Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

95029 / 2016-06-20 - Inny: Jednostka Organizacyjna PAN / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Warszawa)

Wykonanie robót budowlanych na obiekcie zabytkowym w Warszawie przy ul.Al. Solidarności 105

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wymianę i modernizację instalacji elektrycznej, sieci komputerowej i instalacji teletechnicznych w zabytkowym budynku Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 105
1.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące roboty i czynności określone w treści niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 1 pkt. 1.2.:

1) najważniejsze roboty główne - wymiana (demontaż i montaż) i modernizacja:
- instalacji elektrycznej, telefonicznej, sygnalizacji pożaru,
- sieci komputerowej wraz z pracami przełączeniowymi i modernizacyjnymi w Serwerowni,
- montaż sufitów podwieszanych,
- dokonanie (przed odbiorem końcowym całości robót), odbioru nowej rozdzielni głównej i układu pomiarowego pół pośredniego zgodnie z wymogami i z udziałem przedstawicieli miejskiego zakładu energetycznego
- wykonanie związanych z ww. robotami głównymi wszystkie roboty i czynności towarzyszące, zabezpieczające, badania, odbiory, sprawdzenia, itp.,

Roboty w zakresie wymiany poszczególnych instalacji muszą być prowadzone etapami w kolejnych częściach budynku i instalacji w sposób zapewniający możliwość użytkowania przez Zamawiającego pozostałych części budynku i instalacji. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami służb konserwacji zabytków i dostawcy energii elektrycznej - RWE STOEN w Warszawie.
Wszystkie osoby wykorzystywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, powinny spełniać wymogi zawarte w SIWZ, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP, posiadać wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie. Spełnienie tych wymagań będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do dopuszczenia tych osób do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) najważniejsze roboty i czynności uzupełniające:
- sprawdzenie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego i projektanta w przypadku stosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przewidzianych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub ofercie Wykonawcy,
- wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającego harmonogramu robót,
- wykonanie planu BIOZ z uwzględnienie wymagań zawartych w specyfikacji zamówienia,
- przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie) mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (sprzęt komputerowy, urządzenia, spakowane w pudła książki, dokumenty, zabytki archeologiczne, itp.) z pomieszczeń w których będą prowadzone roboty na korytarz lub do innych, w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń i przedstawicielem Zamawiającego,
- wykonanie i stosowanie przegród i kurtyn antykurzowych, odcinających części budynku gdzie prowadzone są roboty przez Wykonawcę, od części użytkowanej przez Zamawiającego,
- szczelne zabezpieczenie przed zakurzeniem i zapyleniem ( folią ochronną z PCV - pełne owinięcie i zaklejenie taśmą) znajdującego się w pomieszczeniach: sprzętu, aparatury i urządzeń, regałów, szaf, biurek, itp.,
- dokładne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zadeptaniem, itp. - grubą folią budowlaną: podłóg w pokojach, korytarzach, łazienkach i wc,
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach niezbędnych prac naprawczych po prowadzonych robotach, bruzdowaniu, przekuciach, przewiertach, itp. W ramach tych prac należy wykonać roboty w zakresie tynkowania, szpachlowania, malowania ścian i sufitów, wymiany glazury, terakoty, posadzek, uszkodzonych elementów szaf wnękowych wbudowanych, itp.. Dla zachowania estetyki malowaniu w pomieszczeniach podlegają tylko te całe ściany i sufity, na których prowadzone były prace. Sposób naprawy szaf wbudowanych, kolorystykę i rodzaj tynku, glazury, posadzki, itp. należy uzgodnić z Zamawiającym,
- utrzymywanie na bieżąco pomieszczeń i terenu gdzie prowadzone są prace w należytym porządku: usuwanie na bieżąco zdemontowanych elementów (nie zagospodarowanych przez Zamawiającego), starych kabli, urządzeń, odpadów, gruzu, śmieci, itp. i składowanie ich w pojemniku Wykonawcy na podwórzu nieruchomości w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie ich systematyczny wywóz i utylizacja na koszt Wykonawcy,
- przenoszenie i układanie zdemontowanych starych elementów instalacji zagospodarowywanych przez Zamawiającego (część punktów świetlnych, żyrandoli i osprzętu instalacji elektrycznej nadającego się do dalszego użytkowania, a także izotopowe sygnalizatory pożaru podlegające przekazaniu do utylizacji jako materiały niebezpieczne, itp.), w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
- po zakończeniu robót dokładne posprzątanie, zmywanie i odkurzenie pomieszczeń (posadzki, wykładziny, meble i wyposażenie, okna, parapety, itp.) oraz terenu gdzie były prowadzone prace.

