Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

24034 / 2013-01-17 - / Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście (Warszawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-01-09 pod pozycją 12716. Zobacz ogłoszenie 12716 / 2013-01-09 - Administracja rządowa terenowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 24034

Data publikacji: 2013-01-17

Nazwa: Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

Ulica: ul. Lindleya 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-013

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 0-22 58-45-122

Numer faxu: 0-22 58-45-121

Regon: 14034648300000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 12716

Data wydania biuletynu: 2013-01-09

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: III.3.2

Przed wprowadzeniem zmainy:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum dwie usługi na usługę Inwestora Zastępczego (zamiennie zwanego Inżynierem Kontraktu lub Inżynierem Projektu) przy realizacji obiektów biurowych, w tym (przebudowa, rozbudowa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kubaturze min. 15 000 m³ każda lub powierzchni użytkowej min. 3 000 m² każda usługa.

Po wprowadzeniu zmiany:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali minimum dwie usługi na usługę Inwestora Zastępczego (zamiennie zwanego Inżynierem Kontraktu lub Inżynierem Projektu) przy realizacji obiektów biurowych, w tym (przebudowa, rozbudowa, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o kubaturze min. 2 400,00 m³ każda lub powierzchni użytkowej min. 360,00 m² każda usługa.

Miejsce składania: III.3.5

Przed wprowadzeniem zmainy:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia w wysokości min. 200.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmiany:
O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia w wysokości min. 70,000,00 zł.

Miejsce składania: IV.3.1

Przed wprowadzeniem zmainy:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Po wprowadzeniu zmiany:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Miejsce składania: IV.4.4.

Przed wprowadzeniem zmainy: 22.01.2013 r. godz.10:00

Po wprowadzeniu zmiany: 30.01.2013 r. godz.10:00

Miejsce składania: III.4.2.

dodac:
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Podobne przetargi