Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86047 / 2016-06-15 - Administracja samorządowa / Gmina Kamień Pomorski (Kamień Pomorski)

Kludi A-XES Szklanka

Kludi A-XES Szklanka
Cena: 84.00 PLN

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I KLASY 0 Z TERENU GMINY KAMIEŃ POMORSKI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017, W RAMACH REGULARNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI PODCZAS PRZEJAZDU

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kamień Pomorski, w dni pracy szkoły i przedszkola oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Orientacyjną liczbę przewożonych osób oraz przebieg tras przewozu przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.
Faktyczna liczba zamówionych biletów miesięcznych przez poszczególne placówki oświatowe będzie podana do 06 września 2016 roku.
Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieniu Pomorskim
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim
- Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim
- Szkoła Podstawowa w Jarszewie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
- Przedszkole publiczne Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

2. Zamówienie może być realizowane przez wykonawcę w ramach regularnej komunikacji publicznej jak i poza nią. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym w oparciu o cenę biletu miesięcznego podając wartość całego zamówienia.

3. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszę być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a/ zmiany liczby dowożonych dzieci, (z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania),
b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

5. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Przewoźnikiem.

6. Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego przetargu (min. 12).

7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj:
a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy,
b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP ,
c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia ,
d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.

9. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Kamień Pomorski będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, póz. 432, z późn. zm.), tj. w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
10. Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - dowozu uczniów w innych dniach niż podane w pkt 9 w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu.

11. Ilość zamawianych biletów miesięcznych w okresie trwania umowy może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia się ilości przewożonych dzieci i uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu;

12. Cenę biletów miesięcznych należy skalkulować w sposób uwzględniający przerwę w nauce szkolnej (ferie zimowe).

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86047

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Gmina Kamień Pomorski

Ulica: Stary Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Kamień Pomorski

Kod pocztowy: 72-400

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 091 3821142, 3823965

Numer faxu: 091 3825028

Adres strony internetowej: kamienpomorski.pl

Regon: 00052835600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I KLASY 0 Z TERENU GMINY KAMIEŃ POMORSKI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017, W RAMACH REGULARNEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ Z ZAPEWNIENIEM OPIEKI PODCZAS PRZEJAZDU

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Kamień Pomorski, w dni pracy szkoły i przedszkola oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. Orientacyjną liczbę przewożonych osób oraz przebieg tras przewozu przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ.
Faktyczna liczba zamówionych biletów miesięcznych przez poszczególne placówki oświatowe będzie podana do 06 września 2016 roku.
Zamówienie dotyczy niżej wymienionych placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Chrobrego w Kamieniu Pomorskim
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. L. Teligi w Kamieniu Pomorskim
- Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim
- Szkoła Podstawowa w Jarszewie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kamieniu Pomorskim
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
- Przedszkole publiczne Nr 2 w Kamieniu Pomorskim

2. Zamówienie może być realizowane przez wykonawcę w ramach regularnej komunikacji publicznej jak i poza nią. Wykonawcy składają oferty zgodnie z formularzem ofertowym w oparciu o cenę biletu miesięcznego podając wartość całego zamówienia.

3. Wykonawca zapewni opiekę nad uczniami we własnym zakresie, co jest wkalkulowane w cenę zamówienia. Kursy autobusów w regularnej komunikacji publicznej, jak i poza nią, muszę być dostosowane do potrzeb zamawiającego i rozkładu zajęć uczniów w wyżej podanym zakresie.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a/ zmiany liczby dowożonych dzieci, (z powodu zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania),
b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od rozkładu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/2017.

5. Koordynacja rozkładu jazdy odbywać się będzie między dyrektorami szkół a Przewoźnikiem.

6. Wymagana jest odpowiednia ilość autobusów zapewniająca sprawne i terminowe świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego przetargu (min. 12).

7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczniów.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.
Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj:
a/ utrzymywać w czystości i porządku pojazdy,
b/ przestrzegać przepisy p.poż. i BHP ,
c/ ubezpieczyć pojazdy i dzieci na czas przewozu z tytułu szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia ,
d/ oznaczyć pojazd, na czas przewozu, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.

9. Dowozy uczniów do przedmiotowych placówek oświatowych na terenie Gminy Kamień Pomorski będą realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej, tj. z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, póz. 432, z późn. zm.), tj. w okresie od dnia 01 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.
10. Zamawiający wymaga wykonywania usługi przewozu - dowozu uczniów w innych dniach niż podane w pkt 9 w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, tj. jak np. dyskoteki, zawody sportowe i inne zajęcia wynikające z potrzeb szkoły. O terminie dowozu nie wynikającego z harmonogramu Wykonawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed terminem przewozu.

