Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

71357 / 2012-03-28 - Administracja samorządowa / Urząd Miasta Płocka (Płock)

Wymiana podłóg w salach lekcyjnych, korytarzach i szatni w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku przy ul. Jasnej 18.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłóg w salach lekcyjnych w starej części oraz pomieszczeniach szatni i korytarza w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku przy ulicy Jasna 18.
Zakres robót :
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek PCV,
- miejscowe skucie spękanej podbudowy z odtworzeniem nowej,
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,
- wykonanie podłóg z płytek z płytek kamionkowych Gres o wym. 300x300mm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem dylatacji na korytarzu w pomieszczeniu szatni,
- wykonanie cokolików z płytek kamionkowych Gres na zaprawie klejowej wysokości 10 mm,
- montaż listy wykończeniowej aluminiowej na cokolikach - 9mm,

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 71357

Data publikacji: 2012-03-28

Nazwa: Urząd Miasta Płocka

Ulica: ul. Stary Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Płock

Kod pocztowy: 09-400

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 024 3671598

Numer faxu: 024 3671598, 3671615

Adres strony internetowej: www.bip.ump.pl

Regon: 00059286800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana podłóg w salach lekcyjnych, korytarzach i szatni w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku przy ul. Jasnej 18.

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana podłóg w salach lekcyjnych w starej części oraz pomieszczeniach szatni i korytarza w nowej części Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku przy ulicy Jasna 18.
Zakres robót :
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek PCV,
- miejscowe skucie spękanej podbudowy z odtworzeniem nowej,
- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm,
- wykonanie podłóg z płytek z płytek kamionkowych Gres o wym. 300x300mm na zaprawie klejowej z uwzględnieniem dylatacji na korytarzu w pomieszczeniu szatni,
- wykonanie cokolików z płytek kamionkowych Gres na zaprawie klejowej wysokości 10 mm,
- montaż listy wykończeniowej aluminiowej na cokolikach - 9mm,

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 24/08/2012

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj.
zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót wykończeniowych wewnętrznych - w tym obłożenie ścian lub posadzek płytkami ceramicznymi - co najmniej 200m2.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Wykonawca musi dysponować:
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
a) osób określonych w § 8 ust. 2,
b) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 5 ust. 7,
c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę,
d) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców,
e) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,
f) dotyczących zatrudnienia podwykonawców /w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ/, z zastrzeżeniem § 7 ust.4,
g) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 7 /w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze SIWZ/.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.ump.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1,

Data składania wniosków, ofert: 13/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 11:30

Miejsce składania:
Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1 - Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1,

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Joanna Michniewicz - Wydział Zamówień Publicznych, Pl. Stary Rynek 1, pokój nr E-52, tel. (0-24) 367-16-16 w godz. pracy Urzędu /w zakresie SIWZ/.
Bogdan Jankowski - branża budowlana tel. (0-24) 367-16-66 w godz. pracy Urzędu /w zakresie przedmiotu zamówienia.

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

192256 / 2012-06-06 - Administracja samorządowa

Gmina Czarnia - Czarnia (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni - część garażowa

33850 / 2010-02-05 - Administracja rządowa centralna

Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Roboty dodatkowe w postępowaniu na wykonanie robót remontowo- budowlanych wraz z wyposażeniem pomieszczeń zabezpieczenia socjalnego w budynku MSZ przy Al. Szucha 21

146814 / 2012-05-09 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB Jarosław: Wykonanie posadzki epoksydowej FLOORPOL w ramach zad. 42 355 Kraków

88541 / 2016-06-16 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
remont elewacji, dachu, klatki schodowej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, izolacja piwnic, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ulicy Solec 62 w Warszawie

53192 / 2015-03-11 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na terenie administracji Koło w 2015 roku.

257918 / 2011-08-24 - Administracja samorządowa

Gmina Myszyniec - Myszyniec (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont nawierzchni placów przy ul. Plac Wolności w Myszyńcu

306844 / 2011-09-27 - Administracja samorządowa

Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa ul. Skierdowskiej do budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 - etap II

103245 / 2014-05-14 - Administracja samorządowa

Gmina Potworów - Potworów (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa budynku garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrzcu

267800 / 2012-07-24 - Inny: Spółka z o.o.

"TK Telekom" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont pomieszczeń w budynku KATS - Kłodzko ul. Towarowa 1 postępowanie nr LALL 6/09/2012

235534 / 2012-07-04 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie zatok parkingowych i ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynków MSZ przy al. Szucha i ul. Litewskiej w Warszawie

325814 / 2013-08-12 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Garnizonowa Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Modlinie - Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku nr 105 - modernizacja dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażem windy na potrzeby Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

72747 / 2015-05-20 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
ZRB/NDM/35: Budowa budynku nr 8 dla potrzeb centrum łączności w Warszawie w JW. 2305 (instalacja wentylacji i klimatyzacji) - zad. nr 70026.

188978 / 2015-07-24 - Administracja samorządowa

Powiat Miński - Mińsk Mazowiecki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Zamówienie uzupełniające związane z realizacją zadania pn. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 1

289706 / 2013-07-23 - Podmiot prawa publicznego

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
KZB Krotoszyn: Wykonanie elewacji w ramach remontu bud. nr 43 w JW Świętoszów

200843 / 2014-09-22 - Administracja rządowa centralna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych zlecanych sukcesywnie w obiektach przy ul. Wspólnej 2/4 i Żurawiej 4a w Warszawie