w. 26

Numer faxu: 22 614 66 56

Adres strony internetowej: www.bip.bok.waw.pl

Regon: 01271011700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jesnostka kultury

Inny rodzaj zamawiającego: samorządowa jesnostka kultury

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury, znajdującej się przy ul. Głębockiej w Warszawie.

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozmieszczenie oraz instalację w sali widowiskowej 338 sztuk foteli montowanych na stałe oraz 24 sztuki foteli demontowalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis techniczny foteli oraz rysunek zawierający rozkład foteli) został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ Projekt wykonawczy.
3. Miejscem realizacji zamówienia jest Sala widowiskowa Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie.
4. Oferowane i dostarczone fotele i ich elementy muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, certyfikaty bezpieczeństwa - zgodnie z Projektem wykonawczym (załącznik nr 7 do SIWZ).
5. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczeń i rozmieszczenie, posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu oraz wszelkich innych dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego elementu.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia próbek, tj.
8. a) fotel w skali 1:1,
9. b) poduszkę siedziska w skali 1:1 prezentującej konstrukcję wewnętrzną, piankę oraz tapicerkę w przekroju pionowym,
10. d) próbek tapicerek o wymiarze 30x30 cm.
11. Wykonawca musi dostarczyć w/w elementy do pisemnej oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego dla składania ofert, przed upływem ich składania.
12. Warunki dostawy, montażu, rozmieszczenia, gwarancji, serwisu gwarancyjnego określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, posiadania polisy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenie to musi obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nieobjęcia polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczeniowej.

Kody CPV:
391112005 (Siedziska teatralne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

Czas: D

Data zakończenia: 10/08/2016

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy:
a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwóch zamówień (każde z nich realizowane w ramach jednej umowy) polegających na dostawie z montażem foteli w salach widowiskowych, filharmonicznych, teatralnych czy innych budynkach, w których prowadzona jest m.in. działalność kulturalna o charakterze widowiskowym, teatralnym i muzycznym, w ilości nie mniejszej niż 350 sztuk każda o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.
W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
Wykaz oraz załączone dokumenty powinny umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówieni, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Zamawiający określa usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz załączenia do nich dowodów, zawierających informację czy zostały wykonane należycie.
Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym, polegającym na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwóch zamówień (każde z nich realizowane w ramach jednej umowy) polegających na dostawie z montażem foteli w salach widowiskowych, filharmonicznych, teatralnych czy innych budynkach, w których prowadzona jest m.in. działalność kulturalna o charakterze widowiskowym, teatralnym i muzycznym, w ilości nie mniejszej niż 350 sztuk każda o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każda.
W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
Wykaz oraz załączone dokumenty powinny umożliwić potwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości, spełnienia warunku.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

inne_dokumenty:
a) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
b) Dowody o których mowa w pkt. 3.3.1. lit. b SIWZ, są:
- poświadczenie,
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie dostaw (pkt 3.3.1. lit. b SIWZ) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
c) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
d) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
e) Kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 4 SIWZ,

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku, do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy i określa warunki zmian zgodnie z zapisami § 16 wzoru umowy:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej od rygorem nieważności, z zastrzeżeniem że
każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów,
numerów rachunków bankowych wskazanych w niniejszej Umowie, osób odpowiedzialnych po
obu stronach za realizację Umowy, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą stronę.
Zawiadomienie jest skuteczne od dnia odbioru zawiadomienia przez drugą Stronę Umowy.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak możliwości lub niecelowość wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na:
a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od
Stron powodującej niemożność jego dotrzymania;
b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu
Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących Przedmiotu Umowy lub warunków jego wykonania, w zakresie niezbędnym do dostosowania postanowień Umowy do nowego stanu prawnego.
5. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany podatku VAT.
6. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy
jest, w szczególności:
a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy,
c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Długość okresu gwarancji i rękojmi

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.bok.waw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, sekretariat

Data składania wniosków, ofert: 06/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

70052 / 2016-03-29 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Białołęcki Ośrodek Kultury - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa z montażem foteli do Sali widowiskowej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie

289684 / 2009-08-24 - Inny: samorządowa instytucja kultury

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie kameralnej Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr sprawy 07/07/2009)

103886 / 2016-04-26 - Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Nowy Teatr - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa elementów widowni mobilnej dla Nowego Teatru z siedzibą w Warszawie na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie.

378926 / 2012-10-03 - Inny: Samorządowa Instytucja Artystyczna

Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa wraz z montażem foteli teatralnych na scenie FraszkaTeatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (nr 05/09/2012)

65433 / 2016-06-02 - Inny: jednostka kultur

Teatr Lalka - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa i montaż foteli na sali widowiskowej Teatru Lalka

88727 / 2013-05-24 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Dostawa wraz z montażem trybuny systemowej do budowanego Służewskiego Domu Kultury jako pierwsze wyposażenie obiektu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa Służewskiego Domu Kultury w Warszawie przy ul. Bacha 15

117607 / 2014-05-30 - Inny: samorządowa instytucja kultury

Grójecki Ośrodek Kultury - Grójec (mazowieckie)
CPV: 391112005 (Siedziska teatralne)
Zakup i dostawa foteli do kina Grójeckiego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 3 w Grójcu