Uwaga:

1. Trasy kablowe nowych instalacji i sieci strukturalnej - podłączenie gniazd abonenckich w pomieszczeniach biurowych, wyposażonych w wbudowane na stałe szafy wnękowe, należy prowadzić podtynkowo w rurowaniu układanym w ścianach w otworach nawiercanych w ścianach za ww. szafami wnękowymi, bez ich naruszania i demontażu.
2. W zakres robót wchodzą wszystkie niezbędne prace i czynności przełączeniowe w budynku i Serwerowni związane z wymianą i modernizacją sieci LAN, instalacji telefonicznej i sygnalizacji pożaru.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 95029

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ulica: Al. Solidarności 105

Numer domu: 105

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-140

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 6202881 - 87

Numer faxu: 22 624 0100

Regon: 00032578800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna PAN

Inny rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna PAN

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie zabytkowym w Warszawie przy ul.Al. Solidarności 105

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca wymianę i modernizację instalacji elektrycznej, sieci komputerowej i instalacji teletechnicznych w zabytkowym budynku Zamawiającego w Warszawie przy Al. Solidarności 105
1.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące roboty i czynności określone w treści niniejszej SIWZ oraz w dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 1 pkt. 1.2.:

1) najważniejsze roboty główne - wymiana (demontaż i montaż) i modernizacja:
- instalacji elektrycznej, telefonicznej, sygnalizacji pożaru,
- sieci komputerowej wraz z pracami przełączeniowymi i modernizacyjnymi w Serwerowni,
- montaż sufitów podwieszanych,
- dokonanie (przed odbiorem końcowym całości robót), odbioru nowej rozdzielni głównej i układu pomiarowego pół pośredniego zgodnie z wymogami i z udziałem przedstawicieli miejskiego zakładu energetycznego
- wykonanie związanych z ww. robotami głównymi wszystkie roboty i czynności towarzyszące, zabezpieczające, badania, odbiory, sprawdzenia, itp.,

