Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

86283 / 2016-06-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II (Bełchatów)

oprogramowanie cms poznań

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W GAT. I

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa art. spożywczych w gat. I dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze
3. Opis, wielkość i zakres zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienie na 11 części (Pakiety 1-11), zgodnie z opisem
zamieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posłużył się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to tylko dlatego, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zmówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i zamierzał w ten sposób wyznaczyć zamawianym produktom skalę oczekiwanej przez Szpital jakości. W tej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia ( w zakresie ich składu, gramatury oraz innych elementów wskazujących na zgodność tych produktów i ich równoważność pod względem jakościowym). Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o zgodności zaoferowanych produktów z przedmiotem zamówienia, według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem dokumentów dla
produktów równoważnych(np. etykiety, foldery, opisy itp. - dotyczy wyłącznie pozycji,
w których Wykonawca oferuje produkt równoważny) na zasadach opisanych w treści
oświadczenia stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 86283

Data publikacji: 2016-06-15

Nazwa: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II

Ulica: ul. Czapliniecka 123

Numer domu: 123

Miejscowość: Bełchatów

Kod pocztowy: 97-400

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 044 6358236

Numer faxu: (0-44) 63 58 208

Regon: 00030650300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W GAT. I

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa art. spożywczych w gat. I dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
2. Kod CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze
3. Opis, wielkość i zakres zamówienia:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienie na 11 części (Pakiety 1-11), zgodnie z opisem
zamieszczonym w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia posłużył się wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to tylko dlatego, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zmówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i zamierzał w ten sposób wyznaczyć zamawianym produktom skalę oczekiwanej przez Szpital jakości. W tej sytuacji Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych w stosunku do opisanych w przedmiocie zamówienia ( w zakresie ich składu, gramatury oraz innych elementów wskazujących na zgodność tych produktów i ich równoważność pod względem jakościowym). Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o zgodności zaoferowanych produktów z przedmiotem zamówienia, według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem dokumentów dla
produktów równoważnych(np. etykiety, foldery, opisy itp. - dotyczy wyłącznie pozycji,
w których Wykonawca oferuje produkt równoważny) na zasadach opisanych w treści
oświadczenia stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 11

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie
Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1
ppkt 2) SIWZ

Wiedza i doświadczenie:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie
Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1
ppkt 2) SIWZ

Potencjał techniczny:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
- w części dotyczącej dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp - w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.
W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie
z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) SIWZ

Sytuacja ekonomiczna:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie
Wykonawcę obowiązuje wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale V pkt 1
ppkt 2) SIWZ

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o zgodności zaoferowanych produktów z przedmiotem zamówienia, według wzoru druku stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem dokumentów dla
produktów równoważnych(np. etykiety, foldery, opisy itp. - dotyczy wyłącznie pozycji,
w których Wykonawca oferuje produkt równoważny) na zasadach opisanych w treści
oświadczenia stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: szpital-belchatow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów - Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia pok nr 92.

Data składania wniosków, ofert: 23/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów - w sekretariacie p.o. Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych (pok. 18).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: Pakiet nr 1

Opis: Makarony

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: Pakiet nr 2

Opis: Ryby

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 3

Nazwa: Pakiet nr 3

Opis: Mrożonki

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 4

Nazwa: Pakiet nr 4

Opis: Jaja

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 5

Nazwa: Pakiet nr 5

Opis: Margaryny, olej

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 6

Nazwa: Pakiet nr 6

Opis: Herbata, kawa, mięta

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 7

Nazwa: Pakiet nr 7

Opis: Przyprawy, zupy

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 8

Nazwa: Pakiet nr 8

Opis: Różne art. spożywcze

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 9

Nazwa: Pakiet nr 9

Opis: Artykuły sypkie

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 10

Nazwa: Pakiet nr 10

Opis: Soki

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 11

Nazwa: Pakiet nr 11

Opis: Przetwory konserwowe, różne

Kody CPV:
158000006 (Różne produkty spożywcze)

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi

73001 / 2010-04-01 - Inny: Zakład Karny

Zakład Karny w Garbalinie - Łęczyca (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
dostawy art. spożywczych z grupy CPV 15800000-6 (różne produkty spożywcze)

50920 / 2009-03-05 - Inny: GMINNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ -PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa różnych artykułów spożywczych, pieczywa i produktów dla niemowląt dla 29 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi podzielona na trzy zadania

85754 / 2012-03-20 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu

59292 / 2012-02-28 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu

135354 / 2010-05-18 - Administracja samorządowa

Dom Pomocy Społecznej - Kutno (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Sprzedaż i dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kutnie .

68516 / 2012-03-06 - Administracja samorządowa

Gmina Miasto Sieradz - Sieradz (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu

253156 / 2010-08-17 - Administracja samorządowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Wiązowej - Rusiec (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych do stołówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej

442796 / 2009-12-28 - Administracja samorządowa

Miasto Zduńska Wola - Zduńska Wola (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa produktów spożywczych dla uczestników zajęć oraz podczas innych zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010

42039 / 2014-02-28 - Administracja samorządowa

Dom Dziecka - Piotrków Trybunalski (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.

75813 / 2011-03-08 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi - Łódź (łódzkie)
CPV: 158000006 (Różne produkty spożywcze)
Dostawa artykułów spożywczych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/14/2011