Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94893 / 2016-06-20 - Uczelnia publiczna / Akademia Obrony Narodowej (Warszawa)

REMONT OGÓLNOBUDOWLANY SALI 30 W BUDYNKU NR 14
NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Nr sprawy 48/2016

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont ogólnobudowlany Sali 30 w budynku nr 14 na terenie Akademii Obrony Narodowej. W zakres robót wchodzą:
przygotowanie powierzchni sufitu i ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoży, uzupełnienie tynków, wymiana żarówek halogenowych na żarówki ledowe 12V 6W, malowanie farbą emulsyjna akrylowa tynków i płyt gipsowych, malowanie farba olejną stolarki drzwiowej, wymiana, regulacja klamek do okien, demontaż i ponowny montaż foteli, wymiana posadzki z wykładzin tekstylnych, odkurzanie, czyszczenie dogłębne wykładziny dywanowej środkami czyszczącymi, wywóz gruzu

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94893

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Akademia Obrony Narodowej

Ulica: al. Gen. A. Chruściela 103

Numer domu: 103

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-910

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 261 814 085

Numer faxu: 261 813 217

Adres strony internetowej: www.aon.edu.pl

Regon: 01157424400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT OGÓLNOBUDOWLANY SALI 30 W BUDYNKU NR 14
NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Nr sprawy 48/2016

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont ogólnobudowlany Sali 30 w budynku nr 14 na terenie Akademii Obrony Narodowej. W zakres robót wchodzą:
przygotowanie powierzchni sufitu i ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi, gruntowanie podłoży, uzupełnienie tynków, wymiana żarówek halogenowych na żarówki ledowe 12V 6W, malowanie farbą emulsyjna akrylowa tynków i płyt gipsowych, malowanie farba olejną stolarki drzwiowej, wymiana, regulacja klamek do okien, demontaż i ponowny montaż foteli, wymiana posadzki z wykładzin tekstylnych, odkurzanie, czyszczenie dogłębne wykładziny dywanowej środkami czyszczącymi, wywóz gruzu

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres trwania zamówienia w dniach: 45

Informacja na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1500 zł. (tysiąc pięćset złotych). Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie ogólnobudowlanym obejmującym swoim zakresem roboty remontowe - budowlane przy czym wartość tej roboty budowlanej (umowy) była nie mniejsza niż 80 000,00 zł. brutto (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto), z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących roboty określających, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia- nie spełnia

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
oWarunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże że: w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje do wykonania zamówienia publicznego osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w poniżej , legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Kierownik robót 1 osoba o specjalności- konstrukcyjno - budowlanej z co najmniej 3-letnim doświadczeniu. Wykonawca wykaże 3 roboty budowlane na których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót. Pracownika - 1 osoba posiadająca uprawnienia SEP kat. E dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci elektroenergetycznych i wykonujących prace w zakresie : obsługi, konserwacji, napraw kontrolno - pomiarowych i montażu.
Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu metodą spełnia- nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy: 1) Zmiana sposobu wykonania zamówienia oraz terminów wykonania umowy w tym: a) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, b) z powodu przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, d) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót, e) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, f) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2) Zmiana personelu Wykonawcy, w tym: - z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do wykonywania samodzielnych funkcji nowymi osobami ; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby pierwotnie wskazanej 3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku, urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 5. Zmiana terminu umowy nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 6. W razie ujawnienia w trakcie wykonywania umowy okoliczności powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, Wykonawca może przystąpić do dalszego wykonania prac zamiennych po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego Zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 2. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 umowy, a jednocześnie nie wpłynie na termin realizacji. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zmian zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zarządzającego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową. Robotami zamiennymi określa się roboty mieszczące się w zakresie zamówienia podstawowego wyznaczonego przez dokumentację techniczną opisującą przedmiot zamówienia, wynikłe ze zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów bądź urządzeń w stosunku do tych, które są określone w dokumentacji technicznej i mogą to być następujące sytuacje: 1) materiały budowlane lub urządzenia przewidziane do wbudowania zgodnie z dokumentacją techniczną są niedostępne na rynku (okresowo bądź na stałe z powodu zaprzestania produkcji), 2) w dokumentacji technicznej jest błąd wymagający skorygowania technologii wykonania robót lub wbudowywanych materiałów lub urządzeń, 3) nastąpiła zmiana przepisów prawa lub norm wymagająca zastosowania innej technologii wykonania robót lub wbudowania innych materiałów lub urządzeń, niż to przewiduje dokumentacja techniczna, 4) na rynku są dostępne materiały lub urządzenia bardziej nowoczesne lub o większych walorach estetycznych od przewidzianych do wbudowania w dokumentacji technicznej, a ich zastosowanie spowoduje lepszą funkcjonalność (w przypadku urządzeń może to być również zmniejszenie kosztów eksploatacji) lub zwiększy atrakcyjność remontowanego obiektu budowlanego. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 nie mogą wpłynąć na zmianę ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 33 ust. 1 umowy.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Okres gwarancji

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.aon.edu.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Adres jak na wstępie al. gen. A Chruściela 103 bud. nr 4 pok. 128, Koszt SIWZ - 10,00 PLN. + koszty wysyłki. SIWZ pobrana ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.