Roboty w zakresie wymiany poszczególnych instalacji muszą być prowadzone etapami w kolejnych częściach budynku i instalacji w sposób zapewniający możliwość użytkowania przez Zamawiającego pozostałych części budynku i instalacji. Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami służb konserwacji zabytków i dostawcy energii elektrycznej - RWE STOEN w Warszawie.
Wszystkie osoby wykorzystywane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, powinny spełniać wymogi zawarte w SIWZ, a także obowiązujące w tym zakresie przepisy BHP, posiadać wymagane uprawnienia i zaświadczenia lekarskie. Spełnienie tych wymagań będzie stanowiło podstawę dla Zamawiającego do dopuszczenia tych osób do realizacji przedmiotu zamówienia.
2) najważniejsze roboty i czynności uzupełniające:
- sprawdzenie dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego i projektanta w przypadku stosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do przewidzianych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub ofercie Wykonawcy,
- wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającego harmonogramu robót,
- wykonanie planu BIOZ z uwzględnienie wymagań zawartych w specyfikacji zamówienia,
- przenoszenie (wynoszenie i wnoszenie) mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń (sprzęt komputerowy, urządzenia, spakowane w pudła książki, dokumenty, zabytki archeologiczne, itp.) z pomieszczeń w których będą prowadzone roboty na korytarz lub do innych, w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń i przedstawicielem Zamawiającego,
- wykonanie i stosowanie przegród i kurtyn antykurzowych, odcinających części budynku gdzie prowadzone są roboty przez Wykonawcę, od części użytkowanej przez Zamawiającego,
- szczelne zabezpieczenie przed zakurzeniem i zapyleniem ( folią ochronną z PCV - pełne owinięcie i zaklejenie taśmą) znajdującego się w pomieszczeniach: sprzętu, aparatury i urządzeń, regałów, szaf, biurek, itp.,
- dokładne zabezpieczenie przed zabrudzeniem, zakurzeniem, zadeptaniem, itp. - grubą folią budowlaną: podłóg w pokojach, korytarzach, łazienkach i wc,
- wykonanie we wszystkich pomieszczeniach niezbędnych prac naprawczych po prowadzonych robotach, bruzdowaniu, przekuciach, przewiertach, itp. W ramach tych prac należy wykonać roboty w zakresie tynkowania, szpachlowania, malowania ścian i sufitów, wymiany glazury, terakoty, posadzek, uszkodzonych elementów szaf wnękowych wbudowanych, itp.. Dla zachowania estetyki malowaniu w pomieszczeniach podlegają tylko te całe ściany i sufity, na których prowadzone były prace. Sposób naprawy szaf wbudowanych, kolorystykę i rodzaj tynku, glazury, posadzki, itp. należy uzgodnić z Zamawiającym,
- utrzymywanie na bieżąco pomieszczeń i terenu gdzie prowadzone są prace w należytym porządku: usuwanie na bieżąco zdemontowanych elementów (nie zagospodarowanych przez Zamawiającego), starych kabli, urządzeń, odpadów, gruzu, śmieci, itp. i składowanie ich w pojemniku Wykonawcy na podwórzu nieruchomości w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie ich systematyczny wywóz i utylizacja na koszt Wykonawcy,
- przenoszenie i układanie zdemontowanych starych elementów instalacji zagospodarowywanych przez Zamawiającego (część punktów świetlnych, żyrandoli i osprzętu instalacji elektrycznej nadającego się do dalszego użytkowania, a także izotopowe sygnalizatory pożaru podlegające przekazaniu do utylizacji jako materiały niebezpieczne, itp.), w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
- po zakończeniu robót dokładne posprzątanie, zmywanie i odkurzenie pomieszczeń (posadzki, wykładziny, meble i wyposażenie, okna, parapety, itp.) oraz terenu gdzie były prowadzone prace.

Uwaga:

1. Trasy kablowe nowych instalacji i sieci strukturalnej - podłączenie gniazd abonenckich w pomieszczeniach biurowych, wyposażonych w wbudowane na stałe szafy wnękowe, należy prowadzić podtynkowo w rurowaniu układanym w ścianach w otworach nawiercanych w ścianach za ww. szafami wnękowymi, bez ich naruszania i demontażu.
2. W zakres robót wchodzą wszystkie niezbędne prace i czynności przełączeniowe w budynku i Serwerowni związane z wymianą i modernizacją sieci LAN, instalacji telefonicznej i sygnalizacji pożaru.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/11/2017

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawcy winni wykazać, że wykonali, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 należycie wykonane roboty budowlane, w tym co najmniej 2 na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, każda o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, obejmująceswoim zakresem kompleksową wymianę instalacji elektrycznych i sieci strukturalnych, przy czym zakres wykazanych 3 robót budowlanych musi obejmować co najmniej po dwie realizacje każdego z głównych rodzajów robót niniejszego zamówienia tj.:
- co najmniej 2 realizacje wymiany instalacji elektrycznej,
- co najmniej 2 realizacje wymiany strukturalnej sieci komputerowej,
- co najmniej 2 realizacje wymiany instalacji sygnalizacji pożaru.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania), że dysponuje lub będzie dysponował do realizacji przedmiotu zamówienia następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. nr 83 poz. 578) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych:

