Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

92877 / 2016-06-17 - Administracja rządowa terenowa / Komenda Wojewódzka Policji (Poznań)

Remont pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowa 11. Zakres zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, wymianę instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w tym 10 grzejników), wymianę stolarki drzwiowej (11 szt.) i okiennej (13 szt.), wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, ułożenie wykładzin i płytek oraz wykonanie i zainstalowanie krat

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 92877

Data publikacji: 2016-06-17

Nazwa: Komenda Wojewódzka Policji

Ulica: ul. Jana Kochanowskiego 2A

Numer domu: 2A

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 60-844

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 061 8412743, 8412740

Numer faxu: 061 8412744

Adres strony internetowej: www.wielkopolska.policja.gov.pl

Regon: 63070341000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pomieszczeń użytkowanych przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, zlokalizowanych w budynku nr 16 położonym na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowa 11. Zakres zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, wymianę instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania (w tym 10 grzejników), wymianę stolarki drzwiowej (11 szt.) i okiennej (13 szt.), wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, ułożenie wykładzin i płytek oraz wykonanie i zainstalowanie krat

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 90

Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją /Wadium - ZZP-2380-48/2016/, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.). W przypadkach określonych w ppkt. 2-5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu (sekretariat Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP w Poznaniu) oraz załączenia do oferty kopii oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku określonym w ppkt 1 Wykonawca załączy do oferty kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 5; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu z nim umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane obejmujące swym zakresem roboty w zakresie inst. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania oraz roboty ogólnobudowlane w tym tynkarskie, malarskie, układanie wykładzin, układanie płytek, montaż stolarki budowlanej o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł a także załączy dowody, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować: 1) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 2) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień; 3) osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym po uzyskaniu tych uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest, przedstawić: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, które winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, lub 2) inne stosowne dokumenty, dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; - ewentualnego zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiana technologii wykonania robót w stosunku do przyjętej w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. Cześć zamówienie z której Zamawiający może zrezygnować nie może przekroczyć 20 % wartości umowy. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 6) Zmiana osób (dotyczy osób wskazanych w § 13 ust. 3 Umowy) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 7) Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a) wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek osoby o której mowa w § 13 ust. 2 Umowy, w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót; b) wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.; c) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy; d) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności wystąpieniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 7, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 8) Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania; c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji wykonawczej. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania zamówienia

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat

Data składania wniosków, ofert: 04/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
451113001 (Roboty rozbiórkowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
452625006 (Roboty murarskie i murowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454321115 (Kładzenie wykładzin elastycznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454310007 (Kładzenie płytek)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454211304 (Instalowanie drzwi i okien)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
454211476 (Instalowanie krat)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
454211524 (Instalowanie ścianek działowych)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454211517 (Instalowanie kuchni na wymiar)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
453311007 (Instalowanie centralnego ogrzewania)

Kod CPV trzynastej częsci zamówienia:
453320003 (Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

Kod CPV czternastej częsci zamówienia:
453312204 (Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych)

Podobne przetargi

226841 / 2011-08-24 - Administracja samorządowa

Gmina Krobia - Krobia (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W DRODZE GMINNEJ - UL. KASZTELAŃSKA W KROBI

152560 / 2013-04-17 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Przebudowa budynku Collegium Linquisticum w zakresie przystosowania do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej

80013 / 2013-05-17 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA POKOJE WYPOCZYNKOWE ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU DZIUPLA OŚRODKA SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE - DRUGI PRZETARG

462182 / 2012-11-21 - Administracja rządowa terenowa

Komenda Wojewódzka Policji - Rzeszów (podkarpackie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Remont części parteru budynku Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13

181084 / 2015-07-17 - Administracja samorządowa

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Kołaczkowo - Borzykowo w km 13+300 - 13+900

58561 / 2010-03-17 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Wykonanie rozbiórki budynku obory w miejscowości Cieszyn na działce nr 393/15, gmina Sośnie, powiat Ostrów Wielkopolski.

256586 / 2014-07-31 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wymiana ogrodzenia placu przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piastowskiej 21

17829 / 2010-01-27 - Podmiot prawa publicznego

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Wykonanie rozbiórki budynku stodoły o konstrukcji murowanej z zachowaniem wschodniej ściany budynku w formie ogrodzenia w miejscowości Buczek Wielki, dz. nr 112/46, Gm. Rychtal, powiat Kępno.

260488 / 2013-07-04 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA POKOJE WYPOCZYNKOWE ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU DZIUPLA OŚRODKA SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE - DRUGI PRZETARG

116339 / 2015-08-04 - Uczelnia publiczna

Politechnika Poznańska - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dla Zintegrowanego Centrum Obsługi w budynku A1 Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 3 w Poznaniu

283753 / 2013-12-31 - Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DO WYMOGÓW SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONTAŻ NOWYCH I WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH W BUDYNKACH A,B i C INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 12/14.

313360 / 2014-09-22 - Administracja rządowa terenowa

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu - Poznań (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Przebudowa wejścia do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych

230632 / 2010-07-29 - Inny: Jednostka Oświatowa

Gimnazjum - Młynkowo (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
Remont pokrycia dachowego na budynku Gimnazjum w Młynkowie.

135930 / 2013-04-08 - Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Grodzisk z siedzibą w Lasówkach - Grodzisk Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 451113001 (Roboty rozbiórkowe)
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH NA POKOJE WYPOCZYNKOWE ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU DZIUPLA OŚRODKA SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE