Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

90679 / 2015-06-19 - Inny: Instytut Badawczy / Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (Zielonka)

Oryginalny toner 9J04202

Oryginalny toner 9J04202
Cena: 311.72 PLN

REMONT BUDYNKU NR 39 A w BRANŻY BUDOWLANEJ I ELEKTRYCZNEJ w WITU ZIELONKA

Opis zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 39A WRAZ Z PROJEKTEM POWYKONAWCZYM, ZGODNIE Z PRZEDMIARAMI ROBÓT STANOWIĄCYCH ZAŁACZNIK NR 2 DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 90679

Data publikacji: 2015-06-19

Nazwa: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Ulica: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Zielonka

Kod pocztowy: 05-220

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 022 7614425

Numer faxu: 022 7614446

Adres strony internetowej: www.witu.mil.pl

Regon: 01015399000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Inny rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT BUDYNKU NR 39 A w BRANŻY BUDOWLANEJ I ELEKTRYCZNEJ w WITU ZIELONKA

Rodzaj zamówienia: B

Przedmiot zamówienia:
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU NR 39A WRAZ Z PROJEKTEM POWYKONAWCZYM, ZGODNIE Z PRZEDMIARAMI ROBÓT STANOWIĄCYCH ZAŁACZNIK NR 2 DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Kody CPV:
450000007 (Roboty budowlane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
453110000 (Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 6

Informacja na temat wadium:
Wadium w kwocie 21 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy 00.100) może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP S.A. Zielonka 10 1020 1042 0000 8302 0014 7793 w kwocie 21 000,00 PLN (słownie złotych dwadzieścia jeden tysięcy 00.100) z zaznaczeniem numeru sprawy ZPR.12.15.L3.KO.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 4 do SIWZ.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali co najmniej trzy roboty budowlane, o wartości co najmniej 70 000 zł każda, w tym co najmniej jedna dla instytucji związanej z obronnością kraju.
3. udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami:
projektantami br5anży budowlanej i elektrycznej posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jako: projektant lub. i kierownik robót lub. i inspektor nadzoru).
kierownikiem branży budowlanej i kierownikiem robót elektrycznych posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (jako: kierownik budowy lub. i kierownik robót lub i. inspektor nadzoru).

Oświadczenie nr 2: Tak

Oświadczenie nr 9: Tak

Oświadczenie nr 12: Tak

Oświadczenie nr 13: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 90

Nazwa kryterium 2: termin realizacji zamowienia

Znaczenie kryterium 2: 10

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.witu.mil.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia , 05-220 Zielonka, ul. Wyszyńskiego 7.

Data składania wniosków, ofert: 03/07/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: siedziba zamawiającego, kancelaria ogólna.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi

281490 / 2012-08-01 - Administracja samorządowa

Starostwo Powiatowe - Przasnysz (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Remont budynku L.O. im. KEN w Przasnyszu związany z usunięciem szkód powstałych w wyniku trąby powietrznej w dniu 29.07.2012r.

209070 / 2012-06-19 - Administracja samorządowa

Urząd Miasta Marki - Marki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Odbudowa rekonstrukcyjna pomnika Bohaterów Żołnierzy Poległych w Wojnie 1920 r. na terenie cmentarza przy ulicy Bandurskiego w Markach

358742 / 2010-11-05 - Administracja samorządowa

Powiatowy Urząd Pracy - Płońsk (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Nadbudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na potrzeby tworzonego Centrum Aktywizacji Zawodowej.

269474 / 2014-08-12 - Administracja samorządowa

Miasto Węgrów - Węgrów (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Modernizacja i budowa placów zabaw w Węgrowie- zamówienie uzupełniające

117645 / 2009-07-22 - Administracja samorządowa

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwarium morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

174973 / 2015-11-27 - Inny: Osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/84/10/2015

76806 / 2016-04-05 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Wiskitki - Wiskitki (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku

89316 / 2009-04-02 - Administracja samorządowa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 w Warszawie

51052 / 2016-03-08 - Podmiot prawa publicznego

SINEVIA Sp. z o.o. - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
SVA Jarosław: Remont dróg i chodników oraz wymiana sieci podziemnych wod.-kan. w kompleksie wojskowym JW. 4228 w Krakowie przy ul. Montelupich 3

171150 / 2012-05-24 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3529W Kiedrzyń - Małęczyn - do drogi krajowej nr 9

158574 / 2014-05-12 - Administracja samorządowa

Gmina Strzegowo - Strzegowo (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Budowa placów zabaw w miejscowościach Drogiszka, Sułkowo Borowe

142957 / 2015-09-30 - Inny: Instytucja Kultury

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
roboty uzupełniające w ramach zadania pod nazwą: Prace remontowe Pawilonu POLONIA w Wenecji we Włoszech

217812 / 2013-06-06 - Inny: Spółka prawa handlowego w której ponad 50% akcji posiada Skarb Państwa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Centrum Realizacji Inwestycji - Oddział w Warszawie - Dział Zamówień - Warszawa (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wykonanie robót uzupełniających do umowy podstawowej na wykonanie rewitalizacji linii nr 131 w torze nr 2 na odcinku Poddębice - Kłudna w ramach projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory - Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna - Zduńska Wola - Chorzów Batory

121771 / 2015-08-14 - Administracja samorządowa

Urząd Gminy Grudusk - Grudusk (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz poprawa warunków edukacji uczniów Gminy Grudusk poprzez przebudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej w Grudusku wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia - etap IV

196653 / 2012-09-12 - Administracja samorządowa

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu - Radom (mazowieckie)
CPV: 450000007 (Roboty budowlane)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3554W gr. woj. - Seredzice - Iłża oraz ulicy Kochanowskiego w Iłży.