a) kierownikiem budowy pełniącym jednocześnie funkcję kierownika robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 7 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i kierownika robót, a także minimum 4 letnią praktykę na obiektach zabytkowych.
b) co najmniej 3osobami posiadającymi minimum 5 letnie specjalistyczne doświadczenie w zakresie montażu instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
c) co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 2 letnie specjalistyczne doświadczenie w zakresie montażu strukturalnych sieci komputerowych,
d) co najmniej 2 osobami posiadającymi minimum 2 letnie specjalistyczne doświadczenie w zakresie montażuinstalacji sygnalizacji pożaru.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia tj:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 zł,
b) posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł w całym okresie realizacji zamówienia, tj. od daty podpisania umowy do przewidywanego terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie nr 15: Tak

Oświadczenie nr 16: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Wykaz materiałów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich parametry techniczne i jakościowe ( formularz oferty) oraz szczegółową kalkulacje ceny ofertowej - kosztorys zawierający nazwy handlowe oferowanych materiałów do realizacji zamówienia

inne_dokumenty:
Zamawiąjący wymaga założenia wykazu wszystkich robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z informacjami, które z tych robót zostały zrealizowane z przyczyn zależnych od Wykonawcy:

- z opóźnieniem - po terminie (należy podać ile wynosiło opóźnienie),
- ze zmniejszonym wynagrodzeniem (należy podać o ile procent wynagrodzenie zostałozmniejszone,(załącznik nr 5A do SIWZ);

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, tylko w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy
Przewiduje się także możliwość zmiany - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy tylko w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający tylko w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Wykonawcy może dopuścić wprowadzenie zamiany materiałów, technologii lub urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej i określonych w SIWZ lub dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.
Wynagrodzenie nie podlega zmianom poza następującymi okolicznościami:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
d)w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy
Terminy realizacji zamówienia za zgodą Zamawiającego mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia:
a) uzasadnionych przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
c) okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewi¬dzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i odstąpienia przez Zamawiającego od części robót, obliczenie wartości niewykonanej części robót nastąpi na podstawie ustalenia, przez zamawiającego i wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do całości lub danego etapu robót. Na tej podstawie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, jakościowych i właściwości użytkowych,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Z ważnych względów organizacyjnych leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się rezygnację ze zgłoszonych Podwykonawców oraz zmianę zgłoszonych przez Wykonawcę
Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, wymienionych w § 2a umowy.
2. Zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP przewiduje się zmianę sposobu wykonania
przedmiotu umowy, gdy:
a) Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach
określonych w art.26 ust.2b ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez
Podwykonawców jeśli zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy
podwykonawców, pomimo nie wskazania w ofercie żadnej części zamówienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spełnieniu warunków dotyczących podwykonawca z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy: istotnych, lub
nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (zgłoszonych przez Wykonawcę,
potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiającego), których
zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie
sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich ykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia
podstawowego lub wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej -
co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia
podstawowego dopuszcza się wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia do 1 miesiąca

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji i rekojmi

Znaczenie kryterium 2: 30

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.iaepan.edu.pl/przetargi

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

Data składania wniosków, ofert: 11/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
00-140 Warszawa Al.Solidarności 105

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 453100009

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
453112002 (Roboty w zakresie instalacji elektrycznych)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
453160005 (Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
453143200 (Instalowanie okablowania komputerowego)

Kod CPV szóstej częsci zamówienia:
453142003 (Instalowanie linii telefonicznych)

Kod CPV siódmej częsci zamówienia: 453110001

Kod CPV ósmej częsci zamówienia:
453143004 (Instalowanie infrastruktury okablowania)

Kod CPV dziewiątej częsci zamówienia:
453121008 (Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych)

Kod CPV dziesiątej częsci zamówienia:
454211469 (Instalowanie sufitów podwieszanych)

