Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

77425 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa / Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Lublin)

Roboty konserwacyjne na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie miasta Lublin - 2 zadania.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie m.Lublin. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. :

Część 1 : Konserwacja rzeki Czechówka w km 0+000-1+280, 1+920-5+740,7+000-15+630 (dwukrotne koszenie w km 0+000-1+280 i 1+920-5+740) , m.Lublin, gm.Jastków Konopnica.

Część 2 : Konserwacja rzeki Czerniejówka w km 0+000-4+400, 6+100-14+620;14+620-15+460;15+460-19+530,20+470-28+255 (dwukrotne koszenie w km 0+000-4+400) m.Lublin, gm.Głusk,Jabłonna.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 77425

Data publikacji: 2016-06-09

Nazwa:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ulica: ul. Karłowicza 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Lublin

Kod pocztowy: 20-027

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 81 5310322

Numer faxu: 081 5310301

Adres strony internetowej: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty konserwacyjne na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie miasta Lublin - 2 zadania.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podstawowych prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych oraz na urządzeniach wodnych posadowionych w ich korytach na terenie m.Lublin. Szczegółowy zakres prac do wykonania podano w przedmiarach robót oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. :

Część 1 : Konserwacja rzeki Czechówka w km 0+000-1+280, 1+920-5+740,7+000-15+630 (dwukrotne koszenie w km 0+000-1+280 i 1+920-5+740) , m.Lublin, gm.Jastków Konopnica.

Część 2 : Konserwacja rzeki Czerniejówka w km 0+000-4+400, 6+100-14+620;14+620-15+460;15+460-19+530,20+470-28+255 (dwukrotne koszenie w km 0+000-4+400) m.Lublin, gm.Głusk,Jabłonna.

Kody CPV:
907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/10/2016

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia do dnia 16.06.2016 r. do godz.10.00 wadium dla niżej wymienionych części zamówienia w wysokości :
Część 1 zamówienia : 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych )
Część 2 zamówienia : 2 800,00 zł (słownie : dwa tysiące osiemset złotych)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie z zakresu wykonania prac utrzymaniowych na ciekach naturalnych lub kanałów o wartości brutto minimum
40 000 zł (nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości) . Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ .

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał osobowy pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ .

Sytuacja ekonomiczna:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 5: Tak

oswiadczenie_potwierdzenia_opis_5:
Usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń to usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. III.3.2;

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

inne_dokumenty:
.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie danego podmiotu ma dokładnie określać zasób jaki zobowiązuje się oddać do dyspozycji Wykonawcy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zakres i warunki dopuszczalnych zmian postanowień umowy określono w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Termin wykonania I etapu

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3: Termin wykonania II etapu

Znaczenie kryterium 3: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wzmiuw.bip.lubelskie.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul.Karłowicza 4 - pok.602(VI piętro)

Data składania wniosków, ofert: 16/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, ul.Karłowicza 4 - sekretariat , pok.608

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

320398 / 2011-10-05 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - działania na terenie Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku

248342 / 2014-07-24 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie robót konserwacyjnych na Kanłe Wieprz-Krzna w km 0+000-19+000 - grobla str. prawa pow.Krasnystaw.

351782 / 2013-08-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Roboty konserwacyjno-remontowe na wodach istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Lublin - 15 zadań.

221812 / 2013-06-10 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 2 działania - Inspektorat Piaseczno

174975 / 2013-09-02 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 3 działania - Inspektorat Nowy Dwór Mazowiecki

254704 / 2010-08-18 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie robót konserwacyjnych rzek i wału - 8 obiektów znajdujących się na terenie działania Oddziału Warszawa, Inspektorat Grodzisk Mazowiecki oraz Inspektorat Wołomin

313436 / 2011-09-30 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Lublin (lubelskie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Wykonanie konserwacji na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu Tomaszów Lubelski - 2 zadania

263228 / 2011-08-29 - Administracja samorządowa

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 907218005 (Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami)
Konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie