Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

90041 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa / Miejski Zarząd Dróg (Ostrów Wielkopolski)

Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego w sezonie 2016/2017

Opis zamówienia

- Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegające na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej w zakresie i na zasadach podanych w zał. nr 1 do SIWZ
- Ogólna długość ulic objętych zamówieniem wynosi 118.190 m

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 90041

Data publikacji: 2016-06-16

Nazwa: Miejski Zarząd Dróg

Ulica: ul. Zamenhofa 2b

Numer domu: 2b

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Kod pocztowy: 63-400

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 062 7352576

Numer faxu: 062 7352664

Adres strony internetowej: www.mzd.osw.pl

Regon: 25158267700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego w sezonie 2016/2017

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
- Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego polegające na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej w zakresie i na zasadach podanych w zał. nr 1 do SIWZ
- Ogólna długość ulic objętych zamówieniem wynosi 118.190 m

Kody CPV:
906200009 (Usługi odśnieżania)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
906300002 (Usługi usuwania oblodzeń)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pt. 6
ustawy. Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót.
Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia uzupełniające będą obejmować zakres robót objętych
postępowaniem związanych z przedmiotem zamówienia. Zamawiający udzielając zamówień
uzupełniających będzie wymagał utrzymania cen jednostkowych z przetargu podstawowego.

Czas: D

Data zakończenia: 15/03/2017

Informacja na temat wadium: 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł)

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał jako wykonawca usługę o podobnym charakterze do przedmiotu niniejszego zamówienia. Przez usługę o podobnym charakterze należy rozumieć kompleksową realizację usługi zimowego utrzymania dróg na terenie miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, przez okres jednego sezonu zimowego (min. wartość zamówienia 300 tys. zł brutto), z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokument potwierdzające, że usługa ta została wykonana należycie, (należy załączyć referencje).
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia, wykazu usług i dokumentów,
o których mowa w pkt 5.1. i 5.2. SIWZ.
UWAGA!
Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 1 ustawy pzp Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w zakresie organizacji i nadzoru (dyżurny akcji zimowej) oraz organizacji i utrzymania zaplecza akcji zimowej.

Potencjał techniczny:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:
a) Minimum sprzętowe:
- Pługopiaskarki samochodowe z nośnikami - szt. 5
- Pługi odśnieżne z nośnikami - szt. 3
- Równiarka - szt. 1
- Ładowarka - szt. 1
- Koparko - spycharka - szt. 2
- Higrometr, termometr zewnętrzny, gruntowy - 1 kpl.
- Pług odśnieżny z ciągnikiem rolniczym - 4 szt.
-Wyposażenie w środki łączności indywidualne

b) Każdy pojazd uczestniczący w akcji zima musi być wyposażony w moduł GPS. Wykonawca
na swój koszt zapewnia działanie systemu lokalizacji pojazdów biorących udział w akcji zima.
Podgląd pracy sprzętu musi być dostępny on-line w czasie rzeczywistym poprzez
komunikację z udostępnionym Zamawiającemu serwerem www, na którym zapisywane są co
najmniej podstawowe dane tj. (ślad) na mapie pracy sprzętu, prędkość jazdy, rodzaj pracy,
data i godzina oraz czas postoju.
Historia pracy sprzętu musi być dostępna przynajmniej przez okres 14 dni. Wykonawca
zapewnia Zamawiającemu nieograniczony dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę
internetową w siedzibie Zamawiającego.

c) Wykonawca musi posiadać (lub mieć zapewniony dostęp) oświetlony i utwardzony plac
min. 2000 m2 położny w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
lub w odległości nie większej niż 2 km od tych granic wyposażony w:
- stanowisko ładowania piaskarek
- miejsce przeznaczone na składowiska mieszaniny piasku z solą, wykonane w sposób uniemożliwiający przedostawanie się solanki do gruntu
- pomieszczenie dyżurnego wyposażone w telefon alarmowy stanowiący bazę zimowego utrzymania
-zamawiający po otwarciu ofert dokona przeglądu placu

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i wykazów,
o których mowa w pkt 5.1,5.3, 5.4, 5.5 SIWZ,

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował:Wykonawca przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności.
W szczególności Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami.
Wykonawca przedłoży oświadczenie, że osoby wskazane przez niego, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i wykazów,
o których mowa w pkt 5.1, 5.6, 5.8 SIWZ,

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 5.1. i 5.9. SIWZ.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 98

Nazwa kryterium 2: termin płatności faktur

Znaczenie kryterium 2: 2

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.mzd.osw.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski - pok. nr 8

Data składania wniosków, ofert: 24/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 08:45

Miejsce składania:
Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski - sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wyklucza z postepowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy - Pzp.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

231875 / 2008-09-23 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni - Września (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego w sezonie 2008/2009 - II przetarg

125300 / 2013-03-29 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe - Września (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące swym zakresem wykonanie prac uzupełniających polegających na pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze gminy Miłosław.

259309 / 2012-12-07 - Administracja samorządowa

Gmina Lwówek - Lwówek (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Lwówek w terminie dwóch okresów zimowych: od grudnia 2012r. do końca okresu zimy 2013 roku oraz od grudnia 2013r. do końca okresu zimy 2014r.

331442 / 2011-10-12 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2011/2012.

316625 / 2011-12-02 - Administracja samorządowa

Gmina Dopiewo - Dopiewo (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Dopiewo. Nr sprawy : ROA.271.59.2011.ZP

303344 / 2010-09-23 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2010/2011.

42484 / 2010-02-15 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - Wągrowiec (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego.

430976 / 2013-10-23 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu - Wągrowiec (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2013/2014

148705 / 2015-10-12 - Administracja samorządowa

Gmina Przygodzice - Przygodzice (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników w ciągu drogi krajowej nr 11 na terenie gminy Przygodzice w sezonie zimowym 2015/2016

251105 / 2013-11-25 - Administracja samorządowa

Miejski Zarząd Dróg - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i placów publicznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w sezonie 2013/2014.

341518 / 2010-10-22 - Administracja samorządowa

Gmina Raszków - Raszków (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Odśnieżanie, usuwanie śniegu i lodu z dróg gminnych i niektórych powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

441724 / 2013-10-30 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski - Nowy Tomyśl (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Nowy Tomyśl - 3 sezony o II i IV standardzie utrzymania.

345728 / 2011-10-21 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - Turek (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Dobra i Kawęczyn w sezonie zimowym 2011/2012

219495 / 2014-10-17 - Administracja samorządowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku - Turek (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brudzew w sezonie zimowym 2014/2015

352859 / 2010-12-08 - Administracja samorządowa

Miasto i Gmina Ostrzeszów - Ostrzeszów (wielkopolskie)
CPV: 906200009 (Usługi odśnieżania)
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów - akcja zimowa 2011, miasto Ostrzeszów