Kod CPV jedenastej częsci zamówienia:
454100004 (Tynkowanie)

Kod CPV dwunasteej częsci zamówienia:
454421008 (Roboty malarskie)

Podobne przetargi

21241 / 2014-02-03 - Inny: Jednostka organizacyjna Państwowej Akademii Nauk

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie robót niezbędnych do zakończenia inwestycji pt. Adaptacja pomieszczeń na parterze, I, II i III piętrze budynku B oraz na II piętrze budynku A Zamawiającego przy ul. Pasteura 3 w Warszawie do potrzeb pracowni naukowych w trybie projektuj i buduj. Zamówienie dodatkowe do zamówienia o oznaczeniu AZP-2403-02/2013

143415 / 2014-07-03 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót poinstalacyjnych tynkarskich i malarskich w budynku Przedszkola nr 30 przy ul. Rozbrat 10/14 w Warszawie (znak sprawy ZP- 68/14)

166886 / 2015-07-06 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warszawski - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
wykonanie remontu letniego w dwóch budynkach Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i Kickiego 12 w Warszawie.

307655 / 2010-10-29 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Remont w budynku biurowym Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów położonym przy ul. Wiśniowej 37 w Warszawie w branżach elektrycznej i teletechnicznej.

44239 / 2015-03-30 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Budowa budynku agregatorni wraz z dostawą, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 1400 kVA, zdolnego przejąć projektowaną moc obwodów rezerwowanych 800 kW

237615 / 2013-11-12 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wymiana (remont) zasilania Sali Gastronomicznej II od rozdzielni głównej budynku Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie przy ul. Okopowej 55A - (znak sprawy: 135/ZP/13).

211124 / 2015-08-18 - Uczelnia publiczna

Politechnika Warszawska Filia w Płocku - Płock (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie robót remontowych sieci teleinformatycznej w Domu Studenckim Wcześniak w Płocku, przy ul. Dobrzyńskiej 5

328557 / 2010-11-18 - Administracja samorządowa

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Włochy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klienta w ramach zadania inwestycyjnego nr C/WŁO/VIII/5/1 pod nawą: Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego OKĘCIE przy ul. Gładkiej 16 w Warszawie

174756 / 2010-06-18 - Uczelnia publiczna

Uniwersytet Warszawski - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Pomiary kontrolne ochrony przeciwpożarowej oraz ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 00 312 Warszawa

248169 / 2009-12-18 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Bieżące utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ w sprawności technicznej w zakresie branży elektrycznej. Oznaczenie sprawy: ZP/49/PN/2009

139636 / 2014-04-24 - Administracja samorządowa

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Modernizacja oświetlenia ciągów pieszych, na podwórkach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników i Dzieci Warszawy z podziałem na części. Zadanie 1. Modernizacja oświetlenia ciągów pieszych, na podwórkach nr 1,2,4,7,9,13,14

1814 / 2016-01-04 - Administracja samorządowa

Gmina Mińsk Mazowiecki - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy mińsk Mazowiecki w zakresie uzupełniającym

301584 / 2013-07-29 - Inny: Instytut badawczy

Instytut Lotnictwa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych i oświetlenia awaryjnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej z montażem wyłączników przeciwpożarowych do UPS-ów w budynkach na terenie Instytutu Lotnictwa

215255 / 2013-10-16 - Administracja samorządowa

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wymiana opraw oświetleniowych latarń zlokalizowanych w drogach gminnych Dzielnicy Praga-Południe

190911 / 2013-09-19 - Inny: Jednostka Wojskowa 4198

Jednostka Wojskowa nr 4198 - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
Wykonanie usługi remontu instalacji elektrycznej w budynku nr 22 w kompleksie nr 6077

356256 / 2010-11-04 - Administracja samorządowa

Gmina Tłuszcz - Tłuszcz (mazowieckie)
CPV: 453100003 (Roboty instalacyjne elektryczne)
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM W JASIENICY.