Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

94955 / 2016-06-20 - Administracja samorządowa / Gmina Stronie Śląskie (Stronie Śląskie)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Opis zamówienia

2. Przedmiot zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na okres 1 roku (od 01.07.2016 r.
do 30.06.2017 r.) do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim, Żłobek Miejski w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji, Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu gminy, rachunków lokat terminowych, w tym lokat over night, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, wirtualnych rachunków w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy (podatki gminne), rachunku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do rozliczeń płac i pochodnych od płac.

2.2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do:
- otwarcia i prowadzenia ok.23 rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacji poleceń przelewu,
- obsługi płatności masowych,
- obsługi wpłat i wypłat gotówkowych,
- sporządzania wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz zapewnienia możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej,
- oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
- otwarcia dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku,
- zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja i obsługa systemu, przeszkolenie pracowników, integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Stronie Śląskie - oprogramowanie używane w gminie to produkt firmy Systemy Komputerowe RADIX ul. Piastowska 33 80-332 Gdańsk).

Miejscem wykonywania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych.

2.2.3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za :
- opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych przez płatników podatków, opłat lokalnych i nnnych,
- wpłaty i wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne,
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
- dokonywanie wszystkich przelewów wewnątrz bankowych,
- wydawanie druków czeków gotówkowych,
- opłat za potwierdzenie salda na rachunkach,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- prowadzenie bankowości w systemie elektronicznym.

2.2.4 Wykonawca zapewni odpłatną realizację nieuwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go tabelami opłat i prowizji .

2.2.5 Wykonawca zawrze umowy indywidualne na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy.

2.2.6 Wykonawca umożliwi korzystanie przez gminę i jednostki organizacyjne gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat.

2.2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 94955

Data publikacji: 2016-06-20

Nazwa: Gmina Stronie Śląskie

Ulica: ul. Kościuszki 55

Numer domu: 55

Miejscowość: Stronie Śląskie

Kod pocztowy: 57-550

Województwo / kraj: dolnośląskie

Numer telefonu: 74 8117719

Numer faxu: 74 811 77 32

Adres strony internetowej: www.stronie.pl

Regon: 89071816500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Stronie Śląskie w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
2. Przedmiot zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wybór banku na okres 1 roku (od 01.07.2016 r.
do 30.06.2017 r.) do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy
i jednostek organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie : Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim, Żłobek Miejski w Stroniu Śląskim, Centrum Edukacji, Turystyki i
Kultury w Stroniu Śląskim.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.2.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących budżetu gminy, rachunków lokat terminowych, w tym lokat over night, rachunków pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych, rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, wirtualnych rachunków w powiązaniu z rachunkiem do rozliczania opłat związanych z realizacją ustawy z dnia 19.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wirtualnych rachunków bankowych w powiązaniu z rachunkiem budżetu gminy (podatki gminne), rachunku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do rozliczeń płac i pochodnych od płac.

2.2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do:
- otwarcia i prowadzenia ok.23 rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
- realizacji poleceń przelewu,
- obsługi płatności masowych,
- obsługi wpłat i wypłat gotówkowych,
- sporządzania wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi dla poszczególnych rachunków z ustaleniem salda na każdy dzień roboczy oraz zapewnienia możliwość ich drukowania przez użytkownika ze stacji roboczej,
- oprocentowania środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
- otwarcia dodatkowego rachunku nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku,
- zapewnienia elektronicznego systemu obsługi bankowej (instalacja i obsługa systemu, przeszkolenie pracowników, integracja z oprogramowaniem księgowym używanym w Gminie Stronie Śląskie - oprogramowanie używane w gminie to produkt firmy Systemy Komputerowe RADIX ul. Piastowska 33 80-332 Gdańsk).

Miejscem wykonywania zamówienia są siedziby jednostek budżetowych.

2.2.3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych za :
- opłat od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych przez płatników podatków, opłat lokalnych i nnnych,
- wpłaty i wypłaty gotówki przez zamawiającego i jednostki organizacyjne,
- sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,
- dokonywanie wszystkich przelewów wewnątrz bankowych,
- wydawanie druków czeków gotówkowych,
- opłat za potwierdzenie salda na rachunkach,
- wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
- prowadzenie bankowości w systemie elektronicznym.

2.2.4 Wykonawca zapewni odpłatną realizację nieuwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z działalności Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi go tabelami opłat i prowizji .