Data składania wniosków, ofert: 05/07/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie w Kancelarii Jawnej AON - budynek nr 101 - pokój nr 210A (II piętro).

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
454420007 (Nakładanie powierzchni kryjących)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
454300000 (Pokrywanie podłóg i ścian)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
454200007 (Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie)

Kod CPV piątej częsci zamówienia:
454500006 (Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe)

Podobne przetargi

316904 / 2011-10-03 - Inny: Archiwum Państwowe

Archiwum Główne Akt Dawnych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Odbicie luźnych tynków, wykonanie nowych tynków i malowanie tła za grzejnikami oraz grzejników po zdemontowanej instalacji c.o

103930 / 2016-04-26 - Uczelnia publiczna

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 25 - CSOPBMR NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ.

27557 / 2012-02-02 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
ZT3 Gniezno: Wykonanie robót dodatkowych w zakresie gładzi gipsowych i robót malarskich w budynku nr 17 zlokalizowanym w kompleksie wojskowym 1449 w Grudziądzu, przy ul. Hallera 60.

331358 / 2013-08-16 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
ROBOTY MODERNIZACYJNE SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁĄCZNIKA, INSTALACJI P- POŻ. ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173, UL. TRAKT BRZESKI 18 W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

215508 / 2012-06-22 - Podmiot prawa publicznego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Prace remontowe w budynku zabytkowym, będącym siedzibą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie

298260 / 2013-07-26 - Inny: Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie

169377 / 2015-11-19 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
malowanie klatek schodowych korytarzy oraz remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Senatorskiej 6/8 w Warszawie - część nr 2

320948 / 2011-10-05 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
ZT3 Gniezno: Wykonanie gładzi gipsowych i robót malarskich w budynku nr 17 zlokalizowanym w kompleksie wojskowym 1449 w Grudziądzu, przy ul. Hallera 60

166915 / 2012-08-01 - Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sąd Okręgowy w Siedlcach - Siedlce (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Remont pokoi biurowych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim.

158269 / 2013-08-08 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
ROBOTY MODERNIZACYJNE SALI GIMNASTYCZNEJ, ŁĄCZNIKA, INSTALACJI P-POŻ. ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 173, UL. TRAKT BRZESKI 18 W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

449014 / 2012-11-14 - Podmiot prawa publicznego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Wykonanie zamówień uzupełniających w tamach zamówienia o nazwie - Prace remontowe w budynku zabytkowym będącym siedzibą Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie, przy ul. wareckiej 1 a.

296094 / 2014-09-05 - Uczelnia publiczna

Akademia Obrony Narodowej - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 129 ORAZ REMONT POMIESZCZENIA SZTUKI WALKI WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU NR 6 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

280215 / 2011-10-26 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
ZT3 Gniezno: Wykonanie gładzi gipsowych i robót malarskich w budynku nr 17 zlokalizowanym w kompleksie wojskowym 1449 w Grudziądzu, przy ul. Hallera 60

69012 / 2014-03-03 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 619 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów DOM Służewiec w branżach ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

301240 / 2011-09-22 - Inny: Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Malowanie ścian i sufitów w budynkach Kancelarii Sejmu w Warszawie

308198 / 2013-08-01 - Administracja rządowa centralna

Państwowa Agencja Atomistyki - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w siedzibie Państwowej Agencji Atomistyki

59003 / 2010-03-17 - Uczelnia publiczna

Warszawski Uniwersytet Medyczny - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Wykonanie remontu pomieszczeń Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Wykonanie remontu pomieszczeń w przyziemiu obok biblioteki- Wydział Farmaceutyczny I Kostka. Pakiet 2: Wykonanie remontu pomieszczenia administracyjnego- pokój nr 0.5 Wydział Farmaceutyczny II Kostka. AEZ/S073/2010

139170 / 2011-06-01 - Uczelnia publiczna

Szkoła Główna Handlowa - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu parteru, I i II piętra galerii Auli Spadochronowej oraz korytarza I piętra przy Rektoracie w budynku G Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162

135211 / 2015-09-14 - Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Malowanie klatek schodowych i korytarzy oraz remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul. Senatorskiej 6/8 w Warszawie.

81376 / 2011-04-18 - Inny: Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu RP - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 454400003 (Roboty malarskie i szklarskie)
Malowanie ścian i sufitów w budynkach Kancelarii Sejmu w Warszawie