Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94999 / 2016-06-20 - Administracja rządowa centralna / Komenda Główna Policji (Warszawa)

Dostawa 2 kpl. karabinów wyborowych kal. 50 BMG (12,7x99 mm) - sprawa nr 144/Cut/16/MG

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 2 kpl. karabinów wyborowych kal. 50 BMG (12,7x99 mm). Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany dla zadania 1-2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym - załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę:
Zadanie nr 1 - karabin wyborowy powtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.
Zadanie nr 2 - karabin wyborowy samopowtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94999

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Komenda Główna Policji

Ulica: ul. Puławska 148/150

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-642

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 6012044, 601 59 75

Numer faxu: 022 6011857

Adres strony internetowej: www.policja.pl

Regon: 01213749700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 2 kpl. karabinów wyborowych kal. 50 BMG (12,7x99 mm) - sprawa nr 144/Cut/16/MG

Rodzaj zamówienia: D

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa 2 kpl. karabinów wyborowych kal. 50 BMG (12,7x99 mm). Przedmiot zamówienia, został szczegółowo opisany dla zadania 1-2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym - załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
Zamówienie obejmuje dostawę:
Zadanie nr 1 - karabin wyborowy powtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.
Zadanie nr 2 - karabin wyborowy samopowtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 16/12/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- Koncesji MSW lub MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni
i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.).
Na potwierdzenie ww. warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: - Koncesji MSW lub MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, wydanej zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni
i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r., Nr 145, poz. 1625 z późn. zm.).

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do SIWZ),
2. Kartę katalogową zawierającą fotografie oraz opis oferowanej broni (dla każdego z zadań oddzielnie),

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy:
1) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż istniejące w chwili podpisania umowy,
2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej, a z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa,
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.policja.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH, BIURO FINANSÓW, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 09:30

Miejsce składania:
Biuro Finansów KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 435, tel. (22) 60 132 04, w godz. 8.30 - 15.30 (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa:
karabin wyborowy powtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Opis:
karabin wyborowy powtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Kody CPV:
353200003 (Broń palna)

Czas: D

Data zakończenia: 16/12/2016

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Numer części zamówienia: 2

Nazwa:
karabin wyborowy samopowtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Opis:
karabin wyborowy samopowtarzalny kal. .50 BMG (12,7x99mm) - w ilości 1 kpl.

Kody CPV:
353200003 (Broń palna)

Czas: D

Data zakończenia: 16/12/2016

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Kody CPV:
353200003 (Broń palna)

Podobne przetargi

62443 / 2016-05-31 - Administracja rządowa centralna

Komenda Główna Policji - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 353200003 (Broń palna)
Przedmiotem zamówienia jest Zakup strzelb gładkolufowych -110/Cut/16/EZ