2.2.5 Wykonawca zawrze umowy indywidualne na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy.

2.2.6 Wykonawca umożliwi korzystanie przez gminę i jednostki organizacyjne gminy ze środków wpływających na rachunki bankowe w czasie rzeczywistym, w tym samym dniu bez dodatkowych opłat.

2.2.7 Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2017

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadanie decyzji zezwolenia na utworzenie banku wydana przez Komisję Nadzoru Bankowego

Wiedza i doświadczenie:
Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji zamówienia.

Potencjał techniczny:
Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Oświadczenie dysponowaniu osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna:
Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Oświadczenie nr 1: Tak

inne_dokumenty: Parafowane wzory umów.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 1

Nazwa kryterium 2:
Opłata za prowadzenie rachunku bankowego (w zł/miesiąc)

Znaczenie kryterium 2: 18

Nazwa kryterium 3:
y papierowe środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/szt)

Znaczenie kryterium 3: 1

Nazwa kryterium 4:
Opłata za przelewy dokonywane z wykorzystaniem systemu elektronicznego środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/szt)

Znaczenie kryterium 4: 45

Nazwa kryterium 5:
Bezpłatne zainstalowanie w siedzibie Zam pełnego oprogramowania związanego z sy środków na rachunki prowadzone w innych bankach (w zł/szt)

Znaczenie kryterium 5: 15

Nazwa kryterium 6:
Bezpłatne przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej (tak/nie)

Znaczenie kryterium 6: 10

kryt_7:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych WIBID 1M

kryt_7p: 10

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
pok. nr 8

Data składania wniosków, ofert: 27/06/2016

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
pok. nr 15

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 14

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

376014 / 2011-11-14 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Ząbkowice Śląskie (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg na dokonywanie wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób z obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. tj. obszaru Powiatu Ząbkowickiego.

241302 / 2012-07-09 - Administracja samorządowa

Powiat Polkowicki - Polkowice (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Polkowickiego i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 01.09.2012 r do 31.08.2016 r.

230251 / 2012-10-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Jemielno - Jemielno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 440 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

299310 / 2009-08-31 - Administracja samorządowa

Gmina i Miasto Nowogrodziec - Nowogrodziec (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU INWESTYCYJNEGO O WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ.PRZEZNACZONEGO NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAJĄCEJ WODY DESZCZOWE NA TERENIE SSE W WYKROTACH.

22919 / 2013-02-13 - Administracja samorządowa

Gmina Głuszyca - Głuszyca (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Głuszyca, prowadzenia rachunków bankowych oraz przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych

291835 / 2008-10-30 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze - Kamienna Góra (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i rachunków pomocniczych Funduszu Pracy w złotych oraz wykonywanie usług bankowych w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

125720 / 2014-04-11 - Administracja samorządowa

Gmina Janowice Wielkie - Janowice Wielkie (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych

274554 / 2012-07-27 - Administracja samorządowa

Urząd Miejski w Przemkowie - Przemków (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kredyt krótkoterminowy w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 ) na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu

243135 / 2010-09-07 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Jemielno - Jemielno (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 970,000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2010

130646 / 2016-05-23 - Administracja samorządowa

Gmina Jedlina-Zdrój - Jedlina-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy

192614 / 2014-06-06 - Administracja samorządowa

Gmina Sobótka - Sobótka (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Sobótka oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

486234 / 2013-11-27 - Inny: Spółka

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju sp. z o.o. - Polanica-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.897.643,07 zł na realizację zadania pn.: Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

147800 / 2011-06-08 - Administracja samorządowa

Gmina Wińsko - Wińsko (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt złotych na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 511.514,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.250.556,00 zł.

71277 / 2016-06-06 - Administracja samorządowa

Gmina Czarny Bór - Czarny Bór (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych

203048 / 2011-07-18 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy-Rehabilitacyjny SP ZOZ - Lądek-Zdrój (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredutu w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000,00 zł. - postepoiwanie nr 08 PN 11

267800 / 2008-12-30 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Sulików - Sulików (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SULIKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

352431 / 2010-12-08 - Administracja samorządowa

Gmina Karpacz - Karpacz (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
udzielenie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2010 roku

285916 / 2009-08-20 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lubinie - Lubin (dolnośląskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
bankowa obsługa Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku bankowym