Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

79593 / 2016-06-10 - Inny: powiatowa jednostka organizacyjna / Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie (Krasnystaw)

www.dpskrasnystaw.pl

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin, w ilościach
i asortymencie szczegółowo wymienionych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostarczane wyroby muszą posiadać oznaczoną datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 5 dni od daty sprzedaży.
Dostarczane mięso surowe nie może być poddane procesowi nastrzykiwania i nie może zawierać dodatków konserwujących.
Wykonawca uwzględni każdorazowo przy dostawach, nieodpłatne zwiększenie ilości na poczet odrzutów (sznurki, klipsy metalowe, osłonki foliowe, foremki aluminiowe, wykałaczki itp. ), które powstają podczas porcjowania wędlin, w ilości nie mniejszej niż 0,5 kg na każde 13 kg dostarczanych wyrobów. Jeżeli dostarczana partia towaru jest mniejsza niż 13 kg, należy zwiększyć ilość proporcjonalnie do faktycznej wagi.
Dostawy towaru będą odbywać się w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek
w godzinach między 700 a 800. Zamawiający zastrzega sobie, w sytuacjach nagłych
i nieprzewidzianych, możliwość dostawy towaru w inny dzień lub w innych godzinach.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 79593

Data publikacji: 2016-06-10

Nazwa:
Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Ulica: ul. Kwiatowa 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Krasnystaw

Kod pocztowy: 22-300

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 82 576 32 15

Numer faxu: 82 576 10 84

Adres strony internetowej: www.dpskrasnystaw.pl

Regon: 00065459800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna

Inny rodzaj zamawiającego: powiatowa jednostka organizacyjna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: www.dpskrasnystaw.pl

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa i wędlin, w ilościach
i asortymencie szczegółowo wymienionych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostarczane wyroby muszą posiadać oznaczoną datę przydatności do spożycia nie krótszą niż 5 dni od daty sprzedaży.
Dostarczane mięso surowe nie może być poddane procesowi nastrzykiwania i nie może zawierać dodatków konserwujących.
Wykonawca uwzględni każdorazowo przy dostawach, nieodpłatne zwiększenie ilości na poczet odrzutów (sznurki, klipsy metalowe, osłonki foliowe, foremki aluminiowe, wykałaczki itp. ), które powstają podczas porcjowania wędlin, w ilości nie mniejszej niż 0,5 kg na każde 13 kg dostarczanych wyrobów. Jeżeli dostarczana partia towaru jest mniejsza niż 13 kg, należy zwiększyć ilość proporcjonalnie do faktycznej wagi.
Dostawy towaru będą odbywać się w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek
w godzinach między 700 a 800. Zamawiający zastrzega sobie, w sytuacjach nagłych
i nieprzewidzianych, możliwość dostawy towaru w inny dzień lub w innych godzinach.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Kody CPV:
151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny:
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
5) W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, na dowód oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania zamówienia.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dps-krasnystaw.bipstrona.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1 ; 22-300 Krasnystaw

Data składania wniosków, ofert: 20/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie - SEKRETARIAT
ul. Kwiatowa 1 ; 22-300 Krasnystaw

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

269834 / 2014-08-13 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny - Chełm (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134 000 euro, na sukcesywne dostawy wędliny wieprzowej do Zakładu Karnego w Chełmie.

530932 / 2012-12-28 - Inny: Państwowa jednostka budżetowa

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku - Potok Wielki (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, PIECZYWA, MIĘSA I PRZETWORÓW, NABIAŁU, MROŻONEK, WARZYW I OWOCÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CKR W POTOCZKU

196341 / 2014-09-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego - Lublin (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
DOSTAWA MIĘSA, DROBIU I ARTYKUŁÓW WĘDLINIARSKICH, MLEKA I ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH ORAZ RYB PRZETWORZONYCH I KONSERW - 4 ZADANIA

20754 / 2011-02-11 - Administracja samorządowa

Gmina Izbica - Izbica (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola Samorządowego w Izbicy

359072 / 2013-09-05 - Administracja samorządowa

Przedszkole Samorządowe Nr 1 - Tomaszów Lubelski (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Sukcesywną dostawę żywności do Przedszkola Samorządowego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim

186844 / 2015-07-23 - Inny: Zakład Karny w Chełmie

Zakład Karny - Chełm (lubelskie)
CPV: 151000009 (Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 13 000 euro, na sukcesywne dostawy wędliny wieprzowej do Zakładu Karnrgo w Chełmie.