11. Ilość zamawianych biletów miesięcznych w okresie trwania umowy może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia się ilości przewożonych dzieci i uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu;

12. Cenę biletów miesięcznych należy skalkulować w sposób uwzględniający przerwę w nauce szkolnej (ferie zimowe).

Kody CPV:
601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawcy winni udokumentować, iż posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie doświadczenia, poprzez wykazanie zrealizowanych co najmniej 1 w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, usługi zorganizowanego przewozu osób (dowozu dzieci, zorganizowanych przewozów osób np. wycieczek), o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Potencjał techniczny:
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym spełnią Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować dopuszczonymi do ruchu pojazdami do przewozu osób w ilości co najmniej 12 sztuk o liczbie miejsc co najmniej 39.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia spełnią Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 12 kierowcami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia autobusów, przewidziane w Ustawie z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U .Nr 98 poz. 602), oraz Ustawie z dnia 06.09.2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr. 129 poz. 1444 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz aktualne świadectwa kwalifikacji.

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: Wzór oferty, Obowiązki przewoźnika

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: Czas podstawienia autobusu zastępczego

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.kamienpomorski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: w siedzibie Zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania: siedziba Zamawiającego, sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

157872 / 2015-06-29 - Administracja samorządowa

Gminny Zespół Obsługi Oświaty - Kamień Pomorski (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i klasy 0 z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2015 / 2016, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu.

229622 / 2014-07-09 - Administracja samorządowa

Gmina Chociwel - Chociwel (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, oraz dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim na trasie dom - placówka oświatowa - dom, na rok szkolny 2014/2015; na podstawie biletów miesięcznych.

370193 / 2010-12-23 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenia usług wynikających z realizacji umowy do umów nr TP/97/2009 i TP/98/2009.

226886 / 2012-06-29 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy w Malechowie - Malechowo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz uczniów wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Malechowo w formie zakupu biletów miesięcznych na lata szkolne 2012/2013, 2013/2014

72054 / 2013-02-20 - Administracja samorządowa

Gmina Nowogard - Nowogard (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

101860 / 2010-04-12 - Administracja samorządowa

Gmina Kołbaskowo - Kołbaskowo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Kołbaskowo

77319 / 2016-06-09 - Administracja samorządowa

Gmina Cedynia - Cedynia (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Cedynia realizowane w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych w roku 2016.

276340 / 2012-07-30 - Administracja samorządowa

Gmina Karnice - Karnice (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZESZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012-2013

24824 / 2012-01-26 - Administracja samorządowa

Gmina Kołbaskowo - Kołbaskowo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo

454798 / 2012-11-16 - Administracja samorządowa

Gmina Recz - Recz (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowożenie dzieci i uczniów z terenu Gminy Recz do Szkoły Podstawowej w Reczu, Przedszkola Miejskiego w Reczu, Gimnazjum w Reczu, Szkoły Podstawowej w Lubieniowie oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 02.01.2013 - 27.06.2014, a także dowóz dzieci, uczniów z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa.

225326 / 2014-07-04 - Administracja samorządowa

Gmina Brojce - Brojce (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów uczęszczających do szkół z terenu gminy Brojce w latach szkolnych 2014/2015 - 2015/2016.

289622 / 2009-08-24 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Stare Czarnowo - Stare Czarnowo (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Usługi w zakresie dowożenia dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

174517 / 2013-09-02 - Administracja samorządowa

Gmina Mieszkowice - Mieszkowice (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Przewóz uczniów do szkół Gminy Mieszkowice w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 na podstawie biletów miesięcznych.

243033 / 2011-09-12 - Administracja samorządowa

Gmina Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim oraz odwóz z Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

159472 / 2015-06-30 - Administracja samorządowa

Gmina Chojna - Chojna (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Chojna, realizowane w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych z podziałem na 12 zadań w roku szkolnym 2015/2016

158398 / 2015-06-29 - Administracja samorządowa

Gmina Chociwel - Chociwel (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, oraz dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim na trasie dom - placówka oświatowa - dom, na rok szkolny 2015/2016; na podstawie biletów miesięcznych.

363937 / 2010-12-17 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Szczecin (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Wykonanie usług przewozowych w zakresie przewozu osób na liniach autobusowych w dziennej komunikacji miejskiej na obszarze działania Zamawiającego oraz świadczenia usług wynikających z realizacji umowy do umów. nr TP/97/2009 i TP/98/2009

154788 / 2012-05-15 - Administracja samorządowa

Gmina Suchań - Suchań (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015

238608 / 2011-08-10 - Administracja samorządowa

Gmina Drawsko Pomorskie - Drawsko Pomorskie (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Świadczenie usługi dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim oraz do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim

286812 / 2013-07-22 - Administracja samorządowa

Gmina Karnice - Karnice (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

60479 / 2012-03-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły - Świnoujście (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO OSÓB ORAZ PRZEWOZÓW MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, KRWI, MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH - II postępowanie.

529886 / 2013-12-20 - Administracja samorządowa

Gmina Dobra - Dobra (zachodniopomorskie)
CPV: 601120006 (Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego)
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego na lata 2014-2015